Stefan Cohen

Stefan Cohen

Hagströmska Gymnasiet
Falun

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är 43 år och är lärare i historia, samhällskunskap och filosofi.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Min förhoppning är att digitalisering i viss mån minskar elevernas stress. Utan stress kan ett mer aktivt och produktivt lärande ske. Men stressen minskar bara om de digitala verktygen används på rätt sätt. Om det används på rätt sätt minskar IT elevernas oro att missa något viktigt, att inte hinna anteckna, att inte veta vad som är viktigt. IT kan hjälpa elever att fokusera på lektionerna. Fokus på lektionerna ger förutsättningar för ett mer aktivt deltagande på lektionerna.

Jag menar att samtalet i digitaliseringstider är oerhört viktigt att värna om. Eftersom samtalet i elevernas vardag utanför skolan allmer byts ut mot chat, mail, snap etc. måste läraren se till att samtalet är i centrum. Att lära via samtal är den stora förnyelsen som IT hjälper till med. ”Informationslektioner” kan bytas ut mot ”lärandelektioner eftersom informationen läggs ut digitalt och läraren i och med detta kan fokusera på elevernas förståelse för det som ska läras ut i stället för att fokusera på att viss info måste förmedlas.

Jag tror att det faktum att vi samtalar mycket mer nu på lektionerna är en orsak till att eleverna lär och förstår bättre. Denna fantastiska förändring ligger IT bakom i och med att den avlastar undervisningens mer repetitiva och envägskommunikativa sidor.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen påverkar i allra högsta grad min roll som lärare. De tvingar mig att vara mer uppmärksam på varje elev eftersom jag ser att det finns enorma skillnader i tillgänglighet och kunskap. Jag behöver alltså i allt större utsträckning förvissa mig om att de verktyg jag använder verkligen underlättar för lärandet inte försvårar. Detta gör att jag får en närmare förståelse för elevernas lärande i och med att jag måste förvissa mig om deras It-kunskaper. En annan förändring i min lärarroll är att jag som lärare blir en samtalsledare istället för en föreläsare.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den påverkas på så sätt att digital kompetens numera ingår i min lektionsplanering, alltså jag ser att jag har ett ansvar som lärare att se till att alla mina elever kan, förstår och vill använda sig av digitaliseringens fördelar. Men jag har också ett ansvar att nyansera digitaliseringen. Den har nämligen konsekvenser för hur vi relaterar till varandra. Fokus på källkritiken och samtalet blir en direkt konsekvens av digitalisering

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Classroom är ett verktyg som utjämnar elevers olika förutsättningar och säkerställer att elevernas digitala kompetens utifrån olika ämnen ligger på samma nivå. Det är enkelt och tillgängligt för alla. Det inkluderar. Alla har hela tiden tillgänglighet till vad som sker och har skett på lektionstid. Här är alla inbjudna men läraren styr! På skolan jag arbetar är många elever på läger under långa perioder. Dessa kan med hjälp av Classroom undvika att hamna efter. Överlag förvisar mig classroom om att alla fått viktig informations om är nödvändig och aktuell i lärandesituationen.