Kerstin Angel

Kerstin Angel, tidigare ordförande (C) i barn- och utbildningsnämnden Falkenberg


Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021, för Falkenbergs kommuns arbete med digital skolstrategi med en-till-en, 2007–2014

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Politikerns roll är att sätta en målbild, ge förutsättningar för verksamheterna, följa upp resultat, omprioritera vid behov men ändå hålla fast vid långsiktiga mål. Jag har jobbat mycket med att förankra en gemensam målbild om en skola där alla barn och elever ges chans att lyckas. Har försökt stå stadigt när det ”stormat”, för att ge arbetsro för lärare och rektorer. Kompetensutveckling har varit och är viktigt, likaså följeforskning i utvecklingsarbetet.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Att börja i mindre skala, utvärdera och våga ompröva var avgörande i vårt tidiga ”pionjärarbete”. Det underlättades av förtroendefulla relationer i alla led, men ändå med tydlig ansvarsfördelning mellan till exempel politik och förvaltning.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
 Jag kan tycka att skolans gamla strukturer (undervisningstid, lokaler, gruppstorlekar) låser och hindrar för mycket. Önskar att vi i stället utgick från uppdraget och med större mod nyttjade digitaliseringens oändliga möjligheter, för att göra både lärmiljö och lärsituationer mer flerstämmiga.

Kerstin Angel tilldelas Guldäpplets jubileumspris i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Arja Holmstedt Svensson, och Kristina Björn, för Falkenbergs kommuns arbete med digital skolstrategi med en-till-en, 2007–2014.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021