2017

Mari Häggqvist

Villebrådets Förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Mari Häggqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en förskollärare som just nu arbetar med 4-5-åringar. Med entusiasm får
jag med mig barnen på förskolan i alla de aktiviteter som jag initierar. Jag är på gång att introducera en ny app i månaden. På tur står bee-bot.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom enkel dokumentation kan barnen direkt se sin utveckling och sitt lärande. Barnen kan tidigt lära av sina erfarenheter, både digitalt och konkret. Med rätt utbildning av lärcoacher och lärare förnyas lärprocesserna på optimalt sätt för våra barn.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag har ett verktyg som underlättar pedagogiska dokumentationen samt lärprocessen tillsammans med barnen där vi direkt kan hitta svar på deras frågor. Det har också blivit ett fantastiskt verktyg för kommunikation med våra föräldrar.

Maria Franzén

Högåsskolan
Knivsta

Presentation

Presentation av Maria Franzén

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare IKT på Högåsskolan. Jag arbetar som ämneslärare i bild och teknik på mellanstadiet.

Jag har sedan flera år tillbaka arbetat med datalogiskt tänkande med mina elever i bildsalen. Jag arbetar även med blogg som plattform för lärande, en arena där jag samlar lektionsmaterial som en lärresurs till mig och mina elever och där mina elever skriver och publicerar kunskapsprocesser och kunskaper.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen skapar arenor där vi tillsammans kan mötas, samla material och möta andra utanför skolans väggar. För att samla allt digitalt material som vi skapar i skolan använder vi vår blogg, Marias bildtorg. Det är som en digital anslagstavla, där eleverna dokumenterar sitt lärande och jag som lärare samlar lektionsmaterial i form av filmer, instruktioner och bilder. Jag upplever att eleverna ser sitt arbete som mer meningsfullt och viktigt då de kan arbeta mot verkliga mottagare så som föräldrar och kompisar. Arbetet i skolan kan även bli värdefullt för andra. Bloggen blir också en arena där elever från olika klasser möts och kan ta del av varandra arbeten. Många elever använder också bloggen till att gå tillbaka och reflekterar över sitt lärande.

De digitala verktyg ger också eleverna olika möjligheter till uttryckssätt att förmedla kunskap i form av film, foto och ljudinspelningar. Eleverna får också med hjälp av de digitala verktygen möjlighet att dokumentera sin kunskapsprocess och sina kunskaper.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen påverkar min undervisning och jag upplever att jag är mer en handledare eller en projektledare i undervisningen tillsammans med mina elever. Jag vägleder eleverna i deras vetgirighet och i deras kunskapsprocess. Jag är inte längre den lärare som förväntas stå för förmedlandet av kunskaper utan vi lär tillsammans mina elever och jag. Eleverna påverkar lärandet och jag har alltid sikte på styrdokumenten. Det är för mig en magisk process att delta i.

De digitala verktygen skapar även för mig som pedagog arenor att möta andra kollegor och samarbeten. Jag upplever också att jag som lärare har lättare att fråga och skapa samarbeten med andra aktörer utanför skolan. Under förra läsåret arbetade vi i bildsalen i åk 4 med ett samarbetsprojekt med Nationalmuseum i Stockholm, projektet fick namnet Låt konsten tala.

De digitala verktygen och de digitala förändringarna som finns föreskrivna i Lgr11 har också påverkat min yrkesroll. På Högåsskolan arbetar jag just nu tillsammans med Lennart Rolandsson från Uppsala universitet med att implementera förändringarna. Vi har byggt ett utvecklingsprojekt om digitalisering där alla pedagoger på skolan deltar i ett kollegialt lärande. Som ledare av den processen så utvecklar även jag min egen yrkesroll som i slutändan påverkar mina elever. Allt arbete runt implementeringen finns samlat på en webbplats hogasskola.wordpress.com så att vi kan vara en del av delakulturen på webben.

Maria Glawe

Söderslättsgymnasiet
Trelleborg

Presentation

Presentation av Maria Glawe

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare och speciallärare inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Mina utvecklingsområden är bland annat värdeskapande lärande och att förnya undervisning och lärande med stöd av IT. Jag handleder kollegor och leder olika skolutveckligsuppdrag.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
”Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst” – Albert Einstein
– När digitala resurser kopplas samman med en genomtänkt pedagogisk idé som relaterar till samtiden och framtidens möjligheter och utmaningar växer den hållbara skolan fram. Digitaliseringen genomsyrar allt och ställer krav på skolan att utveckla nya arbetssätt som ger eleverna nya lärandeupplevelser. Mitt bidrag är utvecklingen av ett nytt sätt att arbeta där digitala resurser behövs och används för att göra det nya arbetssättet optimalt.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitaliseringens framfart ifrågasätter den traditionella lärarrollen och tänkandet kring design av undervisning och lärande. Lärarens relationella handledning är viktigare än någonsin, likaså viljan att samverka med kollegor för att hitta hållbara lösningar.

Digitala resurser skapar nya möjligheter för mig som lärare att tillsammans med eleverna designa tillgängliga lärmiljöer som stimulerar och väcker elevernas lust att lära och utvecklas i ett livslångt perspektiv.

 

Maria Resenius

Uddevalla Vuxenutbildning
Uddevalla

Presentation

Presentation av Maria Resenius

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare inom IT och är behörig på kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt på Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (Särvux). Jag undervisar på båda skolformerna.

Dessutom jobbar jag med kompetensutveckling inom IT med lärarkollegor inom alla skolformer (från förskola till vuxenutbildning). Då har vi Mötesplats ShowIT som är återkommande varje månad med workshops, där vi inspirerar varandra.

Jag har världens bästa jobb!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det öppnar massor med nya möjligheter! Det kan bli ett mer lustfyllt och flexibelt lärande för eleverna. Jag ser elever som har haft svårigheter i skolan, som nu uttrycker ”Äntligen kan jag!”.

Att hitta möjligheter för eleven att lära på olika sätt och att hitta sina egna strategier. På Särvux vill vi vara i framkant inom IT, då detta är en stor hjälp för elever i behov av särskilt stöd, att stimuleras i sitt lärande. Tekniken kan användas i alla sammanhang för att underlätta i vardagen och i arbetslivet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Den utvecklingen som är inom digitala verktyg påverkar min lärarroll enormt mycket på ett positivt sätt.

Idag kan jag ha ett flexibelt upplägg både med tid och rum och kunna hjälpa eleverna för högre måluppfyllelse. Jag upplever också att alla möjligheter och variationer, ger ett mer lustfyllt lärande. Jag kan dela dokument och följa elevernas arbete. På ett tydligt och strukturerat sätt skapar jag manualer för både elever och lärare, för att underlätta digital hantering.

Jag brinner för att kunna hjälpa elever på bästa sätt och hitta bra verktyg för att få ett inspirerande och roligt lärande. Jag tycker det är spännande att hitta nya verktyg och appar som kan passa eleverna.

Marjo Lindqvist

Dalhems förskolor
Helsingborg

Presentation

Presentation av Marjo Lindqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Barnskötare/IKT utvecklare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT så får vi både pedagoger, barn helt andra förutsättningar i det lustfyllda lärandet, Som utmanar barnens kreativitet, informations inhämtning och framförallt främjar det en hållbar utveckling i kommunikation och samspel.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Efter som jag arbetar med en mångfald av barn med olika bakgrund så är de digitala verktygen en tillgång i barnens lär process. Här finns ett brett utbud för kunskapsinhämtning att använda sig av som pedagog när man arbetar ämnes övergripande, i och med barnens olika erfarenheter och förutsättningar.

Det påverkar min lärarroll på ett sådant sätt att barns lärande inte slutar på grund av att de lämnar förskolan, tvärtom vill jag påstå att det är nästan där utanför förskolans dörrar lärandet sker. Vi pedagoger sår ett frö hos barnen men när barnen möter omvärlden på sin fritid måste de ha fått ett fundament av gedigen kunskap att luta sig mot, teknologin som omfamnar de måste barnen kunna se med källkritiska ögon.

Det är viktigt att visa barnen att digitaliseringen innebär enormt stor frihet, men det bär med sig ett stort ansvar genom att använda digitala verktyg på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

 

Marie-Helen Menmark

Antnässkolan
Luleå

Presentation

Presentation av Marie-Helen Menmark

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i fritidshem med de yngre eleverna under skoltid och på fritids. Sedan åker jag runt i kommunen och inspirerar, hjälper andra pedagoger inom fritidsverksamheten att komma igång med digitalt skapande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tycker verktygen bygger broar både kunskapsmässigt och socialt. Inte bara för skrivandet eller för att söka information eller vad eleven behöver träna. Det kan vara mellan elever i klassen. Eleverna vill hjälpa varandra, när de hjälper en kompis befästs deras egen kunskap och det ökar deras eget lärande vilket också ökar motivationen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Verktygen är inspirerande, motivationshöjande, banbrytande, fängslande. Man kan ta skapandet till nya dimensioner.
De digitala verktygen har även öppnat upp ett oändligt hav av hjälp, inspiration och utveckling för mig som pedagog.

 

Marija Gustafsson

Sandagymnasiet
Jönköping

Presentation

Presentation av Marija Gustafsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i spanska och engelska på gymnasienivå. Sedan två år tillbaka är jag även förstelärare i moderna språk. Att utveckla undervisningen med hjälp utav digitala verktyg är mitt signum och jag letar ständigt efter nya verktyg att effektivisera och utveckla undervisningen på ett sätt som gynnar både mig och mina elever. Inget år är sig det andra likt då jag ständigt är på jakt efter förbättring och förnyelse. I år är min stora utmaning iPads på gymnasiet.

