Linnea Bergfalk Erkmar och Mundhir Hajir

Foto på Linnéa Bergfalk Erkmar och Mundhir Hajir

Linnea Bergfalk Erkmar och Mundhir Hajir

Enheten för flerspråkighet i Partille kommun
Partille

Presentation

Vilka är ni och vad jobbar ni med?
– Vi heter Linnéa och Mundhir och vi arbetar som lärare i en introduktionsklass för elever som är nya i den svenska skolan. I vårt uppdrag ingår också stöttning till kommunens olika skolor i frågor som rör exempelvis språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitala resurser som kan underlätta andraspråkselevers lärande.

Hur länge har ni jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi har genom utbildning och arbete sett många fördelar med att använda IKT-verktyg i undervisningen eftersom dessa tillgodoser elevernas olika behov vad gäller språk och andra kunskapsområden.

– Vi lärare som möter nyanlända elever och träffar andra lärare som är verksamma i ordinarie undervisning är väl medvetna om hur viktig skolan är i arbetet med att förebygga utanförskap i samhället. Eftersom skolan har en betydande roll för integrationen är det viktigt att elever i ett tidigt skede ges möjlighet att känna gemenskap genom deltagande. Deltagande ger en känsla av tillhörighet och hopp om framtiden. Att ta sig över den språkliga barriären blir fundamentalt viktigt och i detta arbete har IKT-verktyg en stor roll eftersom dessa kan överbrygga barriären mellan språken – både mellan första- och andraspråket och skol- och vardagsspråket.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser er lärarroll?
– Digitala verktyg och resurser påverkar vår lärarroll på flera olika sätt exempelvis genom att samla och tillgängliggöra elevernas arbeten på en och samma yta vilket kan ge oss en större överblick över det som har gjorts och ska göras. Överblicken hjälper oss lärare att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt vilket i sin tur förstärker vår roll som lärare.

– Med hjälp av digitala resurser har vi spelat in några undervisningsfilmer vilket har möjliggjort för mottagaren att bearbeta innehållet i sin egen takt och utan yttre faktorer som kan påverka koncentrationen.

Hur ser ni på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har ni upptäckt något nytt under denna period som ni kommer att fortsätta med?
– Vanligtvis brukar vi åka ut till skolor för att fortbilda om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och andra metoder som rör andraspråkselevers lärande. Under coronatiden fick vi anpassa oss efter rådande situation och tänka om kring hur vi fortsätter med vårt stöd. Resultatet blev att vi spelade in utbildningsfilmer där vi demonstrerar hur man konkret kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i flera ämnen med hjälp av de digitala resurser vi har tillgång till i kommunen. Arbetet resulterade också i en hemsida som lärarna kan besöka för att få tips på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitala resurser. Vi fick bra respons av lärarna eftersom vårt stöd tillgängliggjordes för alla lärare, även för dem som inte alltid hade tid att kontakta oss under dagarna.

Några av våra filmer finns på denna länk.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På vår enhet delar vi kontinuerligt med oss av våra erfarenheter av digitala resurser. Vi brukar diskutera på vilka sätt olika digitala hjälpmedel kan stötta våra elevers språk- och kunskapsutveckling. Våra närmaste kollegor på enheten är modersmålslärare och studiehandledare och de sprider i sin tur sina kunskaper vidare till kommunens olika skolor.

Har ni någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som ni gärna använder. Berätta vilken och varför ni använder den?
– Vissa program, exempelvis den webbaserade versionen av Microsoft Word, har en inbyggd läshjälpsfunktion. Denna funktion ger eleverna möjlighet att bearbeta alla digitala texter genom att översätta ord för ord och få texten uppläst både på svenska och på andra språk. Vi har sett att detta bidrar till elevernas deltagande i ordinarie undervisning.

Guldäpplets forskardialog
Linnea och Mundhir medverkade i Guldäpplets forskardialog  i mars 2022.
Tema: Att få med alla på tåget med digitala verktyg – flerspråkighet, studiemotivation och elevhälsa
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand