Therese Berglund Gryvik

foto Therése Berglund Gryvik

Therese Berglund Gryvik

fsk Eken
del av IKT-pedagoger förskolan i Motala kommun

Presentation

Nominerad som en del av del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på en förskola i Borensberg i Motala. Jag arbetar i barngrupp men har även tid avsatt för mitt uppdrag som IKT-pedagog i mitt förskoleområde Öster, som består av nio förskolor. Jag är en del av en arbetsgrupp med fem IKT-pedagoger och en rektor. Jag ser att mitt uppdrag som IKT-pedagog har två olika perspektiv: Det ena är arbetet med barnen; där jag vill att de ska gå från att vara konsumenter till producenter. Att ge barnen möjlighet att använda det digitala på andra sätt än vad de vanligtvis gör. Att de lär sig att skapa, vågar testa, får förståelse och kan se nya möjligheter i sitt lärande. Det andra perspektivet är ur ett kollegialt perspektiv; hur jag kan inspirera, stötta, vägleda, förmedla, skapa förståelse och ge de bästa förutsättningarna till andra pedagoger. Så att de känner sig trygga i att kunna arbeta med digitalisering i förskolan. Vi försöker förmedla detta genom worskops, poddar, studiedagar, möten med referensgrupp och genom Teams. Nu finns det inget alternativ. Enligt läroplanen ska alla arbeta med digitalisering i förskolan.

– Det är oerhört spännande att få ta del av denna process och vara en del av den i vår kommun. Det är viktigt att skapa en likvärdig förskola, så att barnen får samma förutsättningar. Därför är vår arbetsgrupp en bra utgångspunkt, eftersom vi täcker upp de olika förskoleområdena med varsin IKT-pedagog. Vi träffas, diskuterar, läser aktuell forskning och litteratur, samt arbetar gemensamt fram material att sprida på förskolorna. Vi har olika kompetenser och erfarenheter, men vi kompletterar varandra och har ett fantastiskt driv. Vi vill åt samma håll!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det vi försöker driva är dels att barnen ska bli producenter och inte konsumenter. Att ge barnen möjlighet att använda det digitala på andra sätt än vad de vanligtvis gör. Att de lär sig att skapa, vågar testa, får förståelse och kan se nya möjligheter i sitt lärande.

– Alla barn har rätt att utveckla en adekvat digital kompetens i förskolan, alla fyra aspekter av digital kompetens är viktiga och bildar en helhet. Grunden för detta arbete ska läggas i förskolan. De ska få möjlighet att använda digitala verktyg, lära sig ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, förstå vilken påverkan digitaliseringen har på samhället samt lära sig lösa problem och omsätta sina idéer i handling.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har två roller i min lärarroll. Dels är det på ett administrativt sätt, där jag använder lärplatta och dator regelbundet. Den andra rollen är som ett verktyg vid undervisningen, som ett redskap vid pedagogisk dokumentation eller som en del av aktiviteten. Jag kan känna att de digitala verktygen kan underlätta och komplettera, men jag använder även papper och penna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Detta varierar beroende på vad vi har för fokus i undervisningen. När det gäller att barnen ska vara producerande, är appar såsom Green Screen by Do Ink och PuppetPals bra. Vid arbete med språkutveckling så är apparna Bornholmslek och Polyglutt mina favoriter, särskilt i kombination med en projektor. Då kan man skapa en egen ”interaktiv” vägg.