Yoshiko Katori

Yoshiko Katori

Centrala Enheten (Lekplatsvägens förskola)
Sundbybergs stad

Presentation

Nominerad som en del av Makerpedagogerna, Sundbybergs stads förskolor

Vem är du och vad jobbar du med?
– Utbildad lärare för de yngre åldrarna, innehar både förskollärar- och lärarlegitimation. Jag har arbetat inom förskoleverksamheten sedan 2006. Sedan ett år tillbaka arbetar jag som förskollärare på Lekplatsvägens förskola (Centrala enheten i Sundbyberg) i en barngrupp med 3-5-åringar. Jag har även en utvecklingstjänst som makerpedagog på 20%. Arbetet innebär att jag tillsammans med mina makerkollegor i ledning av Per Falk driver digitaliseringsuppdraget i kommunen.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Som förskollärare och makerpedagog ser jag det som min främsta uppgift att skapa en inspirerande och inkluderande lärandemiljö för alla barn i vår förskoleverksamhet, där de digitala verktygen är tillgängliga. De kan vara en fantastisk resurs för att stödja barns utforskande av lek och olika uttrycksformer. För de yngre barnen handlar det mycket om att uppleva, upptäcka och utforska digitala verktyg tillsammans med analoga verktyg och material. De äldre barnen kan uppmuntras med att använda digitala verktyg som ett medel för självuttryck och utforskning. Tillsammans med barnen kan man hitta olika användningsområden för digitala verktyg i ett projekt eller en aktivitet.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Sundbyberg stad har utformat en strategisk utvecklingsplan för digitaliseringen och en effektkedja är att öka likvärdighet, dela med sig kultur och digital kompetens. Dessa tre effektmål arbetas med att synliggöras i alla led. Vi makerpedaoger har ett nära samarbete med varandra, där vi delar kunskap och erfarenheter med varandra. Förskoleenheterna har olika förutsättningar och kommit olika långt på den digitala resan, och därför blir Makerpedagogerna en viktig länk för att öka likvärdigheten.

– Detta år ska alla förskolor i Sundbybergs stad genomföra en basutbildning för att öka effektmålen. Under året kommer vi att hålla både enhetsvisa och förskolevisa utbildningstillfällen (föreläsningar, workshops) utifrån basutbildningen. På så sätt ska pedagogerna dels bredda eller fördjupa sina kunskaper, dels få inspiration att ta med sig tillbaka till sina barngrupper.

– Min roll som makerpedagog har varit dels att planera en strategi för just min enhet (4 förskolor). Jag kommer initialt att besöka förskolorna med jämna mellanrum för att initiera och följa upp olika utvecklingsområden. Att öka transparensen mellan och på förskolorna och synliggöra det vi är bra på och det vi behöver utveckla har varit en prioritet.  Ett led i detta är att vi detta läsår satsat på att ge två pedagoger på varje förskola ett ansvar som digi-inspiratör. Ansvaret innebär framför allt att inspirera och stötta kollegor på förskolorna och leda digitaliseringsuppdraget utifrån förskolornas behov och förutsättningar. Makerpedagog och digi-inspiratörer bildar tillsammans en digigrupp som på samma sätt som makergruppen ska arbeta med att dela sina kompetenser och erfarenheter. Och framför allt vara inspirerande förebilder som kan ge våra kollegor konkreta exempel på hur man kan arbeta med digitala verktyg tillsammans med barn.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Ett av de första digitala verktyg som jag använde mig av var en projektor tillsammans med en dator. Nu har jag utvecklat användningsområdena för den genom åren men jag vill nog lyfta projektorn som ett mina mest använda digitala verktyg i min undervisning. Projektor kan anses idag som en ganska enkel digital teknik då mer avancerade prylar tar större plats men projektorn för mig är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som kan främja kreativitet och estetik. En av de mest givande användningarna av projektorn är att skapa en visuell inspirationsmiljö. Genom att projicera bilder och videor som representerar olika estetiska uttryck, från både egna och andras konstverk till naturscener, på väggen i exempelvis i en station för bygg eller station för djur och natur eller bara på en vit vägg eller skåp. Detta ger barnen omedelbar tillgång till en mängd olika estetiska intryck som kan fungera som en källa till inspiration för deras eget skapande och lek.