Catharina Lindvall-Scharmer

foto Catharina Lindvall-Scharmer

Catharina Lindvall-Scharmer

Stocksätterskolan
Hallsberg

Presentation

Från och med höstterminen 2019 verksam som verksamhetschef för F-6 i Kumla kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som rektor på Stocksätterskolan i i Hallsberg i 7 år och är utbildad grundskollärare 1-7. Har precis tillträtt en tjänst som verksamhetschef för F-6 i Kumla kommun. Under mina år som rektor på Stocksätterskolan har jag arbetat medvetet, strategiskt och långsiktigt med att utveckla lärarnas och elevernas digitala kompetens. Utgångspunkten har varit att de digitala verktygen och resurserna ska användas på ett inkluderat sätt mellan pedagoger och elever för att skapa ett innovativt, kreativt och flexibelt arbetssätt och en stimulerande lärmiljö som bidrar till ökad måluppfyllelse.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Eleverna får ett större inflytande över sitt lärande, det ökar deras möjligheter till delaktighet och rustar dem med de kunskaper/kompetenser som krävs i en föränderlig värld och framtid. IT bidrar till ökad lust att lära, ökar möjligheten att individanpassa lärandet samt ger eleverna rikliga möjligheter att ”lära på riktigt” . En undervisning som förstärks med stöd av IT har inga gränser och ger eleverna verktygen för ett liv i det digitala samhället!

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I min roll som rektor är det viktigt att vara en förebild när det gäller användandet av digitala resurser och bidra till att sprida goda exempel i verksamheten. Jag måste ge pedagogerna de bästa förutsättningar att utveckla och kvalitetssäkra undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Pedagogerna behöver ett adekvat IT stöd, kompetensutveckling utifrån behov samt rika möjligheter till ett kollegialt lärande där allas kunskaper tas tillvara.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi har under flera år arbetat medvetet med bloggen som ett verktyg för att synliggöra vår verksamhet och utveckla elevernas digitala kompetens. Office 365 med dess olika delar har underlättat det kollegiala och formativa samarbetet i hela verksamheten och vårt digitala årshjul har på ett enkelt sätt synliggjort och underlättat det systematiska kvalitetsarbetet.