Pia Wenger

foto Pia Wenger

Pia Wenger

Sturebyskolan
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en f-6 lärare som är behörig i matematik, svenska, no och so. jag har en förstelärartjänst med inriktning på digitalisering. Just nu arbetar jag i en förskoleklass.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag strävar alltid efter att eleverna ska vara aktiva under lektionen och med stöd av IT i min undervisning når jag det i högre grad. Eleverna behöver inte sitta och vänta på att få komma till tals utan kan i ex. ett boksamtal ”skicka” sina tankar till mig och alla i klassen genom att vi använder olika kommunikationskanaler. Jag upplever även att eleverna lättare tar till sig undervisningens innehåll då vi använder oss av smartboard, appar och andra lärresurser på internet. Då eleverna arbetar med olika uppgifter kan jag snabbt fotografera av deras lösningar som vi sedan gemensamt arbetar med på smartboarden.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det tar inte lika lång tid att individanpassa undervisningen med hjälp av olika appar eller internetsidor, jag kan snabbt få en överblick över elevernas förkunskaper om jag ex. använder mig av Smartlab, Forms eller Plickers. Jag upplever att eleverna blir med engagerade och att det stimulerar elevernas lärande då vi arbetar med de digitala verktygen. Jag kan vid genomgångar visa eleverna de olika läromedlens sidor och övningar på smartboarden och jag kan visa bilder från böcker med hjälp av digitalkameran. Detta gör att jag på ett enkelt sätt ”får med” eleverna vid genomgångar och högläsning.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag har arbetat många år med att använda olika digitala verktyg i min undervisning så att detta nu finns inskrivet i läroplanen påverkar inte min undervisning nämnvärt. På min skola arbetar vi mycket med att utveckla den digitala kompetensen såväl hos våra elever som bland pedagogerna, vilket har lett till att jag har olika fortbildningsinsatser kring digitalisering och att öka den digitala kompetensen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder gärna Smartlab som är en del av Notebook, smartboards programvara. Via Smartlab kan eleverna bland annat kommunicera med mig och denna funktion är viktig för mig eftersom en stor del av min undervisning vilar på just kommunikationen.

Jag använder även IntoWords som är en ”skrivapp” där eleverna kan få sin text uppläst, de kan fotografera av en text och få den uppläst för sig, detta är en väldigt bra app för såväl yngre som äldre elever och speciellt bra för elever med läs- och skrivsvårigheter.

När det gäller färdighetsträning använder jag gärna King of Math därför att eleverna kan färdighetsträna efter sin egen förmåga. Programmeringsappen Scratch JR använder jag ofta då vi ska lära oss mer om programmering, appen är bra därför att eleverna kan skapa egna såväl enkla som mer utmanade scener eller spel.