Sabine Sandelin Areström

Foto på Sabine Sandelin Areström

Sabine Sandelin Areström

Morabergs studiecentrum
Södertälje

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar sedan 2016 som gymnasielärare på Yrkesintroduktionsprogrammet med inriktning mot Barn och fritid och vård och omsorg på Morabergs studiecentrum i Södertälje. Jag undervisar i Sva, pedagogik och hälsa.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det hjälper mig att göra min undervisning mer tillgänglig genom att använda mig av olika former och kanaler. Det fungerar också som en konkretisering/stöttning av undervisningen och på så sätt upplever jag att motivationen ofta ökar. Verktygen blir ett stöd för eleverna att komma ihåg, förstärka och befästa kunskap, veta vad, när och hur de ska göra för att genomföra sina uppgifter, både hemma och i skolan. Det skapar också en möjlighet för eleverna att få både en helhetsbild av kursen/innehållet likväl som en blick för enskilda uppgifter.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktyg jag har att tillgå är/har blivit en förutsättning för mitt nuvarande sätt att undervisa. Att ha planeringarna digital gör att de är lättillgängliga var jag än befinner mig, att de är delningsbara både med kollegor, elever och vårdnadshavare.  Lektionerna blir extra tydliga då jag enkelt kan inkorporera fler läroperspektiv på kursens innehåll, så som film, bilder, länkar till tidigare lektioner osv.

– Efterarbetet och dokumentationen blir också mer tillgänglig (för delning till exempel) precis som feedback. Den blir många gånger tydligare då jag och eleverna har möjlighet att både muntligt och digitalt ha en dialog under en längre tid om elevernas uppgifter och utveckling. Att kunna gå tillbaka till tidigare Word-versioner för att se processen i tex. skrivutvecklingen hjälper mig som lärare att förstå och se elevens progression på ett tydligt sätt.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Coronatiden har lär mig och mina kollegor massor! Många av mina kollegor har likt hjältar mycket snabbt lärt sig och tagit till sig digitala verktyg på ett sätt som de nog inte trodde skulle vara möjlig. Det har givit många lärare ett nytt ”digitalt självförtroende” och ett nytt synsätt/perspektiv på digitaliseringens fördelar.

– Den största lärdomen jag har lärt mig är hur otroligt viktig en fysisk närvaro i skolan är, på många olika plan för våra elevers inlärning, utveckling och mående. Det har varit mycket frustrerande att inte kunna läsa av min elevgrupps mående på samma sätt som man har möjlighet till, när man ses fysiskt. Jag har inte kunnat agera lika snabbt när det gäller att hitta rätt stöd för enskilda elever i svårigheter. Vårt elevhälsoarbete har också inte fungerat på samma tillfredsställande sätt utan fysisk närvaro. Att slinka in till kurator eller skolsköterskan blir liksom inte riktigt lika enkelt när man sitter hemma på distans.

– Att läsa av elever med behov av särskilt stöd och direkt kunna anpassa undervisningen/uppgiften eller sätta sig bredvid för att stötta och förklara har inte varit möjlig vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen.

– Jag tar med mig så många olika erfarenheter och insikter men framför allt tar jag med mig att kunna erbjuda frånvarande elever (som önskar) att delta digitalt på lektionerna.  Jag har tidigare endast spelat in delar av genomgångar tidigare och lagt upp till eleverna men efter Corona har Jag insett ”livelektionernas” möjligheter och fördelar för de elever som inte kan närvara av olika anledningar.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har fått många tillfällen till fortbildning. Min arbetsgivare har verkligen givit oss rätt förutsättningar. Alla lärare har fått delge sina behov och önskningar och alla har deltagit i skräddarsydda utbildningar som vi i digitaliseringsgruppen (bland annat jag) har haft med våra kollegor. Dessa har innehållit utbildningar om tex; Teams, Office 366,  Power Point, One drive, claroread mm. Även enskild handledning för de lärare som haft behov har genomförts och genomförs fortfarande.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Vad jag har för favoritwebbtjänst eller verktyg är tyvärr inte alltid relevant i min undervisning då yttre faktorer som licenser och gemensamma plattformar får företräde.  I mitt fall har det dock främst varit min elevgrupps specifika behov som varit avgörande för val av verktyg.

– Eleverna jag undervisar går alla på min skola på grund av att de saknar behörighet till nationella program. Att de saknar behörighet beror på olika anledningar till exempel. Att de varit för kort tid i Sverige och eller att de haft skolmisslyckande bakom sig. Detta kan bero på många olika faktorer. En del av eleverna har också NPF eller andra diagnoser i bagaget som gör att de behöver anpassningar för att utvecklas och ta till sig undervisningen på bästa sätt. När elevgrupper har så olika förutsättningar kräver det mycket av oss pedagoger. Framför allt krävs det en flexibilitet i val av verktyg, stöttning och feedback. För min del har det inneburit att jag måste vara väldigt selektiv. Att skala bort mycket och att urvalet av plattformar och appar blir få och användarvänliga ur många olika perspektiv.

– Jag har valt att arbeta i Office 365 och Onedrive. Dels för att vi har licens för den, men också för att det är ett verktyg eleverna behöver kunna behärska. Jag ser många fördelar med att arbeta med att kunna dela dokument med eleverna. Det gör att vi kan ha en dialog med feedback via kommentarer och att eleverna får möjlighet att bearbeta sina uppgifter.

– Via teams har elevgrupperna tillgång till allt material och chattfunktionen utifrån ämnen och grupper. Vi använder även teams som verktyg för distansundervisningen och för att delta online på lektioner för elever som är frånvarande men ändå vill delta.”