2017

Martina Bystedt

Jutarumsskolan
Halmstad

Presentation

Presentation av Martina Bystedt

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare på Jutarumsskolan i Halmstad. Jag har arbetat som lärare i 10 år och tycker att jag har det bästa jobbet men kan ha.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med stöd av IT finns det många fler möjligheter för eleverna idag. Eleverna kan på mer praktiska sätt ta till sig undervisningen.
Undervisningen bygger på samarbete genom skapande, uppfinnande, fixande, lagande och experimenterande och fler förmågor tränas i en undervisning med stöd av IT. IT är ett verktyg för skapande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen ger mig fler möjligheter och chans till fantastiska förutsättningar att nå ut till fler elever. Delaktighet, inkludering, ansvar känner jag att jag kan ge verktyg för genom att använda digitala verktyg i min undervisning.Det öppnar upp för ännu mer samarbete och gemenskap i klassrummet. Vilket leder till ett härligt klassrumsklimat som är viktigt för ett lustfyllt lärande.

Mathias Rosenqvist

MediaGymnasiet - Nacka Strand
Nacka

Presentation

Presentation av Mathias Rosenqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är pedagog och jag jobbar med att fostra kreativitet, kritiskt tänkande och medborgarskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det blir enklare, roligare och effektivare.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig både möjligheter och utmaningar. De tvingar mig att inte ramla ner i gamla hjulspår utan att fortsätta att ifrågasätta och utvecklas.

 

Mattias Nylander

Sundsgymnasiet/Vellinge lärcenter
Vellinge

Presentation

Presentation av Mattias Nylander

Vem är du och vad jobbar du med?
– Har varit lärare i 21 år jobbat med digitala verktyg sedan starten 1996. Då i Mösterås där varje elev hade en bärbar dator.

Sedan 1998 har jag jobbat på Sundsgymnasiet som lärare i historia och samhällskunskap. 2016 fick jag möjlighet att vara med och starta upp välkomsten i Vellinge kommun. Idag arbetar jag med bl a med nyanlända och undervisar dem i grunderna om hur man klarar sig på skolan och vad det är för kommun de hamnat i.

Jag undervisar även deltagare i samhällsorienteringen kring samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv. Vidare undervisar jag i historia på komvux

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Ökad grad av individualisering. På välkomsten handlar det om olika språk och olika utbildningsbakgrund. Fullständigt omöjligt att göra lika för alla. På komvux handlar det om olika ambitionsgrad. Svårt att hålla ett tempo.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag har möjlighet att möta varje elev på deras nivå.

Mattias Åman

MediaGymnasiet - Nacka Strand
Nacka

Presentation

Presentation av Mattias Åman

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar just nu som gymnasielärare i Programmering och Datorteknik men har under flera år även undervisat i Matematik.

Grundstenen i alla mina programmeringskurser är mitt självinspelade flipped classroom med en stor mängd tillhörande uppgifter som gradvis för eleverna in i att tänka som en programmerare.

Alla föreläsningar och uppgifter finns upplagda från första dagen och eleverna väljer själva hur snabbt de vill ta sig igenom materialet (självklart då med en tillhörande minimigräns). Eleverna spenderar varenda minut av kursens lektionstid med att lösa gradvis mer komplicerade uppgifter både individuellt och i samarbete. Varje elev kan få direkt muntlig feedback från mig flera gånger varje lektionstillfälle och det känns väldigt enkelt att bedöma elevernas kunskaper baserade på deras frågor och prestationer.
Sammanfatta vill jag bedriva en undervisning där jag använder nya verktyg med syfte att uppnå någonting väldigt traditionellt undervisningsmässigt. Mängden arbete och betänketid spelar en stor roll för kunskapsutvecklingen och jag tänker att vi kan effektivisera bort det som drar mest tid från kurserna och låta eleverna testa sina teorier i större utsträckning.

Ett av målen med kurserna för mig är att eleverna ska kunna lösa komplicerade problem med grundläggande verktyg. Jag vill introducera svårare problem i snabbare takt än nya metoder för att ta sig an dessa så att eleverna fortsätter slipa på grundläggande färdigheter. Jag har även valt att undervisa i det lite äldre, kraftfullare men samtidigt rätt kräsna programmeringsspråket C++. Detta har jag valt för att många av dagens moderna språk har detta som ursprung och jag tycker att eleverna i framtiden ska ha goda möjligheter att ta sig an nya språk på egen hand.

