Global skola – en vision om framtidens modersmålsundervisning


I mitt drömscenario träffas elever som får modersmålsundervisning i olika skolor och länder på plats eller på distans varje vecka för att använda modersmålet på riktigt och med meningsfulla aktiviteter. En global modersmålsskola samordnar allt.

Foto på Araceli Calle-Fernández


Av Araceli Calle-Fernández, förstelärare i modersmål i Sollentuna. Nominerad till lärarpriset Guldäpplet 2020.

Artikeln är en del i Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid. Med bidrag från lärare och ledare, forskare och innovatörer ger den perspektiv på lärares professionsutveckling och på digital skolutveckling.


För att möta de utmaningar som en global skola innebär kan de lokala språkorganisationerna och alla de andra inblandade aktörerna samarbeta med ledande företag inom edtech för att hitta lösningar. Universitet och innovativa startups bör också vara med för att bland annat undersöka hur multiverseteknologin kan användas för att undervisa på ett helt nytt sätt.

Enligt e-magasinet Ny Teknik handlar multiverse om “framtidens internet som äger rum i tredimensionella och virtuella världar.” Precis som webbplatsen Teknikveckan skriver i en artikel: “Visst är tanken lockande där man i stället för klassrummet en dag i veckan har sin utbildning i en virtuell värld” och att “språklektioner kan helt plötsligt bli mycket mer spännande där gränserna suddas ut och möten med andra kulturer och människor gör dig mer global.”

Nedan beskrivs två exempel som tydliggör framtidsvisionen.

Exempel 1: Modersmålsundervisning på spanska
Spansktalande högstadieelever från Sverige och andra länder undersöker Amazonas i grupper med fokus på hälsa, kultur och natur under en skoltermin. En lärare är ansvarig för varje grupp och stöttar den. Alla träffas varje vecka på plats eller på distans för att utbyta idéer och lösa frågor. Fantastiska gäster besöker eleverna: unga entreprenörer, specialister i ekosystem, ursprungsfolk från Amazonas …

Dessutom deltar ett innovativt edtech-företag i projektet för att visa hur metaverseteknologin kan användas i undervisningen. En internationell modersmålsorganisation koordinerar allt.

I slutet av terminen presenterar varje elevgrupp en multimediaprodukt och de grupper som gör det bästa arbetet vinner en studieresa till Amazonas. Arbetet där räknas som PRAO och finansieras med offentliga medel. Under nästa skoltermin sprider de elever och lärare som har rest till Amazonas sina kunskaper och erfarenhet i Sverige och på nätet, vilket gör att nya idéer och projekt uppstår.

Exempel 2: Modersmålsundervisning på samiska
Samisktalande elever som bor i hela världen deltar gemensamt i modersmålsundervisningen på plats eller på distans året runt. Dessutom träffas de varje sommar i ett av de samisktalande länderna för att lära sig mer om Sápmi, vilket gör att intresset för det samiska språket och den samiska kulturen växer bland de yngre generationerna. 

Reflektion
Dessa två exempel illustrerar min ideala framtida modersmålsundervisning: Den är en internationell mötesplats där barn och ungdomar från hela världen använder modersmålet för att lära sig om varandras liv, berätta sina historier och arbeta med multidisciplinära och multimodala uppgifter i spännande tredimensionella virtuella kunskapsvärld. De får besök av inspirerande gäster. Högstadie- och gymnasieelever gör studieresor till de länder där modersmålet talas och resorna räknas som PRAO/arbetspraktik. 

Undervisningen blir då garanterad oförglömlig, upplevelserik och nätverksskapande samtidigt som den utvecklar EU:s åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Språk som riskerar att dö ut får dessutom nytt liv.

Det kollegiala lärandet sätter fart med lärare som delar idéer och resurser med hjälp av en samordnande organisation. Modern teknologi används för att omforma utbildningen och testa nya upplägg. 

