Lärarstipendiet Guldäpplet fyller 10 år och gratuleras med nya partners

Tioårsjubilerande lärarpriset Guldäpplet växer i betydelse i en tid när allt fler
kommuner satsar på att öka tillgängligheten till IT i undervisningen. Digital kompetens genomsyrar också den nya läroplan för grundskolan som började gälla från höststarten.

Nu går Sveriges Kommuner och Landsting och Specialpedagogiska skolmyndigheten in som partners i Guldäpplet tillsammans med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, samt stiftelsen och tidskriften DIU. Lärarpriset som årligen delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i när och fjärran.

– Det är oerhört angeläget att förnya lärandet med IT-stöd. E-samhället erbjuder stora möjligheter att hitta nya vägar till ökad måluppfyllelse i skolan. Lärarna har en nyckelroll i detta och SKL vill delta i att lyfta fram och belöna kompetenta lärare och de goda exemplen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landstings enhet för lärande och arbetsmarknad

IT i skolan är också en fråga om tillgänglighet och alla elevers lika möjligheter att lyckas. Det är ett av skälen till att Specialpedagogiska skolmyndigheten nu tar en aktiv del i Guldäpplet.

– För en elev i behov av särskilt stöd kan it vara helt avgörande för att kunna nå kunskapskraven och it kan vara en förutsättning för att kunna ta del av och vara delaktig i skolarbetet. Guldäpplet är ett viktigt pris eftersom det lyfter engagerade lärare som driver skolutvecklingen med hjälp av it. Därför är det nu självklart för Specialpedagogiska skolmyndigheten att gå in som partner i Guldäpplet, säger Anders Nordin, ställföreträdande generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

De båda fackliga lärarförbunden har sedan länge suttit i juryn för Guldäpplet. Båda förbunden pekar i olika sammanhang på behovet av digital kompetens för både elever och lärare i en skola för framtiden och nu går de även in som partners i Guldäpplet.

– Som partner i Guldäpplet vill vi uppmärksamma vad teknik och innovation betyder för lärare och elever. Skolan ligger efter övriga samhället i frågan om IT-användning, därför är det viktigt att visa på betydelsen av IT och vad en lärare kan åstadkomma med rätt verktyg, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

– Att på ett nytt och kreativt sätt använda sig av modern teknik för att stimulera nyfikenhet och lärande är mycket viktigt i dagens skola. Därför har vi i Lärarnas Riksförbund valt att stödja Guldäpplet. Vi är också extra glada att det är en av våra medlemmar som får juryns särskilda pris, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Lärarpriset Guldäpplet initierades för tio år sedan av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och utdelas av den minnesfond som bildats efter Yngve Lindberg, en av grundarna av föreningen.
– Guldäpplet är unikt som pris för lärares engagemang och utvecklingsarbete och med sitt fokus på lärares kollegiala delande av pedagogisk erfarenhet. I samverkan med våra nya partners kan vi nu bidra till ett ytterligare lyft åt Guldäpplet, säger Peter Becker ordförande i juryn för Guldäpplet.

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet
E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Om Guldäpplet:
Guldäpplet är ett lärarstipendium som delas ut årligen ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och verkat för spridning av idéer och erfarenheter till kollegor. Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, i samverkan med Stiftelsen och tidskriften DIU, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Sveriges kommuner och landsting.

Filer:
Pressmeddelande som PDF (207 KB)