2017

Jennie Englund

Linghedsskolan
Falun

Presentation

Presentation av Jennie Englund

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som lärare i 12 år. Förutom arbete som lärare så är jag bonde och är väldigt mån om vår landsbygd. Under min första tid som lärare har jag arbetat med de yngre eleverna i skolan. Nu de sista tre åren arbetar jag med år 3,4,5,6.

Jag undervisar framför allt med Ma, No och teknik. Det är med stolthet som jag svarar på dessa frågor för tredje gången. Att sätta lilla byskolan på kartan med denna nominering är stort i sig. Jag arbetar alltså på en liten byskola med drygt 65 elever. Det har jag gjort det senaste 4 åren.

Jag har haft möjligheten att inspirera mina kollegor med det som jag kan inom den digitala världen, vilket har resulterat i att våra bloggar har legat bland tio bästa de senaste åren i Webbstjärnan. Jag har med hjälp av pengar från Ljungbergs fonden kunnat se till att skolans tekniska utrustning har ökat så att vi lätt kan programmera med eleverna. Idag har vi ”en till en” med Chromebooks till de äldsta eleverna på skolan.Just nu ser jag digital utrusning som vilken ”penna” som helst, det är alltså en naturlig del i min undervisning oavsett ämne.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Idag tycker jag att IT är en naturlig del i undervisningen vilket gör att vi kan möta eleverna på deras nivå. Det gäller bara att hänga med i utveckling av utrustning. Elevernas lärande förnyas med hjälp av IT när tillgången av utrustning ökar. Vi kan på flera olika sätt skapa dokument, filmer och spel på ett naturligt sätt i undervisningen med IT.

Att hänga med i utvecklingen av nya tekniska medel är en utmaning både för mig och min undervisning. Jag brukar prova mig fram och försöker ge mina elever olika saker som fungerar för oss. Jag håller mig till koncept som håller så att man inte gör många små spridda saker.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det gör att jag kan få alla elever att lyckas! De kan visa sina arbeten på olika sätt. De kan ta hjälp av de digitala verktygen på ett naturligt och smidigt sätt.

Jenny Bolander

Furulunds skola
Partille

Presentation

Presentation av Jenny Bolander

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 4-9 lärare i NO och Bild samt IKT-pedagog.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT lär sig eleverna att bli globala digitala medborgare. De hittar sätt att förhålla sig till den massiva ström av information som finns på internet och blir källkritiska. De ges även förutsättningar att ta plats i den arbetsmarknad som väntar efter skoltiden.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det hjälper mig att hitta fler vägar till elevernas lärande, det gör min undervisning mer tillgänglig och varierad. Det hjälper mig även att ständigt utvärdera och utveckla min undervisning, då jag tycker att det är viktigt att skolan hänger med i den globala digitala utvecklingen.

 

Jenny Viking

Luktärtens förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Jenny Viking

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på Luktärtens förskola i Västerås. Jag är även lärcoach inom IKT på förskolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– På min förskola jobbar vi främst med lärplattan som ett komplement till den ordinarie verksamheten. Genom att använda oss av traditionell undervisning kombinerat med IT kan barnens kunskaper befästas och alla barn kan ta till sig kunskap då de lär sig på olika sätt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Genom det digitala intåget i förskolan har min roll som lärare blivit lättare och framför allt mer effektiv, speciellt i den pedagogiska dokumentationen. Det har även blivit lättare att få ut information till föräldrar och att få dem mer delaktiga i förskolan och dess verksamhet.

 

Jessica Eriksson

Sundstagymnasiet
Karlstad

Presentation

Presentation av Jessica Eriksson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är, kommunikationspedagog (inte lärare, men har lärartjänst…)
Jag jobbar med allt som har med kommunikation att göra, anpassa miljön och göra den kommunikativt tillgänglig, att vara handledare till personalen i frågor som rör Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och att direkt arbeta med eleverna och deras verktyg för att anpassa dem efter elevens behov.

