Jessica Eriksson

Foto Jessica Eriksson

Jessica Eriksson

Sundstagymnasiet
Karlstad

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är, kommunikationspedagog (inte lärare, men har lärartjänst…)
Jag jobbar med allt som har med kommunikation att göra, anpassa miljön och göra den kommunikativt tillgänglig, att vara handledare till personalen i frågor som rör Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och att direkt arbeta med eleverna och deras verktyg för att anpassa dem efter elevens behov.

Mitt arbete med digitala verktyg består i att jag använder dem för att skapa möjligheter för eleven att uttrycka sig och att förstå sin omgivning, vilket är en mänsklig rättighet. Många av våra elever saknar ett talat språk och har dessutom stora rörelsehinder som gör att de inte kan kommunicera på ett tillfredsställande sätt

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT har elevernas värld vidgats och de kan vara med och påverka sin dag och sin omgivning på ett nytt sätt. Genom de digitala verktygen har chanserna till att eleven ska få en fungerande kommunikation ökat och därigenom ökar också deras delaktighet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg gör det lättare och roligare för mig att arbeta!
När jag träffar en elev som inte kan kommunicera med hjälp av sitt tal utan endast med hjälp av en ögonstyrd dator och hen, genom att titta på symboler på en skärm, kan bilda en mening av symboler som sedan läses upp för mig av en talsyntes- då känner jag lycka!

Digitala verktyg gör det lättare för mig att ge eleven möjlighet till att förstå sin omvärld, vad vi gör i skolan, vad vi förväntar oss av eleven och gör så att hen kan vara mer delaktig.