Emma Wännman

Foto på Emma Wännman

Emma Wännman

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Nominerad tillsammans med Nils-Petter Norlin

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som ämneslärare i svenska och historia på Dragonskolan i Umeå.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Som lärare på yrkesförberedande program har vi upplevt att det finns vissa utmaningar med att skapa intresse för historieämnet. Under några år har därför min kollega Nils-Petter Norlin och jag arbetat för att utveckla historieundervisningen och levandegöra ämnet. Vi har bland annat utformat två historiska spel i vilka eleverna, får leva sig in i olika tidsepoker och fatta viktiga historiska beslut. Spelen, som skapats med hjälp av digitala verktyg och där komponenter till spelet skapats med 3D-skrivare, spelas som brädspel. Spelen har varit uppskattade undervisningsinslag och en positiv effekt vi uppmärksammat är att elever, som ibland kan ha svårigheter att ta till sig mer traditionell undervisning, lärt sig mycket genom detta arbetssätt. Att, som en del av undervisningen, även visa 3D-utskrivna föremål har också varit lyckat när det gäller att skapa intresse och nyfikenhet hos eleverna.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har, som en del av skolans ämnesutvecklingsarbete, skapat utställningar med olika historiska teman. Varje år har vi ställt ut fyra utställningar. Syftet med det har varit att synliggöra historieämnet på skolan.  I utställningarna har vi använt oss av många 3D-utskrivna föremål. För de kollegor som sedan vill arbeta med någon utställning i undervisningen finns arbetsmaterial tillgängligt. Alla utställningsföremål finns också till utlåning och likaså våra spel.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vi upplever att eleverna tycker att det är spännande att bryta av och komplettera mer traditionell undervisning med att spela spel, eller att de får hålla i ett 3D-utskrivet föremål som ser ut som ett riktigt historiskt föremål och sedan diskutera föremålet. Det kan fungera som ett slags bildstöd och något att hänga upp det man lärt sig på. Man kan sålunda hitta på mycket kreativt och spännande med ganska små medel och vinna elevernas intresse och engagemang till att lära på det viset.