Maria Höglund

foto Maria Höglund

Maria Höglund

Helenelundsskolan
Sollentuna

Presentation

Nominerad tillsammans med Elin Rise

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Maria Höglund och är legitimerad musiklärare utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Jag jobbar på Helenelundsskolan och undervisar åk 7-9 i musik tillsammans med Elin Rise, samt med olika musikaliska projekt på skolan. Jag är även utbildad sångerska och sångpedagog och kombinerar det med läraryrket.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I musikämnet kan digitala hjälpmedel som olika musikappar komplettera undervisningen på ett roligt och inspirerande sätt och göra undervisningen tillgänglig för fler elever (t.ex. piano- och gitarrappar, GarageBand, Notysing, m.fl.). För vissa elever kan ett musikprogram bli som ett extra instrument och därmed ett alternativt medel att uttrycka sig genom. På Helenelundsskolan har varje elev en egen Ipad med olika appar tillgängliga, vilket underlättar digitalt lärande.

– Jag och Elin arbetar utifrån portfoliometoden och vi har utvecklat ett sätt att använda denna beprövade metod i en ny digitaliserad form med hjälp av Google Classroom. Vi använder oss av elevfilmer för att dokumentera och redovisa olika uppgifter. Eleverna väljer själva ut några filmer varje år för att visa sina kunskaper inom olika arbetsområden. Exempelvis gör eleverna en vlogg för att dokumentera sin egen arbetsprocess då de skapar egna låtar. I Google Classroom växer efter hand en digital portfolio fram, där både eleven och läraren kan gå tillbaka och titta på filmerna och på så sätt följa elevens utveckling.

– Genom portfolioprocessen kan eleven lättare se sig själv utifrån och lära sig av sin egen utveckling, genom att exempelvis själv komma med förslag på förbättringsområden. Eleven styr själv sitt eget lärande i högre grad och kan lättare bestämma hur mycket arbete den vill lägga ner på en uppgift. Man kan repetera och spela in tills man är nöjd och den som är blyg och inte vill visa i skolan kan till exempel spela in sin sång hemma.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala hjälpmedel underlättar arbetet i hög grad. Efterarbetet har minskat, planeringen blivit enklare och det är en stor fördel att man hela tiden har tillgång till allt material både hemma och på arbetsplatsen. Man kan till exempel lättare göra ändringar i sina uppgifter, göra snygga presentationer, ha digitala prov och få in flera olika uttrycksformer som filmer, bilder och musikexempel.

– Vårt sätt att arbeta med en portfolio i Google Classroom har många fördelar för oss lärare. Det underlättar verkligen vid sambedömning och flera lärare kan sitta tillsammans och bedöma även på distans. Man har allt material samlat på ett ställe och det blir lätt att få en fin översikt över elevens kunskaper och utveckling. Eleven har också smidigt själv lagt upp alla filmer, vilket verkligen underlättar efterarbetet för läraren. Tidigare fick man själv organisera alla filer, vilket var ett tidskrävande jobb.

– Att utgå från filmerna i portfolion blir också ett fint underlag för formativ bedömning. Det blir mer konkret för eleven när man pratar om vad som händer på filmen och läraren kan tydligare peka på specifika utvecklingsområden och styrkor. Det gör kommunikationen mellan elev och lärare enklare.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Det har varit en stor fördel att verksamheten är digitaliserad till så stor del under dessa coronatider. Det har gjort det enklare för verksamheten att rulla på trots att både elever och lärare har varit borta i omgångar. Under våren hade jag exempelvis betygssamtal via Google meet, där jag i förväg hade skrivit ut i Classroom vilken tid eleverna skulle ha samtal som de sedan loggade in på, detta funkade väldigt bra.

– I Google Classroom lägger vi lärare all information från lektionerna, till exempel presentationer, instruktionsvideos m.m. och dessa finns hela tiden tillgängliga i Classroom. Har eleven varit borta eller vill repetera något kan den göra det i egen takt och lättare komma ifatt på egen hand. Läraren har också en snabb kanal till eleverna om man till exempel vill skicka ett enkelt meddelande eller ge feedback på en uppgift.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Under året testar vi en ny app med våra elever som heter Notysing. Appen utvecklas just nu inom projektet Musikalisk IT i skolan (MITIS) på Kungl. Musikhögskolan av en forskargrupp bestående av Anna Backman-Bister och Sven Ahlbäck m.fl. i samarbete med företaget Doremir. Genom att vara testpersoner får våra elever både ett bra komplement i undervisningen och samtidigt en idé om hur ett forskningsarbete kan se ut. Appen liknar Duolingo i sin utformning och går ut på att man på ett enkelt och roligt sätt ska lära sig sjunga efter noter. Eleverna tränar på tonträff samt får ett verktyg för att lättare koppla ihop det abstrakta som de hör men något konkret de kan se i appen.
Några andra favoriter är GarageBand, Ultimate guitar och Amazing Slowdowner.