Therese Borgefeldt

Foro Therese Borgefeldt

Therese Borgefeldt

Kyrkskolan
Danderyd

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Behörig lärare i svenska och hem- och konsumentkunskap. Undervisar just nu årskurs 6 i HKK.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Ökad tillgänglighet för eleverna, mer delaktighet, nyfikenhet och aktivitet. Bildstöd och receptfilmer förbereder för nya utmaningar. Eleverna kan själva förmedla det de tillagar till andra, det stärker språket, inlärningen och självförtroendet. Fler förmågor utmanas och utvecklas. Eleverna kan lättare ta del av fakta samt andras tankar och idéer.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Tillgängligheten ökar, jag når fram till fler elever, innan, under och efter lektioner. Mer ordning och struktur. Bryggan mellan hem och skola stärks, hemmet får en större inblick i barnens skoldag och lärande. Kontakten med andra kollegor ökar, vilket vi HKK-lärare ofta är i stort behov av då vi ofta är den enda läraren i ämnet på skolan/i kommunen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Lärandet ökar, eleverna blir mer delaktiga då de t ex själva kan skapa filmer samt att jag kan skapa mer lustfyllda lektioner. HKK synliggörs mer för omgivningen då ämnets relevans ökat, ökar även förståelsen för ämnets innehåll. Ämnet kan lättare integreras med andra ämnen vilket får eleverna mer aktiva, mer lustfyllda och spännande utmaningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Utöver att använda Google drive, Youtube, till exempel Livsmedelsverket och konsumentverkets webbtjänster, elevspel samt det interaktiva verktyget Smart board är Instagram ett av de sociala medier jag använder. Det sistnämnda visar upp ämnet mer utåt, det inspirerar mig och andra, och elever samt vårdnadshavare kan se vad vi gjort under lektioner.