Kristina Björn

Kristina Björn, projektledare RISE, tidigare it–strateg och projektledare för en-till-en i Falkenberg


Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021, för Falkenbergs kommuns arbete med digital skolstrategi med en-till-en, 2007–2014

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– Att vi valde transparens och öppenhet och delade med oss av erfarenheter och kunskaper om Falkenbergs 1–1 satsning var viktigt. Under en fyraårsperiod tog vi emot besök från ca 130 kommuner. Vi knöt också forskare till arbetet. Detta sammantaget var mycket lärorikt för oss, samtidigt som fler fick del av kunskapen.

– Goda förutsättningar för lärare att lyckas är A och O vilket kräver mycket samarbete och god styrning och ledning. Att från dag ett förankra och utveckla ledarskapet för skolornas digitala transformation genom att inkludera alla länkar i styrkedjan var en viktig faktor. Helt avgörande var också det interna samarbetet mellan medarbetare i verksamheten.

– Effekterna av mitt försök att 2017 lyfta upphandlingsfrågan genom boken “Upphandla för utveckling” är svårfångade, men ambitionen var även här att bidra till bättre förutsättningar för lärare och elever genom att dela kunskap. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Transparensen, hela styrkedjans engagemang tillsammans med vårt fokus på samarbete och lärande bidrog till att en generös delakultur kring frågor om skolans digitalisering etablerades, och fortfarande lever på många nivåer nationellt. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– En stor utmaning är fortfarande trögheten i skolans styrning i förhållande till omvärldens snabba förflyttning. En annan är skolans låga förmåga att mer systematiskt utforska och skapa nytta av praktiknära digital innovation.

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Upphandla för utveckling – Digital skola från vision till verklighet, Kristina Björn, Gleerups, 2017.

Kristina Björn tilldelas Guldäpplets jubileumspris i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Arja Holmstedt Svensson och Kerstin Angel, för Falkenbergs kommuns arbete med digital skolstrategi med en-till-en, 2007–2014.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021a