Maria Olsén

Foto på Maria Olsén

Maria Olsén

Stagneliusskolan
Kalmar

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare i Kalmarsunds Gymnasieförbund och är också handledare inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Under läsåret 21/22 undervisar jag i svenska, svenska som andraspråk och engelska på Samhälls- och ekonomiprogrammet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I mitt språkklassrum har digitala utbyten tillsammans med lärare, elever och gästföreläsare runt om i världen förstärkt elevernas motivation och lärande. Med hjälp av digitala verktyg skapas också struktur i klassrummet och olika former av kollaborativt lärande möjliggörs.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med digitala verktyg känner jag att jag som språklärare har kunnat släppa in världen i klassrummet, bland annat med digitala studiebesök och digitala utbyten med lärare och elever runt om i världen. När det gäller planering av lektioner, lektionsupplägg och bedömning samverkar jag också med kollegor i mitt utvidgade kollegium, till exempel på Twitter. Jag tror att till exempel AI kommer att bli ett kraftfullt verktyg både för att kartlägga, utveckla och bedöma elevers språkutveckling.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Något som jag verkligen kommer att ta med mig är hur väl Google Meet har fungerat för samtal av olika slag. Utvecklingssamtal digitalt fungerade mycket bra och var uppskattat av både lärare, elever och vårdnadshavare. Även samtal och diskussioner gruppvis fungerade mycket väl och blev kvalitativt bättre när grupperna fick samtala digitalt. Dessutom blev gruppsamtal i Meet mer effektivt, eftersom alla grupper kunde ha sitt samtal under samma lektion och samtalet kunde på ett enkelt sätt spelas in.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Inom vårt gymnasieförbund finns en digital agenda och hela organisationen arbetar för att stärka digitalisering och användning av digitala verktyg och resurser. På skolan arbetar vi kontinuerligt med kollegialt lärande och där kommer också digitala verktyg och resurser in i de olika fokusområden vi arbetar med.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Classroomscreen finns alltid med mig – såväl i klassrummet som digitalt. Den ger struktur genom att visa lektionsinnehåll, hjälper till med att visa tider för olika moment, lottning i grupper, no-hands-up och så vidare. Alla elever gynnas av struktur och att använda Classroomscreen digitalt under fjärrundervisningen fungerade också mycket bra.

– Som språklärare är jag bland annat nyfiken på AI och hur det kan bli ett verktyg för både mig och mina elever. Ett exempel på en sådan webbresurs som jag använt tillsammans med eleverna är till exempel Duolingos CEFR Checker