2021

Martin Gunnarsson

Praktiska Gymnasiet
Borås

Presentation

Presentation av Martin Gunnarsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är språklärare, och arbetar med engelska och högskoleförberedande kurser i svenska, SvA, och engelska.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT ökar tillgängligheten i undervisningen, ger tillgång till olika verktyg som kan underlätta för elever med särskilda behov, och kan öka likvärdigheten i undervisningen. Digitaliseringen får dock inte ses som, eller bli, ett självändamål.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De ger mig möjlighet att anpassa lektionsinnehållet individuellt för eleverna, möjliggör att jag kan följa elevernas arbete i realtid och ge snabb återkoppling. System som låter mig se ändringshistoriken gör det också möjligt att följa elevernas progression på ett annat sätt än att bara se den färdigställda inlämningen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Alldeles för mycket, men ska jag välja en specifik sak blir det fördelen med att tillhandahålla inspelade genomgångar, som eleven kan ta del av upprepade gånger för ökad förståelse.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi arbetar med kollegialt lärande och delar med oss av tankar, idéer och hela upplägg till varandra flertalet gånger under ett läsår. Alla har något att tillföra.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag är nog lite tråkig här, men Google Classroom är så etablerat nu att det är svårt att tänka sig arbetet utan det.

Mattias Juhlin

Blåsbo förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Mattias Juhlin

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskollärare på Blåsbo förskola. I detta ingår medforskande och medlekande tillsammans med barnen, hur jag kan stötta och berika barnens utforskande är frågor jag har med mig hela tiden.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Ökade möjligheter till reflektion genom bild/ljud/videomaterial på reflektionsskärmar, som pedagog kan man med olika digitala verktyg snabbt producera material som kan hjälpa till att öka mångfalden av tillvägagångssätt i ett undersökande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Ipad, Keynote och reflektionsskärmar är naturliga delar av arbetet både rörande reflektion och planering. En tanke kan snabbt omsättas till ett praktiskt lärtillfälle.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Bra med möjlighet till digitala möten, både med kolleger och föräldrar.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har ett antal som delar med sig av ny kunskap, lugnt öppet klimat där olika digitala kompetenser kan stötta varandra. Genom online Keynote blir alla snabbt en del av det digitala förhållningssättet.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag använder gärna Ipadens inbyggda ljud/bild/videofunktioner i kombination med högtalare och projektor för att skapa nya lärmiljöer. Hur känns det att ligga i en myrgång och kan vi bygga en projicerad fiskedamm med Youtube och kartongklossar?

Mikaela Hynninen

Gullpudran förskola, Mariekäll-Saltskogs förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Mikaela Hynninen

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– IKT-utvecklare på förskolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi tänker att IKT ska vara ett komplement till allt annat vi gör, att det ska finnas tillgängligt för barnen i deras verksamhet och användas tillsammans med allt vi gör.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– När jag planerar inför besöken på IKTeket så ser jag till barnens intresse, vad avdelningen arbetar med för projekt för att kunna stötta och få fram det digitala både under besöket men även på deras avdelning.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Förskolan har haft det svårare att arbeta med det digitala, men känner att vi börjar komma i gång ordentligt nu.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har då IKTeket där barn och pedagoger gör dagliga besök från hela organisationen, jag som IKT utvecklare är ute på förskolor och stöttar och ser hur de kan få in det digitala mer i verksamheten. Workshops för pedagoger.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Just nu arbetar vi mycket med Green Screen och de får in så mycket genom att arbeta med den i verksamheten.

