2022

Adam Leszczynski

Mimers Hus Gymnasium
Kungälv

Presentation

Presentation av Adam Leszczynski

Nominerad tillsammans med Paula Williamson och Pierre Dakkour.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Utbildad systemarkitekt, som sedan blev gymnasielärare på teknikprogrammet i Kungälv där jag undervisar i programmering, webbutveckling, datorteknik etc. Jag har en förstelärartjänst med inriktning på digitalisering. Har varit med på skolans och kommunens digitala resa sen början på 2000-talet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Utifrån de nationella riktlinjer och olika skattningar bland ledning, lärare och elever har vi tagit fram en digitaliseringsplan för vår skola. Utifrån det har vi kunnat identifiera olika områden där vi behöver stärka elevernas digitala kompetens.

– Detta har bland annat resulterat i ett större projekt kring kompensatoriska digitala hjälpmedel där vi tillsammans med skolans specialpedagoger genomför återkommande utbildningar med såväl elever som lärare. Vi har också påbörjat arbetet med att stärka elevernas källkritiska förmåga och källtillit.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– I och med pandemin har takten kring fortbildning och användning av digitala verktyg och arbetssätt ökat på bred front. Det i sig har varit positivt för utvecklingen av den digitala kompetensen bland lärare och elever.

– I dag fortsätter vi att använda chattar, videosamtal och livesändningar där det är lämpligt och bidrar till lärandet, inte minst för de elever som av olika anledningar inte kan närvara på plats.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi är ett sammansvetsat team på tre lärare som under flera år arbetat med it-pedagogiska frågor.
Skolans digitaliseringsplan, som vi har tagit fram, har som huvudsyfte att digitaliseringen ska ligga nära lärarna och eleverna. Vi ska inte göra förändringar bara för förändringens skull utan vi strävar efter att all fortbildning och nya verktyg ska gynna det dagliga arbetet.

– Vi omvärldsbevakar utvecklingen kring it-pedagogik, förmedlar kunskaper kring våra digitala system och verktyg och hjälper till med att skapa ytor för samarbete, utbyte och kommunikation.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag kan inte sticka under stol med att jag älskar Microsoft Teams med tillhörande mobilapp för sina otroliga kommunikationsmöjligheter med text, ljud och video, både mellan enskilda användare och i grupper. Det blir som en WhatsApp fast för vår skola.

Alexandra Selenius

Team Maker Tour
Tekniska museet

Presentation

Presentation av Alexandra Selenius

Nominerad som en del av Team Maker Tour, Tekniska Museet

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är museipedagog på Tekniska museet och jobbar primärt med projektet Maker Tour där vi reser ut till skolor i särskilt utsatta områden och undervisar i programmering och innovationstänkande. Jag föreläser även om digitalisering och rollen som samhällsmedborgare i en digital värld. Jag arbetar även med projektet plastslöjd. Förutom satsningar för elever så utbildar mitt Team även lärare och andra pedagoger i programmering, dels inom egna projekt men även i samarbete med exempelvis skolverket.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Engagemang är A och O. Det gäller att skapa ett intresse och få det som kan verka svårtillgängligt att bli mer hanterbart. Vi arbetar med tillgänglighet i flera aspekter dels rent fysiskt genom att köra ut material direkt till skolor men också genom att se till att det finns anpassningar för olika språknivåer och funktionsvariationer. Vi ordnar transporter till museet och anpassar besöken efter klassen. För att något ska vara tillgängligt gäller det också att visa varför något är relevant, vi arbetar mycket med frågan ”varför är det här viktigt?” eller ”hur påverkar det här mig?”.

– Vi vill självklart stå för en rolig, kreativ upplevelse med mycket eget skapande men också varför förankra det i något konkret. Alla elever kommer inte att växa upp och bli programmerare eller ingenjörer men alla kommer att vara samhällsmedborgare i en allt mer digitaliserad värld och behöver kunna orientera sig i den.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under pandemin har en stor del av vår verksamhet digitaliserats och ännu efter att restriktionerna släppt jobbar vi med hybridmodeller. Digitala workshops och föreläsningar öppnar upp för fler deltagare och möjliggör för dessa att anpassa miljön man sitter i. Under sommaren har vi också samarbetat med Hello world/Hello sommar som bedriver helt digitala sommarläger. Med hjälp av Mentimeter + foto och video kunde vi tillsammans skapa framtidens stad och kunde diskutera våra lösningar dels från ett etiskt perspektiv men också ett praktiskt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Förutom att vi på museet kontinuerligt deltar i kurser och föreläsningar så arrangerar vi såväl digitala som platsbundna utbildningar för lärare men också andra vuxna i barnens närhet, vi har exempelvis som lovaktivitet haft ”Mor- och dotter programmering”, efter att barnen deltagit i vår verksamhet under skoltid skapade vi en kurs där föräldrarna fick ta del av en liknande utbildning. Eleverna kunde fördjupa och bygga vidare sina kunskaper men den vuxne fick en chans att ta del av det egna barnets nya kunskaper och insikter, en inblick i barnets förståelsevärld.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vi använder oss av en rad olika verktyg beroende på syfte och målgrupp. För yngre barn så uppskattar jag blockprogrammering i alla former vare sig det är vi scratch eller Legos fantastiska kit. För python som upplever jag att MU är ett lättanvänt intuitivt verktyg.

– Blockprogrammering i kombination med Makey Makey eller Microbit öppnar upp för möjligheter att skapa allt från konst till praktiska uppfinningar. Med Makey MAkey eller Microbit kan vi enkelt göra programmeringen till slöjd eller mekanik.

Dessutom är Internet fullt av färdiga koder och projekt som går att modifiera.
I Legos app finns fantastiska tutorials och lektionsbeskrivningar som är lätta att anpassa, även scratch har en uppsjö videos. På senare tid har vi även arbetat en hel del med analog programmering och då är Kodboken en toppen inspirationskälla!

Amanda Hällqvist

Svingelns förskola
Södertälje

Presentation

Presentation av Amanda Hällqvist

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på Svingelns förskola.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla
– Vi arbetar med att få in alla digitala verktyg i alla åldrar. Vi fokuserar på ett 1-5 års perspektiv med en progression för varje ålder.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Vi har fått ett större fokus på arbetet i mindre barngrupper. Vi har kunnat arbeta med fler digitala verktyg genom detta arbetssätt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har möten, en representant från varje förskola i mitt område samlas och ger varandra idéer och tips.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Puppet pals, barnen har varit aktiva med att göra egna sagor kopplat till projektet. Vi har även arbetat med wifiägget och kopplat det till olika material och strukturer.

Anders Enström

Skapaskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Anders Enström

Finalist till lärarpriset Guldäpplet 2022

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare i IKT och undervisar i MA/NO/TK.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag vill att eleverna går från konsument till producent. Att eleverna förstår att digitala verktyg ger alla en röst. Då gäller det att göra nåt av den rösten. Då får eleverna skapa film, fotokonst, poddar och koda/programmera.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Lite turligt så passade mitt arbetssätt även distanslektioner, eftersom jag har designat mina lektioner så att alla kan delta oavsett plats. Det började jag med 2013 då två av mina elever bröt benet – en i Åre och en i Sälen – och bägge kunde hänga med på lektionerna. Trots avståndet.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Genom träffar (fysiska och digitala) där alla bidrar och visar vad just de gör i skolan. All personal blir dessutom Apple Teachers – ett arbete som jag leder.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Min favorit är Reality Composer. En app där eleverna kan uppleva mina AR-projekt men också bygga egna AR-projekt. AR är utmärkt när man vill göra något abstrakt väldigt konkret. Vi har byggt kolets kretslopp, solsystemet och till och med testat hållfasthet hos olika typer av material. Allt i AR. Allt i Reality Composer.

