Anne Dahlin

Foto Anne Dahlin

Anne Dahlin

Ekebyskolan
Vallentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare sedan 18 år och älskar läraryrket eftersom det ger så många spännande utmaningar och möjligheter till kreativitet i det dagliga arbetet.

Jag är grundskollärare 1-7, med språklig inriktning. Sedan augusti 2017 är jag global förstelärare inom IKT i Vallentuna kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Möjligheterna till individualisering och inkludering ökar. Eleverna kan lära och ta till sig undervisning, presentera förmågor och kunskaper på många olika sätt. Deras möjligheter till samarbete och kreativitet ökar. Undervisningen ger eleverna möjlighet att förberedas för arbetssätt som matchar arbetslivet genom tex delade dokument, publicering av arbetet osv. Omvärlden bjuds in i klassrummet på ett naturligt sätt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig möjlighet att visualisera och variera undervisningen avsevärt. Jag är inte styrd av tid och rum, tillgängligheten är en viktig faktor. Kreativiteten och elevinflytandet ökar.

Med ett inkluderande arbetssätt ökar motivationen hos eleverna, de blir mer aktiva, samarbetar och lär av varandra. Jag kan lättare individualisera samt följa arbetets gång.

Lärandeprocessen blir tydligare för både mig och eleverna. Bedömning kan ske direkt vid aktiviteterna i klassrummet. Jag föreläser mindre nu än tidigare, då eleverna hittar fakta via internet och andra digitala resurser, och kan stället lägga mer tid på individuellt stöd och fördjupade diskussioner i klassrummet.