Mirjam Lindberg

Kaxbergs förskola, Lina-Enhörna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Mirjam Lindberg

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Mirjam är 41 år och arbetar på Kaxbergs förskola som förskollärare. Totalt har jag jobbat i 21 år i Södertälje kommun

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tror att barns språk kan främjas genom ett språkstärkande arbete med digitala hjälpmedel om pedagogen planerar att verktygen används i specifika syften som följer läroplanens mål och att de genomförs i samspel mellan barn och närvarande pedagoger. Men det kan även främja andra delar av barns lärande om verktygen använd på rätt sätt och att pedagogerna har kunskaper inom detta.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag använder mig alltid av digitala verktyg när jag planerar, dokumenterar och reflekterar. Det underlättar mycket i mitt arbete.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Vissa möten har varit framgångsrikt att ha digitalt, det har sparat på restiden.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har en pedagog på varje förskola som har ansvaret för det digitala och som ser till att alla får ta del av och får hjälp med att använda de digitala verktygen på rätt sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag gillar Polyglutt. Det underlättar när man har barn med olika språk då det finns många böcker där och man kan lyssna på många olika språk. Sen är jag väldigt intresserad av Green screen, det är så häftigt att skapa sagor och olika berättelser tillsammans med barnen där.

Moa Mårtensson

Kunskapsskolan
Nacka

Presentation

Presentation av Moa Mårtensson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar på en skola med elever i årskurs 6–9. Jag är Ma/NO-lärare och har undervisat i det sedan 2004. De senaste 3 åren har jag arbetat med elever som behöver särskilt stöd. I mitt uppdrag som förstelärare handleder jag mina kollegor hur de kan coacha och handleda eleverna framåt i deras egna lärande och planering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Tack vare det stora utbud av digitalt material som finns så kan undervisningen individanpassas. Alla elever tar in kunskap på olika sätt och med hjälp av vad det digitala kan erbjuda så kan varje elev hitta det sätt som passar bäst, olika texter, interaktiva övningar, filmer osv.

– Eleverna hittar sina egna sätt till undervisning skapar också en förståelse för att vi alla är olika och blir innovativ i sitt egna lärande. Som lärare upplever jag att det är enklare att synliggöra lärandeprocessen när eleverna är delaktiga i hur de ska lära sig.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Eftersom utbudet av undervisningsmaterial är nästintill oändligt så blir undervisningsmöjligheterna enorma. Planeringen underlättas genom då jag som lärare presenterar lärandemålet men tillsammans med eleverna väljer olika vägar fram till målet.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Möjligheten att delta i undervisningen då den är digital har ökat då man kan vara med på lektionen hemifrån även om man av olika anledningar inte kan vara i skolan. Jag har arbetat med elever som haft hög frånvaro eller varit hemmasittare. Genom den digitala undervisningen har eleverna börjat skolträna och successivt varit mer och mer. 3 av mina elever har tack vare den digitala undervisningen kommit tillbaka till skolan efter att varit hemma i långa perioder.
För min egen del har digitaliseringen blivit tidssparande då återgivningar, olika samordnade möten, utbildningar osv skett digitalt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Nästan all vår undervisning på skolan sker utifrån digitalt material vilket gör att all personal på skolan behöver vara digitala, vi utgår från en digital lärplattform. Det digitala är en naturlig del av elevernas inlärning och kollegiets arbete.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Googles verktyg som drive, Claroread, Classroom och googlekalender.  Framför alltanvänder jag kalendern som ett verktyg när eleverna ska planera sin undervisning, där kan de skriva vad, hur och när det ska jobba med veckans arbetsuppgifter. Liber onlines böcker i NO – snabbt testa kunskaper efter varje avsnitt för att se om eleven förstår vad den läst.

