Julia Krafft

Foto på Julia Krafft

Julia Krafft

Svenshögskolan
Burlöv

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare , undervisar på mellanstadiet i matematik, NO ämnena, teknik och svenska.

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Jag som lärare har alltid en ambition av att konkretisera undervisningens innehåll för eleverna. Vårt digitala verktyg VR är en teknik som öppnar möjligheter för konkretisering och upplevelsebaserad undervisning där eleverna får en möjlighet att mentalt förflytta sig till andra platser och uppleva olika miljöer. Allas upplevelser är unik, och därmed differentieras lektionen innehåll utifrån elevernas språkliga och kunskapsnivå.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vår skola jobbar med VR-verktyget från F-klass till årskurs 6. Jag som förstelärare inspirerar och hjälper kollegorna att skapa VR lektioner. Vi utvärderar våra insatser och följer upp VR- undervisningens effekter.

Har du något/några speciella arbetssätt och/eller verktyg som du vill lyfta fram och varför det är bra, vilket lärande och resultat det bidrar till? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Ett av mina favoritverktyg för att motivera och engagera mina elever samt differentiera undervisningen är VR. Jag anser att verktyget skapar fantastiska möjligheter för samtal och lärande mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. Svåra begrepp inom matematik, teknik och naturorienterande ämnena används, upprepas, reds ut, ritas och skrivs under VR-lektionerna. Bilderna och mina frågor hjälper eleverna att fokusera på rätt begrepp och försöka förstå samt använda dessa begrepp. Jag kan gå runt i klassrummet och lyssna på olika gruppers samtal, reda ut oklarheter, lyfta gruppernas reflektioner, och även missförstånd. Samtalen är alltid livliga och en delarkultur utvecklas när alla vill förklara och beskriva sin upplevelse.