Malla Täckholm

Foto på Malla Täckholm

Malla Täckholm

Valhallagatan och Skånegatans förskolor
Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nyfiken och kreativ person som tycker om att utforska och lära mig nya saker och tekniker, särskilt inom det skapande området. Det är allt från olika former av bildskapande, i både analoga och digitala tekniker, till tredimensionellt skapande i varierande material. Figur- och skuggteater och berättandet av historier ligger mig också varmt om hjärtat.

– I botten är jag utbildad förskollärare och har arbetat som det i många år. Då jag är intresserad av den estetiska och kreativa aspekten av lärande valde jag att vidareutbilda mig till ateljérista, ateljépedagog mot förskola, och har nu arbetat som det i ca 8 år. För att fördjupa mig mer inom ämnet läser jag nu en master i bilddidaktik och är i startgroparna för att börja skriva min masteruppsatts. Vilket ska bli både spännande och utmanande.

– Som ateljérista ansvarar jag för den pedagogiska verksamheten i två ateljéer, på två förskolor, i centrala Göteborg. I Ateljéerna arbetar avdelningarna med sina projekt genom att utforska, gestalta tillsammans och lära av varandra med hjälp av olika estetiska tekniker och material. Mitt uppdrag är att stötta kreativa processer, både hos barn och pedagoger, så att de olika projekten utvecklas och fördjupas ur ett visuellt, kommunikativt och estetiskt perspektiv.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att använda sig av IT i undervisningen ser jag som ytterligare verktyg som ger möjlighet till fler uttryck, söka och finna kunskap och en bredare möjlighet att kommunicera med varandra både direkt och indirekt. IT i undervisningen ersätter inte något, utan vidgar möjligheterna för både barn och pedagoger. Dock ska inte IT eller några andra pedagogiska verktyg användas oreflekterat, utan att du som lärare har tänkt över vilka eventuella didaktiska möjligheter och vinster det ger.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen och möjligheten att spara i molnet underlättar sammanlänkning mellan planering, dokumentation, reflektion och analys, genom att samma dokument går att komma åt på alla enheter, så som datorer och iPads. Det ger även en möjligheten att dela dokument med kollegor. Användningen av iPaden gör att fotodokumentation och anteckningar lättare går att göra under eller i samband med undervisningen.

– Genom att tillsammans med barnen titta på tidigare dokumentation skapas en förståelse och tydlighet kring vad som är syftet med en aktivitet innan den påbörjas. Det underlättar för barnen att tillägna sig undervisningen. När barnen aktivt får vara med och dokumentera genom foton och berättelser, blir den efterföljande reflektion lättare för barnen att göra. De kan då med stöd av dokumentationen relatera till sina förväntningar, vad de gjorde och hur det blev. Den digitala dokumentationen men även deras egna bilder gör det lättare för barnen att återberätta, förklara för sina kompisar och komma med nya idéer som för lärandet framåt.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Förskolornas verksamhet har under coronatiden, i det stora hela, fortgått som tidigare. Däremot har möjligheten att ha videomöten gjort att olika möten och föreläsningar, trots allt, har gått att genomföra, även om jag har saknat det personliga mötet. De erfarenheter jag gjort och vill ta med mig in i framtiden är att videomöten ökar möjligheten att kunna samarbeta och nätverka över större geografiska områden, till och med hela världen. Här finns en möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter i ett större globalt perspektiv, vilket skulle kunna öppna upp för nya intressanta utvecklingsområden inom förskolan.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har under ett läsår några gemensamma workshops på förskolorna. Workshopen planeras utifrån önskemål från pedagoger eller utifrån ett behov av att fördjupa vår kunskap inom ett område. Flera av workshopen har berört olika digitala verktyg kring film, så som stop-motion, green-screen och redigering. Men vi har även fördjupat oss kring mikro- och makroperspektiv med hjälp av mikroskop och projektorer och hur man skapar olika digitala lekmiljöer. Kring projekten har arbetslagen gemensamma planeringar och reflektioner där jag som ateljérista är involverad.

– I ateljéverksamheten försöker vi alltid vara ateljérista och en pedagog tillsammans med barnen. På så vis underlättas dokumentationen och vi lär oss alla av varandra. När vi arbetar kring olika projekt söker vi aktivt upp information på nätet, i litteratur, genom föreläsningar och kurser. De nya kunskaper vi tillägnat oss har vi som mål att delge våra kollegor, genom till exempel en workshop eller kortare föreläsning.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– I arbetet med barn i förskoleåldern är Ipaden ett utmärkt digitalt verktyg, som är lätt att hantera även för de allra yngsta. Jag använder mig nästan uteslutande av appar som gör barnen till producenter och inte till konsumenter. Framför allt appar som går att kombinera med varandra och på så vis öppnar upp till en mängd nya möjligheter. Appar som tillåter det analoga skapandet möta det digitala skapandet.
Ett exempel från undervisningen med digitala verktyg i ateljén är vårens arbete med film. Under vårterminens sista skede gjorde barnen på en avdelning, med barn i åldrarna 3–6 år, flera olika filmer som en del av sin projektberättelse om insekter. Alla barnen hade under läsåret undersökt, lekt och gestaltat insekter i en rad olika tekniker så som tekning, målning, collage och lera. Dessa insekter fick nu liv i filmerna och berättade sina egna historier. De äldsta barnen skrev bildmanus, fotade bakgrunder, animerade sina figurer mot en green-screen, redigerade och satte ihop alla scenerna i iMovie för att till slut lägga på röster, ljudeffekter och musik.

– Med appen Puppet Pals kunde även de yngsta barnen på tre år animera sina sköra lermyror i ballerinakjolar. Myrorna fick på så vis liv och kunde dansa till barnens älsklings balett, Svansjön. Några barn provade på att själva dansa som balettmyror.

– En grupp barn hade arbetat med den holländska konstnären Jan Davidsz de Heem´s blomsterstilleben, som är fulla av insekter. Barnen hade själva provat att måla blomsterstilleben mot svart bakgrund men även undersökt, tecknat av insekterna och gjort egna fantasiinsekter som collage i kartong. Genom att fotografera sina målningar och insekter och sedan animera dem med hjälp av Puppet Pal kunde deras insekter flyga in i deras blomstermålningar till musik de valt i iMovie. Som avslutning visades alla filmerna på en filmfestival på avdelningen.

– Med hjälp av iPaden och olika filmappar kunde barnen visualisera sina egna berättelser om sina insekter. Alla var delaktiga och alla kunde delge och ta del av varandras berättelser. Deras lärande och kunskaper kring insekter lyftes fram som något viktigt och betydelsefullt. Barnen fick även möjlighet att tillägna sig en grundläggande förståelse för hur de med hjälp av olika tekniker kan trickfilma, men även hur ljud och musik skapar stämningar i film. Det är viktiga kunskaper att ha med sig för att kunna göra kritiska ställningstaganden i vårt bildtäta samhälle.

Guldäpplets forskardialog
Malla medverkade tillsammans med Amanda Friman oi Guldäpplets forskardialog  i maj2022.
Tema: Film och dokumentation med digitala verktyg för att nå ut till kollegor/vårdnadshavare samt för utvecklingssamtal/överlämning
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand