Aida Kotorcic

foto Aida Kotorcic

Aida Kotorcic

Sollentuna International School
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare i Sollentuna kommun. Lärare i åk 3. Jobbar även med skolutveckling dels i den egna verksamheten men även för övriga Sollentuna kommun. Ägnar mig åt världens viktigaste jobb.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag och eleven tillgängliggöra det som eleven behöver lära sig. Jag kan tillgängliggöra språk, förståelse och mål för eleverna. Jag kan förstärka och förtydliga. Förutom att det kan ge eleven användbara verktyg, finns det fortfarande en spänning och ett intresse för IT som gör att eleverna ofta finner motivationen att gå ett steg längre. Med hjälp av IT kan vi överbrygga svårigheter på ett individuellt plan och ta bort eventuella barriärer i lärandet. IT har även förmågan att utvecklas i elevernas snabba takt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag ser digitala verktyg som en fantastisk resurs i mitt arbete. Med hjälp av resurser online kan jag ta del av kollegors goda undervisning och likväl dela med mig av min egen. Det är heller inte längre så att lärande sker i mitt klassrum under en specifik tid eller enligt min agenda. Lärandet är tillgängligt hela tiden med hjälp av IT. Jag ser en stor vinning i hur fritt elevernas lärande har blivit med hjälp av digitala verktyg och min stöttning. För min egen del känner jag ett lugn i att eleverna vet vilka verktyg de har tillgång till under lektionerna såsom läs- och skrivstöd. Jag behöver inte vara överallt, samtidigt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag hämtar väldigt mycket inspiration från UR Skola. Jag tycker att mycket av innehållet är relevant samtidigt som det ger en bra nyansering utifrån olika normer. Utifrån ett elevperspektiv tycker jag att Googlemiljön är bra dels för att tillgängliggöra material med olika tilläggsappar men även för kamratstöttning.