Kandidater utsedda till Guldäpplet 2004

Sammanlagt utgörs de nominerade av nitton grupper med 32 namngivna personer. Bland enskilda eldsjälar, visionärer och väl meriterade arbetslag/lärarlag har tre kandidater till 2004 års Guldäpple utsetts av juryn.

Tre kandidater har utsetts till Guldäpplet 2004. Kandidaterna utan rangordning:
Armin Coric, Anders Strömbäck, Mattias Nyberg och Jenny Hallberg, Music Factory, Botkyrka

Kristina Hansson, CMiT, Piteå

Katarina Öhman, Tranås kommun, Tranås

Vinnare av Guldäpplet 2004 offentliggörs och priset utdelas vid SVIT04, Skolforum i Älvsjö, den 2 november 2004.

De tre kandidaterna inbjuds att för SVIT04-konferenserna och via webb presentera sin verksamhet i form av en film eller annan mediepresentation (om högst 2 minuters längd).

Motiveringar

Armin Coric, Anders Strömbäck, Mattias Nyberg och Jenny Hallberg, alla verksammainom projektet Music Factory i Botkyrka kommun.
De nominerade fyra lärarna verkar inom Music Factory- projektet i Botkyrka kommun, med inriktning mot ungdomar i åldern 16-19 år utan behörighet till gymnasieskolan och med musikintresse. Dessa elever har ofta nio års misslyckanden i grundskolan bakom sig, låg status och svagt självförtroende. Projektets syfte är att ge eleverna stöd och erfarenheter för att kunna gå vidare i gymnasieskolan. Inriktningen är att åstadkomma en integration av musikintresset och kärnämne- na. Man har mer än fördubblat godkännandefrekvensen efter ett år, jämfört med kommunens ordinarie verksamhet i motsvarande målgrupp. Utmaningen för gruppen är nu att föra över proektet i mer permanenta former.

I nomineringarna sägs:
Med en blandning av engagemang utöver det vanliga och pedagogisk kompetens, där de utnyttjat tekniken för att göra eleverna ’skapande i sitt kunskapande’, har lärarna nått projektmålen.”

”De har på ett enkelt sätt avdramatiserat tekniken och gjort den till ett självklart inslag i läran- det och på sätt hjälpt eleverna att hitta nya strategier.

Bland de nominerade utses Armin Coric, Anders Strömbäck, Mattias Nyberg och Jenny Hallberg till kandidater till Guldäpplet 2004 för sitt arbete med att förena musik och me- dier med kärnämnen i gymnasieskolan och med inriktning mot elever i riskzon. Arbetslagets lovande arbete med ungdomar med skolmisslyckanden bakom sig kombinerat med gränsöverskridande förenande av medier och kärnämnen väcker stora förhoppningar.

Kristina Hansson, IT/mediepedagog och medieutvecklare i Piteå kommuns skolor
Kristina Hansson, IT/mediepedagog och medieutvecklare i Piteå kommuns skolor, lärare i eng-elska och SO på grundskolan. Hon nomineras för långvarigt arbete med medier och IT i ungdomsskolan, med lärarfortbildning och som föreläsare. Hon har lett och byggt upp Centrum för Media och IT i Piteå grundskolor, CMiT och även genom skrift verkat för spridning av erfaren- heter och idéer.

I nomineringarna sägs:
Hon är en eldsjäl och visionär som oförtröttligt arbetat för att elever i Piteå skall ha bra förutsättningar för att kunna utveckla sin kommunikativa kompetens.

Hon inspirerar kollegor att våga prova nya vägar och utveckla nya arbetsmetoder med media och IT i skolan. Hennes arbete ger inspiration och sprids långt utanför Piteå.

Kristina har genom idogt pionjärarbete övertygat styrande i Piteå om vikten av att avsätta resurser för att starta en pedagogisk och teknisk resursorganisation som är till för alla i grundskolan i Piteå kommun. Hennes arbete har blivit känt i hela landet som Piteåmodellen.

Hon har fått stöd och erkännande av Skolverket, Filminstitutet och Våldsskildringsrådet i sitt arbete. Piteåmodellen är beskriven i Våldsskildringsrådets skriftserie, nr 19, ’När eldsjälarna gjort sitt’.”

Bland de nominerade utses Kristina Hansson till kandidat till Guldäpplet 2004 för sitt visionära och enträgna arbete på alla nivåer, lokalt och nationellt, för att utveckla sko- lan med medier och IT. Hon har varit en föregångare i att väva samman medier med IT och integrera dessa i det pedagogiska arbetet. Hon har därtill i detta sammanhang i Pi-teå utvecklat en modell för kommunens pedagogiska stöd till skolorna.

Katarina Öhman, Tranås kommun
Katarina Öhman har under många år inspirerat lärare och elever till användandet av datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Genom att skriva böcker, skapa pedagogisk programvara, kompetensutveckla lärare och skolledare, vara ITiS handledare och samordnare och nu IT- utvecklare i Tranås kommun, har hon bidragit och bidrar till att utveckla datoranvändningen både för lärare och ele-ver runt om i Sverige.

I nomineringarna sägs:
Hon har sedan mitten på 80-talet jobbat med och verkat för datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Hon började som lärare att jobba med datorn i klassrummet på mellanstadiet redan när datorer var sällsynta till och med på högstadiet och eftersom det var brist på bra programvaror började hon ta fram egna. Detta har hon sedan utvecklat vidare och är idag huvudutvecklaren bakom åtskilli-ga av de ’pedagogiska’ programvaror man träffar på runt om i svenska, övriga nordiska och flera europeiska skolor.

Ytterligare exempel som visar bredden i Katarina Öhmans insatser:
Under 2002-2003 arbetar Katarina intensivt med att en elev i åk 1 som inte kan röra mer än huvudet och inte har något tal ska kunna lära sig att läsa och räkna. Tack vare hennes kompe- tens inom det specialpedagogiska området, teknik + program kan idag eleven både skriva med ljudningsstöd samt räkna tal som ingår i åk 1 och vara en integrerad elev i årskurs 1. Målet är att hon ska lära sig att läsa och skriva, vilket anses som ovanligt för elever med den här typen av handikapp. Katarina säger: Tidigare har en elev med dessa handikapp inte kunnat erbjudas tekniska hjälpmedel. Man bör inte utgå från att detta är omöjligt utan se möjligheten.

Bland de nominerade utses Katarina Öhman till kandidat till Guldäpplet 2004 för sina unikt breda insatser för IT och lärande både lokalt och nationellt. I Tranås har hon bedrivit ett brett utvecklingsarbete. Hennes varma engagemang demonstreras i specialpedagogiska insatser. Katarina Öhmans visionära förmåga har tagit sig uttryck i en aldrig sinande ström av idéer kring datorstöd och olika former av pedagogisk IT-användning vilka hos själv praktiserat. Hon har oförtröttligt spritt sina erfarenheter genom otaliga kurser i hela landet för lärare alltsedan 80-talet, genom konkreta och populära böcker med lärarhandledningar och genom medverkan i TV-program.

Juryn noterar och gläds åt den goda tillströmningen av nomineringar, med många väl kvalificerade kandidater. Omfattningen och kvalitén får tolkas som att lärarstipendiet Guldäpplet – nu på sitt tredje år – etablerat sig i den svenska ungdomsskolan.

20040715
Juryn för Guldäpplet 2004

Peter Becker
Tel 070-710 44 53
peter.becker@diu.se

Filer:
Pressmeddelande som PDF (133 KB)