Niklas Lennqvist

Rådjurets förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Niklas Lennqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som barnskötare och IKT-lärcoach på Rådjurets förskola, med barn i ålder 4–5 år. Jag lägger stort fokus på digitala verktyg och skapar möjligheter för både barn och pedagoger på förskolan så att arbetet med digitala verktyg ska vara så lätt som möjligt.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av digitala verktyg kan vi skapa förutsättningar för barn att lära på olika sätt. Vi kan skapa upplevelser för barnen med hjälp av digitala verktyg, vi kan göra saker ännu mera intressante med hjälp av digitala verktyg. Mycket av arbetet vi gör underlättas med digitala verktyg då det både är lätt och går fort att få fram information eller fånga ögonblick som uppstår under dagen. Med hjälp av bilder kan vi sedan titta och reflektera tillsammans med barnen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg påverkar mitt arbete positivt skulle jag säga, mycket av de arbetet vi gör idag gör vi digitalt. Vi har dokumentationer, skapar utvecklingssamtal och vi har en synkad kalender så alla medarbetare kan gå in och kolla vad som händer varje vecka och dag. Jag tror det är viktigt att hitta en balans mellan det digitala och analogt.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– På grund av Corona så har det blivit mer digitalt på olika sätt, men med hjälp att digitala verktyg så har vi kunnat tillgodose allas behov gällande utvecklingssamtal eller andra möten som vi kunnat ha digitalt istället för att avboka de på grund av Corona. Inget nytt direkt jag upptäckt men nu kan man ha ett utvecklingssamtal digitalt vilket underlättar ibland för vårdnadshavare och oss pedagoger så det är ett alternativ jag kommer fortsätta med

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi jobbar efter ett miljö- och materialunderlag där vi har en del digitala verktyg och med det så vill vi att varje barn ska ha fått möta vissa digitala verktyg och det gör att vi i personalen måste se till att vi kan använda de digitala verktygen vi erbjuder. Vi har också haft olika workshops som jag har haft och andra personer utanför vår förskola

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag gillar att använda greens screen där barnen för vara med om en annorlunda upplevelse och det vi gör är att vi kombinerar green screen med en projektor så barnen kan se sig själva hela tiden på en stor skärm för att de ska bli en så intressant upplevelse som möjligt

Nils Legge

Kunskapsskolan
Tyresö

Presentation

Presentation av Nils Legge

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare i engelska på Kunskapsskolan. Här har jag även en viktig roll som IKT-ansvarig.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT ger en stor möjlighet att variera sättet som elever kan lära på och även vilken information som lärs in. Ju mer datorvan en elev är desto enklare blir det också för dem att hantera sina studier i den IT-miljö de har runt sig. Variation och individuell anpassning är alltså kärnan i det hela. Är det något som känns tråkigt eller enformigt kan det enkelt bytas ut mot något motsvarande som känns fräscht och spännande. Är det något som inte ens finns men som går att tänka sig så kan även det lösas med hjälp av programmering.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I min roll som lärare har jag använt digitala verktyg dagligen och med stor framgång. Det underlättar vid planering när jag ska hålla reda på anteckningar, inlämningar, bedömningar osv. Man skulle kunna säga att jag har allt jag har, allt jag behöver och allt jag någonsin haft i det digitala.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag fått upp ögonen för den otroligt breda kompetens som finns bland mina kollegor. Efter många terminers arbete med IKT-frågor där jag stöttat och peppat och motiverat andra, märker jag nu att alla kan det som de behöver kunna. Motståndet för att tänka om och tänka nytt med hjälp av IKT är näst intill obefintligt. Kanske är det på grund av mitt entusiasmerande och min glädje i användandet av det som finns tillgängligt, kanske är det på grund av pandemin. Det här motiverar mig att vilja visa mer, lära mig själv mer och lära andra, både elever och kollegor mer om IKT så att alla är så kompetenta som möjligt.

– Något nytt som jag fått upp ögonen för är hur man bäst ska göra för att kommunicera via digitala möten. Sådant som höjden på kameran, kamerans hårdvara, ljussättning, mikrofonens kvalitet och mina förberedda aktiviteter påverkar alla kvalitén på den undervisning som sker digitalt. Jag kommer vilja fortsätta tänka kring hur digital undervisning kan bli bättre och mer engagerande. Det finns mycket att lära sig från de som producerar videos på YouTube och från de som livestreamar professionellt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har haft öppna workshops på torsdagseftermiddagar på vår skola där lärare kunnat droppa in med frågor, funderingar eller problem. Ofta har vi haft ett specifikt fokus på något verktyg som är bra för alla att känna till och använda också. Dessa träffar har vi också försökt spela in och delat vidare bland de som inte kunnat delta.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag har stor kärlek till Googles tjänster. Något jag använder mycket är kalkylark som är mycket flexibelt och användbart vid dokumentation, bedömning och uppföljning. Möjligheten att skapa tabeller och villkorsberoende formler gör att jag exempelvis kan hålla reda på mina elevers betygsprogression och måluppfyllelse på ett mycket överskådligt sätt.