Anders Hjälmered

Kärralundsskolan
Göteborg

Presentation

Presentation av Anders Hjälmered

Vem är du och vad jobbar du med?
– Har jobbat som lärare sedan januari1999, först på Styrsöskolan och sedan augusti 2000 på Kärralundsskolan. Jobbar sedan några år med undervisning i Ma, Fy och Tk (har även behörighet i Bi, Ke och IdH) har haft ansvaret för schemaläggningen på skolan sedan 2004. Eleverna och deras vårdnadshavare brukar uppskatta mitt engagemang.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Ett bra exempel i NO är phet.colorado.edu där det finns simuleringar som visar många olika naturvetenskapliga begrepp som är bra för alla men framförallt för den kategori elever som lär sig bäst genom att titta på saker.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under pandemins genomgångar i ämnena valde jag att spegla min skärm så att eleven kunde se vad som skrevs (de fick den sedan skickad till sig efteråt) samt lyssna och ställa frågor på det som togs upp

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har dels att vi delger varandra inom ämnesgrupperna men även att vi bistår varandra med tips på hur vi kan underlätta för våra elever

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag har inte tänkt på det som favorit men phet som jag nämnde ovan är en bra hjälp för såväl oss när vi demonstrerar och för eleven som vill studera på egen hand.

Andrey Shupliakov

Nya Elementar
Stockholm

Presentation

Presentation av Andrey Shupliakov

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare Ma/NO/Tk 4-6

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag brinner för verktyg som ger eleverna möjlighet att träna på ansvar, samarbete, entreprenörskap, kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Enligt min åsikt är det få fenomen som tränar på dessa förmågor som programmering. Jag älskar att designa mina egna program och sprider programmeringsglädjen i mitt klassrum, på min skola, via matteklubben (som utmanar matteintresserade elever på olika skolor) och på min egna YouTube-kanal, ”Koda Block”. Där engagerar jag mig med att skapa flippade programmeringsklassrum av hög kvalitet via egen studio och professionella videoredigeringsprogram (ScreenFlow).

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag har alltid arbetat papperslöst och multimodalt så eleverna kan visa sin kunskap på olika sätt. Dessutom älskar jag verktyg som ger eleverna möjlighet att ta del av undervisningen närsomhelst och varsomhelst. Jag väljer verktyg som möjliggör för eleverna att nå mig enkelt med frågor och där de kan ta del av mina inspelade genomgångar och anteckningar från tavlan.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag är en del av Digitala rådet på skolan som ser till att personalen ständigt får en relevant coachning i meningsfulla och ändamålsenliga verktyg. När jag håller i workshops lägger jag ofta upp mina fortbildningar på vår interna Sharepointyta via Microsoft Stream.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– I mitt klassrum är det flera appar som tillåter mig och mina elever att arbeta papperslöst som: Showbie, SeeSaw, Teams och Apple Classroom. Dessa appar skapar även förutsättningar för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt. Till exempel, ett bra sätt att lära sig multiplikationstabellerna är via musik som eleverna producerar själva i GarageBand med egna låttexter skrivna med hjälp av Rimlexikon. De kan demonstrera tekniska system så som sophantering i samhället i Minecraft, spela in en skärminspelning och ladda upp filmen till mig via Showbie. Mitt favorit programmeringsverktyg är Scratch som är enkelt och visuellt men har skyhögt tak för de som vill utmana sig själva.

Anette Andersson

Lindskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Anette Andersson

Nominerad som en del i Lindskolans lärarlag

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare. Arbetar i grundsärskolan med inriktning träningsskolan. Har arbetat inom grundsärskolan i ca 18 år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förstärka elevernas digitala kompetens med hjälp av olika digitala verktyg. Med stöd i de digitala verktygen kan vi anpassa undervisning utifrån varje enskild elevs behov, förutsättningar och intressen för att göra dem delaktiga i skolarbetet. Både elever i verksamheten och pedagoger i förberedande syfte använder dagligen verktyg inom IKT. På Ipads använder eleverna sig av pedagogiska appar utifrån en tydlig arbetsordning som styr vilka appar de ska jobba med för att utveckla sin digitala kompetens.

– Ipad används även som ett verktyg för gemensamt lärande när vi på gemensamma arbetspass kopplar upp Ipaden mot smartboarden. På så sätt skapar vi en delaktighet i klassrummet där alla utifrån sina förutsättningar kan vara delaktiga och se vad vi gör på Ipaden. Det gör att alla elever blir inkluderade och att lärandet blir tillgängligt för alla elever.

