Emelie Hallman Svidén

foto Emelie Hallmann Svidén

Emelie Hallman Svidén

Vaxmoraskolan
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare på Vaxmoraskolan i Sollentuna kommun, undervisar i matematik, svenska och NO och genom mitt försteläraruppdrag så är jag med och utvecklar verksamhetens arbete kring digitala verktyg -– hur det möjliggör ett tillgängligt arbete för alla skolans elever.

– Genom skolans utvecklingsgrupp, som jag är del av, leder och inspirerar jag medarbetare genom workshops och föredrag inom inkluderande arbetssätt, tillgängligt lärande och att se undervisning och lärande som ett dynamiskt tänk med koppling till digitala verktyg. Hur vi kan anpassa och använda dessa utifrån de elever vi möter med olika kunskaper, förmågor, tidigare erfarenheter och intressen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Användandet av digitala verktyg möjliggör att fler elever ges förutsättningar till lärande. Vinklar och grader i geometri som kan vara svårt teoretiskt att förstå får ett helt annat lärande när en robot programmeras. Det teoretiska och det praktiska möjliggör tillgänglighet för alla elever.

– Genom arbetet med de digitala verktygen så arbetar eleverna kollaborativt vilket applicerar lärandet i fler nivåer och fler program som möjliggör att alla elever lyckas. Eleverna växer och vågar visa sina kunskaper mer och på andra sätt än tidigare. Jag märker att eleverna får en större förståelse för sitt och andras lärande och visar större tilltro till sin egen förmåga, vilket gör att de vågar testa och ställas inför nya utmaningar. Lärandet förstärks ytterligare och resultaten höjs.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– För att kunna bedöma eleverna på ett likvärdigt sätt behöver jag möta dem utifrån de förutsättningarna, vilket gör att de digitala verktygen blir en självklarhet. Det är viktigt för mig även i min bedömning att möjligheten för eleverna finns att till exempel få texten uppläst, se en instruktionsfilm flera gånger i sin egen takt som en förberedelse inför ett arbetsområdet eller lektion.

– I klassrummet går vi igenom Vad, Hur och Varför kring ett område där syfte och mål presenteras med koppling till läroplanen. Vägen dit och hur man kan nå målet på olika sätt är eleverna involverade i. Hur man kan nå målet landar ofta i att skapa film, animering, digital bok och dokument eller programmering, beroende på vilket syfte och mål arbetsområdet har. Medvetenheten och förståelsen för mig som lärare och hos eleverna ökar på så sätt kring styrkor och olikheter och stärker relationerna i gruppen. Jag utmanas i att hitta det där som just den eleven stimuleras och samtidigt utvecklas av.

– Eleverna delar med sig av det de skapar till mig och varandra digitalt på olika sätt. Detta resulterar i att elevernas förmåga att ge och ta emot formativ feedback utvecklas och att jag som lärare samtidigt ser och kan formativt bedöma eleverna och vägleda dem genom den mer synliga processen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– De appar jag använder mest är de som kan användas ämnesövergripande och som möjliggör anpassningar utifrån de olika förutsättningar och förmågor eleverna har och behöver utveckla, oavsett vilken nivå eleverna befinner sig på. Bland annat är BookCreator en ämnesövergripande, kreativ och tillgänglig app som ofta används då den möjliggör att visa och ta till sig kunskaper på olika sätt. Genom BookCreator kan text, ljud, film och bild kombineras på olika sätt och den kan även kombineras med andra appar för att förstärka och visa kunskaper. Det är en app där eleverna själva blir producenterna.

Foto: Ateljé Photos 4 U