Emelie Hallmann Svidén

foto Emelie Hallmann Svidén,

Emelie Hallmann Svidén

Vaxmoraskolan
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är undervisande lärare och mentor i årskurs 5 och har även uppdrag som förstelärare och digitaliseringsmentor. I mitt uppdrag som förstelärare och digitaliseringsmentor leder och inspirerar jag medarbetare genom workshops och föredrag inom inkluderande arbetssätt, tillgängligt lärande kopplat till digitala verktyg.

– Jag har nyligen byggt upp ett ”Makerspace” på skolan där jag även bedriver undervisning och workshops för att ytterligare tillgängliggöra det digitala och kreativa arbetet med skolans alla elever och personal kopplat till det de arbetar med i olika ämnen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns otroligt mycket som kan förstärkas genom användandet av digitala verktyg. Dels möjligheten för alla elever att ta del av och visa sina kunskaper på flera sätt. Vilket också bidrar till förståelsen hos eleverna att vi är olika och att vi lär av varandra. Det skapar en motivation hos eleverna till lärande på ett mer innovativt sätt och att våga testa sig fram. Elevernas lärande och process blir mer synlig vilket skapar en större förståelse för sina egna kunskaper och förmågor. Eleverna vågar utmana sig själva mer vilket gör att det dynamiska tänket förstärks och utvecklas.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De kreativa digitala verktygen gör att även jag, liksom eleverna, blir mer motiverad då det hela tiden skapas nya idéer i arbetet tillsammans med eleverna. I klassrummet kan vi skapa vägen till målet tillsammans. Processen som är den absolut viktigaste för mig blir mer synlig och möjligheten att formativt vägleda eleverna till fortsatt utveckling hade inte gått att genomföra på samma sätt utan digitala verktyg. Dokumentationen och processen som skapas genom till exempel text, foto och film gör det möjligt för mig att kunna få en överblick samt följa och planera nästa steg i elevernas individuella utveckling.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Alla har nog mer eller mindre blivit intvingade till att använda digitala verktyg mer över lag, vilket är positivt. Jag tror att det alla ställdes inför har bidragit ytterligare till en likvärdig undervisning och en större förståelse för vad de digitala verktygen verkligen kan tillföra. Hur de kan hjälpa från att planera strukturerade och tillgängliga lektioner till att kunna se, följa och vägleda elevernas individuella utveckling. Förståelsen och att se vinningen i att till exempel filma instruktioner eller process oavsett var du befinner dig kunskapsmässigt eller geografiskt som lärare eller elev har förstärkts.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– De appar jag använder mest är de appar som kan användas ämnesövergripande och där det tillgängliga lärandet är möjligt. Jag har använt till exempel interaktiva böcker mycket där process och mål blir synligt både för mig och eleverna genom att ljud, film, foto och text kan samspela. Jag har även använt mig mycket av animering. Animering går att använda i de flesta områden eleverna arbetar med och har på olika sätt gjort att eleverna, samtidigt som de skapar, applicerar lärandet ytterligare.