Webbaserat elevsamarbete lyfte frågor om identitet, värderingar och tidsanda

Foto Mikaell Öholm, Niklas Hellström och Lasse Lundgren

Eleverna skrev mer än de gjort tidigare. Motivationen var stor. Samarbetet i elevgrupperna fungerade. Och eleverna på gymnasiets byggprogram diskuterade frågor kring identitet, värderingar och normer både i klassrummet och på webben. Lasse Lundgren, Mikael Öholm och Niklas Hellström från Bräckegymnasiet i Göteborg har utvecklat ett sätt att arbeta där de med webbaserade samarbetsformer ger utrymme för elevernas kreativitet och nyfikenhet. Ett arbete som gav dem en finalistplats i Guldäpplet 2009.

Det är en gråmulen höstdag när DIU träffar Lasse Lundgren, Mikael Öholm och Niklas Hellström på ett bullrigt café i Göteborg. Men vare sig vädret eller kaoset runt omkring kan skymma entusiasmen hos de tre göteborgslärarna för den webbaserade samarbetsform som de utvecklat, som de tror på, vill vidareutveckla och sprida kunskap om till andra lärare och skolor.

Ämnesintegrerat och webbaserat

Startpunkten för projektet var att Mikael och Niklas, båda lärare på Bräckegymnasiet, tillsammans med Lasse som var skolans utvecklingsledare började diskutera hur de kunde arbeta ämnesintegrerat i samhällskunskap och religion. De ville också arbeta med digitala verktyg för att på ett medvetet sätt göra lärandet mer lustfyllt, varierat och kopplat till elevernas vardagliga lärandesituationer.

– För att kunna realisera och konkretisera de lokala och nationella styrdokumentens mål i praktisk handling måste vi som pedagoger och skolledare bli bättre på att ta tillvara de tekniska möjligheter som it-tekniken erbjuder ur ett brukarperspektiv och i skolmiljön anpassa oss till elevernas mediala verklighet, säger Mikael Öholm.

Som på många andra skolor har de inte obegränsat med tillgång till datorer och det innebar en del arbete rent schematekniskt för att kunna lägga ihop lektionerna i religion och samhällskunskap för att få de långa arbetspass Mikael och Niklas ville arbeta med.

Samarbete baserat på Googles fria webbverktyg

För att kunna arbeta gruppvis, webbaserat och oberoende av tid och rum sökte de efter en enkel webbaserad lösning som både de själva och eleverna kunde hantera och ha tillgång till från vilken dator som helst och utan krångliga inloggningar och utan hög inlärningströskel. Lösningen blev att använda sig av Googles officepaket på webben. Det ger enkelt möjlighet för flera att dela och skriva i samma dokument, att göra webbsidor, dela kalendrar och annat som underlättar ett gemensamt arbete.

– Vi är humanister, tekniken är inte viktig. Men det här fungerade bra för både oss och eleverna. Eleverna kände igen sig och det blev ett kreativt verktyg för alla, säger Niklas Hellström.

Alla lektionsplaneringar lades ut på webben, med teman, uppgifter och filmer från Youtube. Tiden i klassrummet kunde ägnas åt genomgångar och diskussioner. Elevernas arbete, enskilt och i grupp med texter, bilder, presentationer, bloggar och hemsidor, kunde de ägna sig åt på tider som passade dem, och Lasse, Mikael och Niklas kunde följa arbetet via webben.

– Det finns inget egenvärde i att 20 elever ska sitta tysta och jobba i ett klassrum med en lärare närvarande. Nu har vi funnits tillgängliga på webben när eleverna behövt oss, säger Niklas.

– Det finns en skoltradition som knyter undervisningen till det fysiska klassrummet, menar Mikael, som under projektets gång var i London och skötte undervisningen därifrån via webbkamera och webbdokument.

Nu har klassrumsdiskussionerna fått fler arenor, dels i det fysiska rummet, dels i det digitala. Möjligheterna för både lärare och elever att uttrycka sina tankar och åsikter har ökat.

Svåra och viktiga frågor

De ämnen som lärarna på Bräckegymnasiet valt att ta upp i sina ämnesintegrerade projekt har handlat om frågor som tidsuppfattningar och hur det begreppet kan tillämpas på olika områden som ekonomi, livsstil, miljö, österländsk religion, kunskap och utbildning. Ett annat handlade om kulturmöten, identitet, värderingar och normer. Svåra ämnen där det har underlättat att ha tillgång till allt tillgängligt webbmaterial, inte minst filmklipp från Youtube som har använts flitigt, dels i det fysiska klassrummet, men också via lärarnas webbsidor varit tillgängligt för eleverna att gå tillbaka till när det passat dem själva.

–Yrkeselever har kontakt med verkligheten på ett påtagligt sätt genom sin praktik. Skolans kunskaper kan direkt omsättas till deras värld. De är så konkreta att det är lätt att teoretisera, säger Mikael Öholm.

Individualiserad undervisning

Individualisering är ett ord som Lasse, Mikael och Niklas ständigt återkommer till i samtalet. De själva som lärare har haft större möjligheter att följa varje elevs produktion under gång när arbetet skett direkt på webben. Och eleverna har haft större möjligheter att välja i vilken form de velat presentera sina redovisningar.

Elevernas arbete i grupp har också gått smidigt när alla kan arbeta samtidigt på samma presentation eller dokument oberoende av att de sitter i samma rum.

– Eleverna på byggprogrammet har under sin praktik blivit vana att jobba i ett lag. Det har märkts att de är vana vid lagarbete, säger Lasse.
Det är inte enbart eleverna som jobbat webbaserat. Lasse, Mikael och Niklas har också själva jobbat med Googles verktygspalett under planering, genomförande och uppföljning av elevernas arbete.

Nöjda elever – och lärare

Ett påtagligt resultat med arbetsformen var att eleverna skrev bättre, snabbare och längre texter när de arbetade med de webbbaserade dokumenten.

– Desto mer de skriver, desto bättre blir det, säger Lasse Lundgren som har en bakgrund som lärare i svenska. Många av eleverna kommer från studieovana miljöer. Skolan är bortaplan för dem, men de digitala verktygen är hemmaplan och de visuella verktygen stimulerar deras textproduktion.

Lasse Lundgren, Mikael Öholm och Niklas Hellström har fått mycket uppmärksamhet för sitt sätt att använda Google och webbaserade verktyg i ett ämnesintegrerat arbete på gymnasiet. Arbete gav dem en finalistplats i Guldäpplet 2009 och i hemstaden Göteborg har de föreläst och utbildat många kollegor. Övertygelsen är att detta är en form som går att utveckla och inte minst genom samverkan med fler lärare över ämnesgränserna.

Läs mer

Projektet på Bräckegymnasiet är väl dokumenterar. Du hittar lärarhemsidorna, elevsidor och en gedigen rapport på webben: http://sites.google.com/site/humlansflykt 
Lasse, Mikael och Niklas bloggar också på: http://projekthumlanflyger.blogspot.com .

Text: Carina Näslundh 

carina@diu.se