Anders Randler

Anders Randler

Wisbygymnasiet/Uppsala Universitet
Gotland

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en gotlänning från Visby som arbetar huvudsakligen på Wisbygymnasiet som lärare i matematik och programmering. På min skola är jag även IKT-utvecklare sedan många år. Utöver detta undervisar jag i matematik på Campus Gotland(UU), det blir oftast någon enstaka kurs per år. Jag har även en del föreläsnings- och fortbildningsuppdrag med fokus på Apples pedagogiska lösningar för skola
(certifierades 2014 hos Apple som lärarfortbildare och är även Apple Distinguished Educator sedan 2015).

– Ända sedan min debut som lärare (Ma-lärare vid Uppsala Universitet 90-94) har mitt fokus varit att levandegöra matematiken för mina elever. Det är min fasta övertygelse att matematiken är enkel och lätt att förstå – bara man förklarar och beskriver lugnt och tydligt med alla de hjälpmedel vi har idag. Programmeringen ser jag som en utmärkt möjlighet att ge eleverna möjlighet att träna sitt logiska tänkande och se nyttan av att kunna tänka ”matematiskt”.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att erbjuda elever stoffet på flera olika sätt (genomgång i klassrum, inspelad genomgång, lärobok, problemlösning, se förklaring nedan) når vi ut till en mycket större del av eleverna. Fler lärstilar fungerar och vi får som pedagoger möjlighet att variera oss på ett sätt som både ökar vår arbetslust och ger en mer inspirerande skoldag för våra elever. Här upplever jag att IT ger mig enormt stora möjligheter som matematiklärare:

– Inspelade genomgångar blir ett fantastiskt stöd både för eleverna och för mig – jag kan enkelt hänvisa till en film om en elev sitter lite fast och behöver repetera. Programmeringen fungerar som ett utmärkt sätt att befästa det logiska tänkandet. Geogebra ger mig och eleverna möjlighet att visualisera samband och figurer. Lärplattformen ger mig möjlighet att göra allt material tillgängligt när och var eleverna själva vill.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Ända sedan jag 1990 började som lärare på matematiska institutionen vid Uppsala Universitet har jag använt olika former av digitala hjälpmedel för att underlätta och förstärka mina elevers lärande. I dag då jag huvudsakligen arbetar på gymnasiet, har jag i större delen av mina kurser inspelade genomgångar på Youtube som ger mina elever möjlighet att både förbereda sig för lektionerna och repetera i efterhand. Det är mer eller mindre samma genomgångar som jag i de lägre matematikkurserna drar i klassrummet.

– I de högre kurserna flippar vi undervisningen helt, här ser eleverna filmerna på egen hand och all tid i klassrummet går åt till problemlösning enskilt och i grupp. Jag ser tydligt att detta ger väsentligt fler elever med andra lärstilar en ärlig chans att förstå innehållet i kurserna. Filmer om matematik finns det gott om på nätet, men jag upplever att just det faktum att det är jag – deras egen lärare  – som talar till dem asynkront via Youtube gör att det känns mer ”nära” och de har lättare att ta till sig stoffet via film.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Här måste jag välja den enorma och heltäckande satsning Apple gjort med sitt ”Alla kan koda”. Här finns fantastiska resurser där man går från de allra första stapplande stegen med blockbaserad programmering, via Swift Playgrounds på iPad där man lär sig grunder och lite till i objektorienterad programmering, vidare till seriös App-utveckling i Xcode i MacOS. Material i form av digitala läroböcker/handledningar är helt gratis och hämtas online på Apple Bookstore. Här finns mycket väl genomarbetade lärarhandledningar med färdiga genomgångar som kan modifieras efter eget huvud. Faktum är att även den pedagog som aldrig programmerat förut helt klart kan börja undervisa grundläggande programmering med detta material.