Nea Elyoussoufi

foro Nea Elyoussoufi

Nea Elyoussoufi

Förskolan Glimten
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som pedagogisk samordnare och IKT-utvecklare. Mitt uppdrag är bland annat att handleda och utmana pedagoger i digitaliseringsarbetet genom att sprida kompetensen och likvärdigheten kring digitala verktyg i undervisningen med barnens lärprocesser i fokus.
Jag är även författaren till boken Digitalitet i förskolan, föreläsare och är ansiktet bakom Sveriges största Instagram konto för förskolan, pedagog.inspiration med grundtanken att inspirerar och väcka nya tankar hos pedagoger med intentionerna att de gynnar barnen!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitalitet ger nya möjligheter att arbete gränsöverskridande både digitala och analogt. De digitala verktygen blir ytterligare ett tillägg som möjliggör och synliggör olika dimensioner i barnens utforskande, undersökande och lärande. Med digitala verktyg som en del av undervisningen kan vi förstärka undervisningstillfällena genom att förenkla, förtydliga och fördjupa oss i barnens hypoteser och lärprocesser. Genom multimodala och digitala verktygen kan vi ge barnen möjlighet att på nya sätt lära och utmanas genom varierade uttrycksformer.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det ger mig som pedagogisk ledare möjlighet att följa pedagogerna och barnens processer med vårt digitala projektverktyg och förenklar pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation .
Det ger oss också möjligheten att i större utsträckning göra lärandet lustfyllt för barnen. Barnen kan få bli producenter istället för konsumenter genom att de får möjlighet att formulera, gestalta och få hitta ett eget sätt att uttrycka sig på genom digitala skapandet. De kan ges möjligheten till spännande förbindelser med digitala mikroskop Vi kan iscensätta olika digitala lärmiljöer och skapa olika dimensioner med projektorn där vi kan bjuda in barnen till berikande mötesplatser, lustfyllda estetiskt skapande och lärande sammanhang. Vi kan med de digitala verktygen som en del i vardagen möta och stötta de flerspråkiga barnen i deras språkutveckling. Förutom att barnen ges möjlighet att utveckla sitt modersmål, ges de även möjlighet att stärka sin identitet och självkänsla.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appar i sig behöver inte vara pedagogiska. Det är vi pedagoger som tillför pedagogiken. Det viktiga är att appar används i meningsfulla sammanhang som blir ett tillägg till barnens utforskande och lärande.

– En app jag rekommendera är Green Screen do by ink. Med appen kan man enkelt och konkret arbeta med källkritik och visa barnen hur enkelt det är att manipulera bilder och film. På så sätt även ge de en inblick i och förståelse för att allt de ser på bild eller film inte behöver vara på riktigt. Detta för att barnen på sikt ska kunna se möjligheter, förstå de risker som finns och kunna värdera information som de stöter på.