Jan Hylén

Jan Hylén, utbildningsanalytiker


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för ständig analytisk närvaro – i konkreta utvecklingsprocesser.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
A. 2007 skrev jag för OECDs räkning en rapport om den då nya och snabbt växande trenden med öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources). Rapporten, som finns tillgänglig på fem språk, kom att få stor betydelse för hur OER-företeelsen spridits över världen. OER har som begrepp inte fått fäste i Sverige men den internationella ”dela-kultur” som den understödde har haft mycket stor internationell betydelse.

B. 2017 introducerade jag metoden/verktyget ”effektkedja” som ett planeringsverktyg, som en del av Skolverkets utvecklingsmodul ”Leda för digitalisering”. Metoden har funnits länge men den hade inte varit i bruk i svensk skola tidigare. Nu är den ofta använd och uppskattad.

C. Under 2018 deltog jag i SKRs arbete med att utveckla handlingsplanen #Skoldigiplan som en följd av den nya nationella digitaliseringsstrategin för svensk skola. Det kartläggningsarbete vi inledningsvis genomförde med en lång rad regionala hearings och workshops resulterade i den sannolikt bästa kartläggningen av situationen vad gäller skolans digitalisering i Sverige någonsin.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Störst betydelse hittills har effektkedjan haft eftersom den direkt påverkar hur väl planerad en lokal insats blir och uppföljningsbar insatsen är. På sikt kommer sannolikt #Skoldigiplan ha större betydelse men den berör större processer som tar längre tid att slå igenom.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Dels att skapa stora öppna databaser med utbildningsdata av god kvalitet att basera forskning, utvecklingsarbete och nya digitala tjänster utifrån, dels att skapa större kunskap och förståelse på nationell politisk nivå om den strategiska betydelsen av utbildningsdata av god kvalitet.

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Framtidens arbetsmarknad – framtidens skola, Jan Hylén, Studentlitteratur, 2019.
Digitaliseringen av skolan, Jag Hylén, Studentlitteratur, 2011
Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources, OECD, 2007
educationanalytics.se

Jan Hylén tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare 

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021