– Sedan tre år tillbaka har jag en förteckning av alla satta betyg, mål och betygsprognoser för alla mina elever. I individuella samtal med dem kan jag då enkelt se hur utvecklingen gått över korta och långa tidsspann och således ha välgrundade framåtsyftande konversationer med dem om deras utveckling.

Nina Fredriksson Joensuu

Kristinagårdens förskola
Vsterås

Presentation

Presentation av Nina Fredriksson Joensuu

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Nina och jobbar som förskollärare på Kristinagårdens förskola.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det går lätt att samla in och följa barnens tankar och processer med hjälp av digitala verktyg. De kan blicka tillbaka i dokumentationerna och reflektera tillsammans. De kan skapa och prova flera gånger om.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med hjälp av Ipads, processkrivning och reflektionsskärmar blir det smidigt att planera, utföra och reflektera undervisningen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Det har blivit mer digitala möten med föräldrar och kollegor och man har fått vara kreativ och tänkt ut andra sätt att få ut information på. Det kommer vi säkert att fortsätta använda oss av till viss del.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har lärcoacher som träffas och delar sina kompetenser med varandra och som sedan tar det till respektive förskola på bland annat avdelningsmöten. Alla får även vara med på VETT med workshops och föreläsningar.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag gillar Imotion, med den appen har jag gjort filmer som fått igång barnens fantasi i projekten. Vi har även låtit barnen använda appen själva till att skapa korta filmsnuttar.

Pernilla Andersson

Eksjö Gymnasium
Eksjö

Presentation

Presentation av Pernilla Andersson

Vem är du och vad jobbar du med?
– En nyfiken ekonomi och juridik lärare!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Lärandet blir på riktigt när vi använder olika IT stöd som även används i samhället. Det kan också stimulera eleverna att få kunskapen från olika håll på olika sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag gör planeringar i olika former som jag använder på vår lärplattform där eleverna kan checka av vad som ska vara med i de olika uppgifterna/inlämningarna. Dessa planeringar innehållet också matriser som jag i mitt efterarbete kan använda i samband med rättning och bedömningar. På mina lektioner arbetar jag och eleverna tillsammans med olika digitala verktyg för att underlätta och effektivisera vårt arbete men också stimulera inlärningen.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Inte direkt något nytt, men jag har gjort fler filmer där jag inte vara pratar och visar hur jag gör i Excel utan också går igenom ett rättat exempel så att eleverna mer kan gå igenom vad just de gjorde för fel/rätt. Det har gått relativt bra och smidigt med undervisningen då mina elever var vana vid olika digitala system men den undervisningen vi gjort digitalt kan verkligen inte uppnå det personliga där vi får vara på plats och kika över axeln, ge en uppmuntrande klapp eller en peppande spark!

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har tidigare haft olika digitala smörgåsbord där vi som arbetar mycket med olika digitala verktyg har visat våra kollegor vad vi gör och hur. Under coronan har det varit i form av digitala möten där vi fått till oss några tips och råd.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag använder gärna Youtube för att publicera mina olika filmer som jag gjort genom att filma skärmen när jag arbetar och kommentera mina budgets och olika uppgifter i Excel. Mindomo är ett bra sätt att arbeta med tankekartor tillsammans med eleverna och jag använder även padlets samt Imovie i olika sammanhang för att samla information och filma små intron. Inläsning fungerar också då jag läser ett kapitel i någon bok som vi sedan diskuterar tillsammans. Vi bokför direkt i systemet fortnox och våra andra inlämningar görs i Excel, Word eller PowerPoint. Teams har också visat sig vara ett bra ställe att kunna kommunicera direkt med eleverna enskilt eller i större grupp samt lägga ut material som kanske finns på onedrive eller läggs direkt på teams. Vår lärplattform Its learning fungerar också de utmärkt att lägga ut olika material på.