Mitt arbete med digitala verktyg består i att jag använder dem för att skapa möjligheter för eleven att uttrycka sig och att förstå sin omgivning, vilket är en mänsklig rättighet. Många av våra elever saknar ett talat språk och har dessutom stora rörelsehinder som gör att de inte kan kommunicera på ett tillfredsställande sätt

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT har elevernas värld vidgats och de kan vara med och påverka sin dag och sin omgivning på ett nytt sätt. Genom de digitala verktygen har chanserna till att eleven ska få en fungerande kommunikation ökat och därigenom ökar också deras delaktighet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg gör det lättare och roligare för mig att arbeta!
När jag träffar en elev som inte kan kommunicera med hjälp av sitt tal utan endast med hjälp av en ögonstyrd dator och hen, genom att titta på symboler på en skärm, kan bilda en mening av symboler som sedan läses upp för mig av en talsyntes- då känner jag lycka!

Digitala verktyg gör det lättare för mig att ge eleven möjlighet till att förstå sin omvärld, vad vi gör i skolan, vad vi förväntar oss av eleven och gör så att hen kan vara mer delaktig.

Jessica Tidblom

De la Gardieymnasiet
Lidköping

Presentation

Presentation av Jessica Tidblom

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare i matematik och fysik på Teknikprogrammet vid De la Gardie gymnasietg. Jag har sedan 3 år tillbaka även ett uppdrag som förstelärare på skolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet effektiviseras för elever på alla nivåer genom att numeriska, algebraiska och geometriska samband visualiseras genom simuleringar, modelleringar och applikationer. På så sätt kan vi sänka inlärningströsklar i ämnen som upplevs som svåra och eleverna blir själva delaktiga i upptäckandet

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Samarbetet lärare emellan underlättas enormt och det är en självklarhet att dela pedagogiska tips och erfarenheter.

När eleverna upplever att lärandet blir både mer strukturerat och mer lustfyllt och lättillgängligt blir lektionerna i större utsträckning ett kunskapsutbyte än en kunskapsförmedling

Johan Andersson

Forshagaakademin
Forshaga

Presentation

Presentation av Johan Andersson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk. Dessutom är jag förstelärare inom ikt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen gör det möjligt att transformera undervisningen och lärandet så att eleverna kam använda alla kanaler som finns idag, både som konsumenter och producenter.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– En del av min lärarroll är numera att hjälpa eleverna förstå hur verktygen ska användas så att de kan få makten över sitt egna lärande.

 

Karolina Klingborg

Hålta skola F-6
Kungälv

Presentation

Presentation av Karolina Klingborg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en helt vanlig lärare som brinner för skolutveckling och att få elever mer motiverade att att ta eget ansvar för sitt lärande. Jag jobbar som förstelärare på en liten skola så det innebär att jag tar stort ansvar för många olika bitar men framförallt den digitala utvecklingen. Jag personligen gör inte mer än någon annan lärare i klassrummen, men det är jag som har sett till att vi kollegialt har fått till en struktur där vi i alla klasser jobbar digitalt på olika sätt. Framförallt vad gäller programmering har vi utarbetat lärandematriser för vad vi gör i de olika årskurserna, och även med skrivprocessen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elever med behov av särskilt stöd blir hjälpta av de digitala verktygen, då de underlättar deras inlärning och möjligheter att ta till sig information. Det blir även lättare att ta in ”omvärlden” med hjälp av IT. Det är lätt att få ut information till andra och det är lätt att ta till sig information.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Fler elever tar till sig kunskap genom användandet av IT, då det är ett sätt som tilltalar dem, eftersom det finns i deras vardag. Som lärare kan jag ha en större flexibilitet och det är lättare att alla arbetar med olika saker och olika moment utan att det känns konstigt. Det blir lättare att se till att alla arbetar på den nivå som passar dem bäst.

Kim Jensen

Gärdesskolan
Sollentuna

Presentation

Presentation av Kim Jensen

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i matematik, SO och engelska på mellanstadiet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
–Med stöd av IT kan undervisningen lättare individanpassas samt att alla elever kan lättare få det stöd och utmaning som alla elever har rätt till. IT underlättar även för lärare att inte vara så bundna till ett visst läromedel.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Läraryrket blir mycket roligare samt att jag kan med hjälp av de digitala verktygen hålla en mycket högre nivå på min undervisning.