Enligt Skolverket har modersmålet stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Dessutom ger ett välutvecklat modersmål bra förutsättningar att lära sig andra språk och andra ämnen

Flerspråkig kompetens har också betydelse för samhället eftersom alla länder behöver medborgare med språklig och mångkulturell kompetens. Man kan läsa mer om de positiva effekterna av modersmålsundervisning hos bland andra: Institutet för språk och folkminnen, Stockholms universitet och Unesco.

Trots de positiva effekter som språklig mångfald har för barn och samhället uppskattar UNESCO att cirka 40 procent av världens befolkning saknar tillgång till utbildning på sitt modersmål och att mer än hälften av de cirka 7000 språk som i dag finns i världen riskerar att försvinna under de kommande åren, bland dem alla samiska språk.

I Sverige och i de andra länder som erbjuder modersmålsundervisning brukar lektionerna hållas utanför den ordinarie skoltiden. Dessutom är grupperna ofta heterogena och många elever behöver resa till andra platser, vilket gör att många barn är trötta eller avstår från att delta. Mot den här bakgrunden blir det enklare att förstå den vision om framtidens modersmålsundervisning som jag beskriver här. 

Jag vet att det finns många svårigheter för att verkliggöra den här visionen men man kan börja i liten skala med ett pilotprojekt mellan en fåtal kommuner i Sverige och fortsätta med kommuner utomlands. Ett alternativt eller parallellt pilotprojekt är att en svensk
modersmålsenhet från en kommun samarbetar direkt med ett utländsk modersmålsorganisation. I Irland finns det ett företag som heter Mother Tongues som skulle passa utmärkt för att påbörja internationaliseringen. 

Kanske kan man också få råd och finansiering från UNESCO och EU. EU har redan en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa, eTwinning, som skulle kunna användas som modell. Den globala modersmålsskolan skulle kunna ha en liknande samarbetsyta eller gå ett steg vidare och satsa på en multiverseplattform. Man skulle då kunna kontakta företag som redan har utvecklat metaverse-skolor såsom Metaverse School GmbH i Tyskland och Optima Classical Academy (OCA) i USA.

Den potentiella målgruppen och den potentiella samhällsnyttan för en global modersmålsskola är stor. Men som redan antytt är samverkan mellan den akademiska, den offentliga och den privata sfären en nyckel framgångsfaktor. Och inte minst behöver den enskilde individen ha ett genuint intresse av att behålla sitt modersmål och inse att det är mycket mer än ett kommunikationsmedel. Det är en del av varje människas identitet.

Text: Araceli Calle-Fernández
Illustration: Istockphoto

Inspirationskällor

Coalition of Community-Based Language Schools i USA 
Ethnologue Languages of the world
Euronews Educating in the metaverse: Are virtual reality classrooms the future of education?
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe https://www.ecml.at/
EU Nyckelkompetenser för livslångt lärande
EU eTwinning
ExpoelearningTodas las Tendencias de Educación, eLearning y Formación online
Heritage Language Network
Genially https://genial.ly/
Institutet för språk och folkminnen Modersmålsundervisning
Meta Oculus och Building the Metaverse Responsibly
Metaverse School https://metaverse.school/
Microsoft Microsoft HoloLens | Mixed Reality Technology for Business, A new reality for education
Mälardalens universitet Därför är det viktigt att värna om modersmål
Ny Teknik Vad är metaverse, och varför pratar alla om det nu?
Projects Abroad Projects abroad
Regeringen: SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Betänkande av Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Sametinget Språksituationen i Sverige – Sametinget
Skolverket Rätt till modersmålsundervisning
Skolverket Arbeta med entreprenörskap i grundskolan
Stockholms universitet Modersmålsämnets betydelse för individ, skola och samhälle 
TED Talk Hur man räddar ett språk från att dö ut?
Teknikveckan Varför pratar alla om metaverse och vad är det? 
The Endangered Languages Project Endangered Languages Project Introducing the project  
Unesco Banco del estudiante Bartselana 
Unesco Languages matter!
Unesco Why mother language-based education is essential
Unesco 40% don’t access education in a language they understand

Guldäpplets jubileumsbok, del 2: Framtid