– Vi använder oss av Greenscreen för att skapa filmer. Våra filmer delas digitalt med vårdnadshavare och på så sätt inkluderar vi även hemmet och ger eleverna möjlighet att ta del av vad de gjort i skolan tillsammans med vårdnadshavare. Att använda greenscreen hjälper oss även att ta del av miljöer vi av olika anledningar inte kan besöka och kan på så sätt ge ett mervärde för eleverna.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med
–Digitala utvecklingssamtal med vårdnadshavare, vi fick prova att ha digital presentation av skolan för nya elever. All lektionsplanering finns sedan tidigare digitalt så det gick lätt anpassa under pandemin. Vi har ökat vår kunskap med att använda oss av teknikerna med de olika digitala mötesplattformarna vilket vi vid behov kommer att fortsätta med.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har ett kontinuerligt samarbete med varandra och arbetar med gemensamma teman. Vi grovplanerar tillsammans och delar allt material vi skapar i gemensamma Google drivemappar.  Vi arbetar med att lyfta och ta till vara på allas kompetenser och lär oss hela tiden av varandra. Vi håller i egna interna utbildningar och bygger upp vår digitala kompetens återkommande. Vår skola satsar mycket på olika former av digitala verktyg för att höja vår kompetens, tillsammans arbetar vi i kollegiet för att med digitala verktyg öka elevernas delaktighet, förståelse och inflytande i vardagsaktiviteterna i skolan och i vår närmiljö.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Inprint och Symvriter, är favoriter för att de synliggör och skapar tydlighet för våra elever. De hjälper oss att skapa tydlighet och strukturer i vardagen. Notebook är ännu en av mina favoriter som används dagligen, vi har en discopärm, med upplägg som är skapat i notebook. Pärmen består av nio sidor i olika färger med nio poplåtar på varje sida, eleverna kan gå fram till smartboarden och bläddrar för att välja låt eller de som behöver bläddrar i pärmen och väljer en färg och låt där, det ger en direkt respons för eleverna när de trycker på låten som startar direkt länkad via Youtube. Uppskattat upplägg som skapar stor delaktighet och uppmuntrar eleverna att välja.

Anette Hölttä

Solbergaskolan
Gotland

Presentation

Presentation av Anette Hölttä

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en 55-årig gotländska som gillar språk och pedagogik. Jag är språklärare sedan 18 år tillbaka.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?

– 5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?

– I helklassundervisning finns många bra stödstrukturer att lätt använda sig av för alla de elever som behöver. Halvfärdiga meningar när en text ska skrivas, börjor och slut på texter till exempel. Så att skrivandet lätt kan komma igång. Skrivandet ska ske i den digitala enhet jag har bestämt. Man får inte ge sig som lärare. En del elever har svårt att hitta rätt dokument, visa åter och återigen. Skam den som ger sig. De har sådana möjligheter när de väl får koll på tekniken. Lyssna på sin text, översätta texter och mycket mer.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?

– Jag undervisade på plats under pandemin men märker att en del elever har en mer utvecklad digital vana nu. Jag har övertagit grupper som är vana användare.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?

– Det är den största utmaningen. Kollegor vill inte alltid använda samma samarbetsytor som jag. Det är helt klart en ledningsfråga. Bestäm så att vi alla gör lika, det skapar tydlighet och struktur för alla, elever som lärare. Många ämnesgrupper har gått STL-skriva sig till lärande-utbildningen och där får man verkligen bra verktyg att använda sig av om man bara tar sig tid att gör utbildningen som den är tänkt.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag tycker att appen, Office Lens är mycket användbar till elever som inte har så stark svenska ännu. De kan snabbt ta en bild från tex baksidan av en bok och översätta den till sitt modersmål. De har sedan förförståelse innan vi angriper boken. Jag gillar också Onenote och alla möjligheter för lärare att fördela uppgifter till eleverna. Jag kan i realtid se vad eleverna skriver och allt finns kvar när lektionen är slut. Inget ska skickas eller air dropas.