Min undervisning har förändrats avsevärt genom användningen IT som ett didaktiskt verktyg. Jag har helt ersatt läromedel med digitala, främst internetbaserade, verktyg som integreras i mina interaktiva pedagogiska planeringar i skolans lärplattform, Vklass. På så sätt aktualiserar jag mina ämnen genom att ständigt använda mig av aktuellt material och aktuella händelser.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom att flippa klassrummet, via min Youtube kanal, såväl när det gäller grammatiska genomgångar som genomgång av ordförråd följer jag på så sätt alltid med eleverna ”hem” och de får samma förutsättningar att jobba med språket på lektionerna. Utifrån sina förutsättningar får eleverna då se en genomgång så många gånger de behöver och när eleven känner att hen behärskar t.ex. grammatiken får hen göra tillhörande diagnos digitalt (Excel online) eller fylla i en ”Exit ticket” i slutet på lektionen. Dessa sammanställer jag och följer upp på nästkommande lektion. Där får jag en tydlig överblick över vilka elever jag behöver ge särskilt stöd under lektionen men även om det är några frågetecken i gruppen, till exempel kring hur ett visst ord eller grammatiskt moment används. På lektionerna använder jag mig ständigt av exit tickets och en interaktiv whiteboard (Padlet) som är öppen under lektionen så att eleverna får ställa frågor anonymt.

Genom att arbeta med temaområden och ha planeringen lättillgänglig för eleverna från den dagen vi inleder ett nytt tema får eleverna en helhetsbild och vet vilka mål vi strävar efter och vilka förmågor vi jobbar med. I varje planering är materialet tillgängligt och länkat till tidningsartiklar, övningar, videor etc. Allt för att allt ska finnas samlat på ett och samla ställe och för att eleverna ska slippa leta. Dessa planeringar är öppna att använda för den som önskar i Vklass, nationellt. Arbetar vi med texter, presentationer eller annat material gör vi det digitalt och eleverna får feedbacken digitalt. Eleverna vet alltid vad som förväntas av dem och de uppstår aldrig frågetecken kring varför vi gör ett visst moment, det har hela tiden helhetsbilden framför sig och förstår att delmomenten är viktiga för att nå målet.

Jag tycker också att det är viktigt att eleverna själva får vara kreativa och skapa eget undervisningsmaterial, till exempel tecknade eller animerade serier (Creaza och Powtoon) där de fokuserar på ett särskilt grammatiskt moment eller kortare realia presentationer. Detta material använder vi sedan i klassen för att träna hörförståelse eller i andra klasser när de kommer till samma moment. Visst elevproducerat material använder jag under flera år och jag har märkt att eleverna anstränger sig betydligt mer när de skapar material som de vet att någon annan ska få se. De äger därmed sin egna lärprocess och får samtidigt lära utav varandra.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min entusiasm och passion för IKT som ett didaktisk verktyg i undervisningen både för elever och lärare smittade snabbt av sig till mina övriga språkkollegor på skolan och idag jobbar vi alla till största delen med Internet och IKT som vårt främsta läromedel. Detta har inneburit en lättare arbetsbörda i och med möjligheten att samplanera och dela med sig av färdiga planeringar med tillhörande material och länkar genom bara ett klick på vår lärplattform, oavsett vilken vi använder.

Jag har även genom åren fått möjligheten att inspirera andra lärarkollegor både inom och utanför kommunen då jag har fått hålla i diverse föreläsningar och workshops där jag har delat med mig av konkreta tips och delat med mig utav mitt material. Nu senast fick jag äran att föreläsa om hur jag använder mig av elevproducerat material och andra digitala verktyg på SETT-mässan i Stockholm inför 200 kollegor från hela landet. I kommunen är jag lärspridare för ett verktyget Creaza och håller med jämna mellanrum i workshop kring verktyget för länets IT-pedagoger.

Markus Hulander

Jutarumsskolan
Halmstad

Presentation

Presentation av Markus Hulander

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är idrottspedagog, resurspedagog och fritidspedagog. Jobbar på lågstadiet i åk 2 på förmiddagen och fritids för 6-7 åringar.

Jobbar med att eleverna ska ha roligt samtidigt som de utveckas som individer, grupp och samlar på sig massor av kunskaper som kommer att göra dem till framgångsrika världsmedborgare!
IT och självständigt tänkande är en stor del i det.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De allra flesta eleverna kan olika former av IT, det är en del av deras vardag, och dem tycker det är roligt. Vi i skolan måste vara i vår samtid, inte vara förlegade i vårt arbetssätt att stimulera eleverna att ta till sig kunskap och vara nyfikna och ivriga att lära sig. Elever med särskilda behov eller svårigheter med de traditionella (förlegade) undervisningsmetoderna är ofta lättare att nå genom digitaliserad undervisning.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De hjälper mig att enklare skapa ett intresse och nyfikenhet hos eleverna. Eleverna kan testa sig fram, lära varandra och lär mig nya saker, vilket är en fantastisk process som stärker eleverna.

De digitala verktygen är också under ständig utveckling och förnyar (uppdaterar) sig hela tiden också vilket är en stor skillnad på de klassiska (återigen förlegade) läroböckerna.