Stefan Bonn

Stefan Bonn, Rådgivare med inriktning digitalt lärande, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2008–
(dessförinnan på SPSMs föregångare Specialpedagogiska institutet)


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 för sitt långsiktiga arbete med samverkan kring Skoldatatek.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Efter att det första projektet för att bygga skoldatatek i Sverige avslutats och ett antal skoldatatek etablerats blev jag del i ett myndighetsprojekt som fick stor betydelse för fortsatt etablering och utveckling av skoldatatek för erfarenhetsutbyte. Det blev dåvarande myndighetens sätt att stärka skolhuvudmannens egen kompetens för att utveckla lärmiljön och skapa förutsättningar för att med nya verktyg möta elevers olika behov.  

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Skoldatateken blev ett sätt att förpacka och distribuera specialpedagogisk digital kompetens i huvudmannens egen organisation. Ett tillsammansarbete där nätverken kom att bli navet för ett bredare erfarenhetsutbyte och gemensam kompetensutveckling över tid. Skoldatateken startade som utvecklingsprojekt med ekonomiskt stöd och med målet att bli permanenta i verksamheten, vilket också infriades i de flesta fall. Att hålla i och hålla ut i nätverk och samverkan ser jag som den mest betydelsefulla insatsen efter själva etableringen av skoldatateken.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Digitala verktyg finns i dag i en helt annan omfattning än när skoldatateken började etableras. Hur verktygen används kan bli helt avgörande för många elever. Det behövs adekvat stöd till både elever och lärare inom ett område som ständigt erbjuder nya möjligheter att ta vara på för största nytta. Vi gör det tillsammans.

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Digitalt lärande (SPSM)

Stefan Bonn tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationertillsammans med Elsy-May Gisterå och Magareta Lavsund från Uppsala kommun och Birgitta GöthbergHjälpmedelsinstitutet, för initiativet.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021