Tankar om lärande, det egna skapandet, kommunikation och IT

AV HALDIS VINGESTAM, VINNARE AV GULDÄPPLET 2002

”I mötet med andra människor blir vi människor” och ”Lärande sker i interaktion med andra i ett socialt sammanhang” har det sagts. För mig innebär det här att all kommunikation är viktig i skolan. Mötet med bilden, det talade ordet, det skrivna ordet, filmen och så vidare samt dialogen och det direkta mötet med andra människor räknar jag in i det sammanhanget. Vi ska vara både konsumenter och producenter. Därför måste vi uppmuntra det egna skapandet och stimulera kreativiteten i samtliga ämnen. I multimediepresentationer har vi alla möjligheter att väva in många medier och många former av eget skapande. När vi ska berätta för andra måste vi först klargöra hur vi själva tänker. Vi sätter då ord på våra tankar och kan med hjälp av olika verktyg göra dem synliga, inte minst med hjälp av datorn. Vi ser det egna lärandet och kan bli medvetna om hur vi lär oss bäst.

 Det är viktigt att alla får tillgång till så många verktyg som möjligt. På samma gång som vi skapar, ökar vi också det kritiska tänkandet. När vi gjorde det enkla ljudcollaget från ladugården härmade vi djuren, spelade in, tog bort bitar från ljudet och lade till. Jag tror att den, som själv arbetat med ljud på det här sättet förstår att andras ljudproduktioner kan ha kommit till på liknande sätt. Den, som har gjort egna filmer/animeringar och ändrat i bilder och lagt till bilder för att få fram olika rörelser och händelser inser att till synes realistiska filmscener kan vara ”fuskverk”. Alla medier kan idag representeras i ett verktyg, nämligen datorn. Därför måste IT och media vara ett. När eleverna får möjlighet att använda olika former av kommunikation och verktyg för kommunikation, blir de både mottagare och avsändare. Arbetet upplevs kanske mera meningsfullt och intressant.

Med hjälp av IKT kan vi
• snabbt meddela oss med varandra
• meddela oss med varandra oberoende av tid och rum • se och samtala med varandra i realtid (videokonferenser)
• skicka material till varandra utan lång väntan på att det ska komma fram
• skicka material i form av ett dokument som innehåller text, ljud , stillbilder, video med mera (multimediepresentationer)
• samarbeta på en gemensam webbplats så kallad samarbetsyta/ virtuellt lärorum

 I takt med att tekniken utvecklas så att den blir mera användarvänlig och billig kommer videokonferenser att bli allt vanligare i lärorummet. Att kunna redovisa och diskutera på ett sådant direkt sätt gör att många elever tar ett större ansvar, blir mer motiverade och får ett ökat självförtroende. Att lära känna andra och andra sätt att tänka, gör att vi lär känna sig oss själva. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att vi samarbetar med andra länder på ett annat språk. Det kan innebära ett utbyte mellan grupper i samma kommun, mellan grupper i närliggande kommuner eller i olika landsändor. På köpet får vi också lyssna till olika dialekter i vårt avlånga land. Vi lär oss att respektera andras sätt att tala och att vara stolta över den egna dialekten. 

För att underlätta samarbete och kommunikation kan man använda olika former av gemensamma webbplatser. Projektplatsen testade jag tillsammans med en studiekamrat som ett inslag i en högskolekurs. Jag har arbetat på ett par andra plattformar. Min erfarenhet är att de är mycket användbara för gemensamma projekt. Man kan oavsett tid och rum lägga in arbetsmaterial i ett filarkiv, arbeta i samma dokument, publicera och hämta material, kommentera och så vidare. Det gemensamma arbetet växer fram allt eftersom. Multimediabyråns Webbkanalen med sin användarvänlighet är ett alternativ för samarbetsprojekt på en skola eller mellan skolor inom landet eller internationellt 

Text: Haldis VIngestam, vinnare av Guldäpplet 2002

Läs mer:
Haldis Vingestam skriver om ett projekt med skapande matematik: Träna problemlösning med grisar, höns, video och multimedia

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *