2017

Bengt Sondén

Individuella alternativet, Hvitfeldtska gymnas
Göteborg

Presentation

Presentation av Bengt Sondén

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare på individuellt alternativ på Hvitfeldtska. Verksamheten vänder sig till elever som har olika inlärningssvårigheter (ofta med diagnos) och består idag av cirka 60 elever, fördelat på fyra klasser. Våra elever behöver lugn och ro, strukturerad undervisning och framförallt – tid. Vi jobbar också med små klasser och hemklassrum – allt för att skapa goda förutsättningar för inlärning.

Jag var med och startade upp en särskild IT-media inriktning för ett antal år sedan – då jag tidigt såg att många av våra elever som hade jättesvårt med svenska/matte/engelska – många gånger kunde prestera otroligt fina arbeten med datorns hjälp. Självfallet läser IT-eleverna också sv/ma/eng – men dessutom jobbar vi mycket med foto och film. Eleverna lär sig grundläggande bildredigering i Photoshop och dito filmredigering i Premiere – och resultaten blir ofta otroligt bra – och eleverna kan känna sig stolta! Vi har datorteknik som tillval och har kört olika ”bygg-din-egen-dator” kurser.

För denna IT-klass är jag alltså klassföreståndare, men jag håller även i ämnet Information och kommunikation och möter då alla eleverna på vårt program.

Slutligen har jag även ett IKT-inriktat försteläraruppdrag – riktat mot mitt arbetslag. Detta innebär bland annat ansvar för arbetslagets fortbildning inom IKT.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas lärandekan förnyas på hur många sätt som hels med it, t ex, ständig tillgång till fakta och information via nätet, möjlighet att träna på t ex glosor på ett lustfyllt sätt via digitala flashcards – datorn tröttnar aldrig!

Möjlighet att enkelt och smidigt sammanställa presentationer av egna arbeten på ett snyggt och överskådligt sätt – alla kan lyckas med att få till en snygg – och rättstavad! – presentation (typ Powerpoint) – helt ovärderligt, inte minst för elever med olika typer av inlärningssvårigheter. Den egna datorn innebär också möjlighet för eleven att enkelt komma åt skoluppgifter hemifrån – och även för föräldrar att konkret kunna ta del av, och stödja, elevens arbeten. Det tydliga gränssnittet på vår gemensamma plattform för inlämningsuppgifter – Google Classroom – bidrar också till att skapa ordning och struktur.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I mycket hög grad. Självfallet innebär det att jag som lärare hela tiden måste hålla mig uppdaterad kring hur de olika verktygen fungerar och vilka möjligheter de erbjuder – men, det är det värt! Bara en sån sak som att man kan skapa självrättande prov… Samtidigt är det inte möjligt att ha koll på allt – men även detta kan många gånger vara positivt, då det ofta visar sig att eleverna har hittat någon ny funktion – då kan lärare och elever lära sig tillsammans och av varandra..

På ett mer övergripande plan, innebär de digitala verktygen också att jag som lärare tagit ett steg tillbaka från den traditionella katederundervisningen – och istället ligger mer fokus elevernas utveckling.

 

Camilla Göransson

Gantofta Skola
Helsingborg

Presentation

Presentation av Camilla Göransson

 Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är legitimerad lärare i svenska och engelska årskurs 3-9 och undervisar på högstadiet. Jag arbetar med audiovisuella medel i klassrummet för att mina elever ska lära sig med hjälp av
dramatiserade videolektioner och IKT-baserad undervisning för att eleverna ska befästa sina kunskaper lättare och tycker plötsligt att det tråkiga ämnet är riktigt kul.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det här är en del av framtiden – att jobba digitalt och
våga ta plats. Eleverna tränas i alltmer högre grad att ha dessa färdigheter med sig i vuxenlivet. IKT är en av EU:s nyckelkompetenser som vi som lärare jobba med. Egentligen ligger det i hela läraruppdraget att genom elevernas skolgång ska de kunna och hantera alla EU:s 8 nyckelkompetenser. Som språklärare arbetar jag med sju av åtta kompetenser.

Jag har undervisat elever med dyslexi, adhd, autism och språkstörning. Det är viktigt att ha kunskap om hur du ska lägga upp arbetet för dessa elever för att de ska få så bra förutsättningar som möjligt för att nå kunskapsmålen. Generellt är det viktigt för alla elever oavsett diagnos att vara tydlig med intruktioner. Du måste måste också tänka på ditt
taltempo, intonation, lägga in pauser och variera din röststyrka. Det ställer höga krav på dig som lärare. Om du ska ge intruktioner till elever med kort arbetsminne måste du tänka på att begränsa instruktionerna till högst tre åt gången. Du ska också förstärka instruktionerna skriftligt alternativt
spela in din instruktion med video eller ljud så att eleverna kan gå tillbaka för att repetera.

Det är viktigt att du som lärare konkretiserar och förstärker
innehållet i lektionen på flera olika sätt, t.ex. som jag gör, genom visuella och taktila upplevelser samt att variera aktiviteterna i och utanför lektionen för att bibehålla deras koncentration och motivation för ämnet. De flesta elever som är i behov av särskilt stöd behöver en alternativ kommunikation. Därför skapade jag mitt koncept genom att komplettera min undervisning med dramatiserade videoklipp, inspelade textavsnitt och glosor samt i så stor utsträckning som möjligt jobba digitalt med dessa elever. Det här passar alla elever. Det är väldigt viktigt att du har god samverkan med föräldrarna och kollegor så att de kan stötta arbetet.

Samarbete är a och o för att lyckas med uppdraget som lärare. Det är också viktigt att stärka elevernas självförtroende. Därför är just IKT ett viktigt verktyg att använda sig av för att eleverna ska lyckas bättre inom språk.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag arbetar med olika förhållningssätt och
pedagogiska ståndpunkter för att göra språkundervisningen mer intressant för eleverna.Genom att dramatisera mina lektioner för att sedan skapa videolektioner tar eleverna till sig innehållet på ett snabbare och effektivare sätt. Undervisningen fokuserar på måluppfyllelse, det vidgade textbegreppet och att levandegöra språkundervisningen med dramatiserade videoklipp på YouTube. Vidare jobbar eleverna helt med digitala läromedel och plattformar, bloggar och skapar kreativa redovisningar med iPad och Chromebooks.

Jag försöker kombinera olika estetiska uttrycksformer med IKT för att förbättra elevernas språkutveckling.

 

Carita Fall

Kvicksunds förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Carita Fall

Nominerad tillsammans med Magge de Bernardo

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förskollärare, arbetslagsledare och IKT mentor på Kvicksunds förkola. Vardagen i förskolan är alltid händelserik och rolig. Jag tycker om att driva förskoleutvecklingen framåt – både på min förskola men delar gärna med mig av idéer och kunskap på till exempel VETT och Nordisk förskolekonferens.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi ser IT och teknik som en del av förskolans vardag. Lärplattan med olika applikationer gör det lättare för barnen att se och reflektera kring sin lek och sitt lärande. Dokumentation av lek och lärande går snabbt och enkelt. Barnen deltar när dokumentation skapas.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De underlättar min vardag med dokumentation, reflektion, föräldrasamtal och verksamhetsutveckling. Det lustfyllda lärandet i förskolan förtydligas enkelt med hjälp av digitala verktyg.

 

 

Carolina Sanderberg

Skolförvaltningen i Alvesta kommun
Alvesta

Presentation

Presentation av Carolina Sanderberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag bor i Värnamo och arbetar som IT-utvecklare för Alvesta kommun. I mitt jobb arbetsleder jag vårt centrala team för IT-stöd där vi är sex medarbetare som ingår, alla legitimerade lärare med specialistkunskaper inom IT och lärande.

Mitt ansvar är att koordinera och leda utvecklingsprojekt i enlighet med vår IT-strategi samt följa upp och kommunicera mellan verksamhet, IT-avdelning och leverantörer såväl som till nämnd och förvaltning.

Jag stöttar och ger råd till verksamhetschefer och skolledare gällande skolutveckling och digitalisering samt planerar och organiserar fortbildningsinsatser, implementerar nya system och digitala tjänster samt sköter upphandlingar, avtal och inköp. Däremellan föreläser jag och utbildar kring IT, lärande och organisation samt i dataskyddsfrågor.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag anser att det viktigaste är att förbereda eleverna för ett livslångt lärande.
Kunskap och kompetens är idag färskvara vilket betyder att dagens elever inte kommer kunna inhämta kunskaper i skolan som räcker livet ut.

Eleverna behöver utveckla nya slags förmågor och egenskaper så de kan ta ansvar för sin egen livslånga kunskapsutveckling. I de kunskaper och färdigheter som behövs i framtiden är de digitala kompetenserna avgörande. Att kunna sålla och kritiskt granska bland en mängd information och data i digitala miljöer kommer därför vara av största vikt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Under mina år som lärare upplevde jag att digitala verktyg eller arbetssätt gör att jag som lärare kan handleda och guida eleverna i att utveckla kritiskt tänkande och analysförmåga.

Att alltid ha snabb tillgång till fakta eller att klicka fram något som spontant börjar diskuteras på lektionen gör att undervisningen blir både mer kreativ och flexibel. De lektioner, när man har möjlighet att fånga elevernas frågor och undran i stunden, är oftast de lektioner som blir allra mest givande.

 

Caroline Högström

Piltorps förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Caroline Högström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på Piltorps förskola. I min roll ansvarar jag för barns utveckling och lärande under den tid de är på förskolan. Jag är glad, positiv och älskar jobbet som lärare inom förskolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag upplever att barnens lärande kan utvecklas mycket med hjälp av olika IT-verktyg. Exempelvis kan vi på ett nytt sätt direkt återkoppla tillsammans barnen genom digitala verktyg. I arbetet med små barn är möjligheten att återkoppla direkt ex. genom bilder/filmer viktigt för lärandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I min roll använder vi bland annat Ipads som dokumentationsverktyg gärna tillsammans med barnen för att samtidigt skapa lärandesituationer. Digitala verktyg gör mitt dagliga arbete enklare och effektivare.

 

Cecilia Christiansen

Carlssons Skola
Stockholm

Presentation

Presentation av Cecilia Christiansen

Nominerad tillsammans med Ulrihca Malmberg

 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är ma/NO lärare och arbetar i år med matematik 6-9

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Användning av digitala verktyg, förutom att fånga elevernas intresse och göra arbetet i klassrummet mera effektivt, ger ytterligare bredd och variation i undervisning. Det abstrakta blir greppbart genom visualisering. Program som Geogebra, Desmos, Algodo, … ger eleverna möjlighet att testa sina hypoteser, experimentera, interagera, vara kreativa och själva komma fram till det som annars står färdigserverad i läromedlen.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg underlättar differentiering och individualiseringen. Mera givande klassrumsdiskussioner med fokus på förståelse. Effektivare arbete rent allmänt.

 

Cecilia Lind

Johannebergsskolan Elyseeum, Montessori
Göteborg

Presentation

Presentation av Cecilia Lind

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare och stadsdelens Centrums representant i Göteborgs nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare. Största delen av min tjänst är jag undervisande lärare i svenska, engelska och tyska på Johannebergsskolan Montessori åk 6-9.

Jag tycker det är spännande med och fokuserar på att utveckla och utvecklas inom området Critical Literacy och det digitala läsandet och skrivandet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Min erfarenhet är att digitala verktyg kan tillföra mycket vad gäller elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Lärandet blir mer effektivt, lustfyllt, kreativt, motiverande, stöttande och förstärkande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Förutom att jag tycker det är roligt och att det ger mig mycket variation så sparar jag mycket tid som jag tidigare spenderade på feedback och dokumentation. Jag har lättare att samla ihop länkar för att differentiera och erbjuda olika möjligheter till lärande.

Bedömningsarbetet blir effektivare och det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet hamnar i fokus..

 

Christina Strand

Thorén framtid
Ronneby

Presentation

Presentation av Christina Strand

Vem är du och vad jobbar du med?
– Född i Skåne men har sedan 2006 bott i Ronneby. Har jobbat som lärare i 11 år. Jag jobbar som mentor i åk 4-6. Jag undervisar i svenska och SO.

Jag älskar att se frågetecken rätas ut till utropstecken hos mina elever.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Alla elever i årskurserna 4-9 har tillgång till egen dator. Detta innebär att det blir ett naturligt verktyg i skolan. Både i redovisningsform som text, presentationer, film och undervisning.

Eleverna kan alltid med hjälp av internet få svar på sina frågor på väldigt kort tid. Detta kan läggas upp på smartboarden och bli en del av undervisningen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är roligt som lärare att använda verktygen då hela världen ligger inne i klassrummet bara genom en knapptryckning.

 

Daniel Edvardsson

Santosskolan
Göteborg

Presentation

Presentation av Daniel Edvardsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska och engelska och har kombinerat undervisning med ett större IT-uppdrag på skolan. Sedan någon vecka tillbaka är jag Tf. bitr. rektor på skolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna tillåts att arbeta multimodalt och verka i en miljö som de känner igen från sin fritid. Vårt mål är att lära eleverna att använda sin utrustning på ett effektivt sätt i undervisningssituationer och dra nytta av de pedagogiska fördelar som deras utrustning kan ge.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De låter mig se varje elev och individanpassa undervisning och respons på elevernas arbeten.