Jag vill att eleverna i alla mina kurser får maximal mängd lektionstid till effektivt arbete, diskussion och återkoppling. Detta uppnås genom att lära eleverna effektiva metoder för problemlösning och informationssökning så att de själva kan ta ansvar för insamlandet av information och diskutera deras fynd med mig och sina klasskamrater. Internet är en ”väldigt stor plats” som eleverna behöver lära sig utforska mer grundligt.

Med den extra mängd lektionstid som frigörs i alla kurser så finns det självklart tid för att inkludera diverse typer av spel. Dessa möjliggör sådant som traditionella läromaterial länge har fått kämpa med i klassrummet:

Med brädspel som verktyg (noggrant utvalda baserade på vilka mekaniker som spelen är uppbyggda på) så får eleverna öva på planering, mönsterseende, problemlösande, analys samt sammarbete, alla väldigt viktiga egenskaper för de som arbetar med programmering och matematik.
Med hjälp av digitala spel (i princip bara sådana som egentligen är ämnade för underhållning och ej från början skapade i undervisningssyfte) så finns stora möjligheter för bland annat testning av hypoteser, diskussioner, strategiskt tänkande, problemlösning och skapandet av egna upplevelser och historier.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Denna fråga känns besvarad ovan, men jag kan sammanfatta: genom att erbjuda inspelade föreläsningar och IT-verktyg för att söka information, enklare testa teorier och utföra problemlösning så frigörs mer tid för effektivt arbete under lektionstid. Även återkoppling från läraren samt användandet av spel i undervisningen för att ytterligare spä på kunskapsutvecklingen kan i och med detta få ta en större plats i klassrummet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Dagligen. Både eleverna och jag vill använda och använder digitala verktyg varje dag. Min roll blir numera att ge eleverna en bild av hur dessa kan underlätta för dem i att visa kunskaper både på ett traditionellt men också nytt sätt.

Mia-Lena Gusterman

Eriksdalsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Mia-Lena Gusterman

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar sedan fem år på högstadiet i svenska och i MIK – som tack vare klok ledning, schemaläggs som dubbelt lärarskap i olika ämnen. På det sättet blir både elever och deras lärare uppdaterade i hur vi kan dra nytta av och vad vi bör ha åtanke när vi jobbar med datorer/ipads/mobiler i lärandet. Genom min roll som förstelärare får jag en plattform att även bidra mycket aktivt till kollegiets itmedvetenhet och itanvändning.

Innan min tid på högstadiet var jag medielärare på gymnasiet i sju år. Och innan det var jag med i många olika bolag som utvecklade kreativa arbetsverktyg under IT-boomen 1995-2005. Erfarenheten från de drivande och nyfikna åren som drev IT-boomen har påverkat min syn på hur och när IT bidrar till lärandet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Skolan är en plats som strömmas igenom av nya elever med nya drömmar. Det som är betydligt mer konstant är lärarkåren och läromedia. Idag följer elevens läromedia och deras arbeten och många lärare med dem ut i livet, på ett mer tillgängligt sätt. De har med sig sina digitala fotspår och sina alster, sina kontakter och verktyg de arbetat med.

Den generation jag tillhör har sina skrivhäften, skolkataloger, läroböcker och annat från skoltiden i en låda på vinden. Men våra elever idag har massor av sina arbeten och verktyg i sitt moln, som de med några klick har tillgång till oavsett var de befinner sig. Att ha med sig sina tidigare alster synliggör inte bara deras utveckling och stärker deras motivation, det gör också att de känner igen sig och lätt kan återkoppla till tidigare moment i sin utbildning. Tidigare förvärvade kunskaper, kontakter och arbeten blir därför levande och aktuella i deras kunskapsutveckling.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg gör att möjligheten till lärandet finns än mer nära eleven. Jag kan ha filmer, presentationer och annat material tillgängligt NÄR eleven behöver det DÄR den behöver det och oftare än tidigare – på det sätt eleven behöver det. Jag är dessutom mer tillgänglig för eleven, och eleverna mer tillgängliga för varandra i och med de digitala verktyg vi använder. Det blir då mycket lättare att använda varandra som resurser, så väl i som utanför klassrummet.

Omvärlden blir en plats att lära sig i, av, och med. Skolan expanderar och flyttar in i hem på ett mer annorlunda sätt än skolboken gjorde. Den begränsade tid vi har i klassrummet kan nu användas till än mer värdefull kunskapsutmaning och kunskapsutveckling.

Mikael Brolin

Sandbäcksskolan
Katrineholm

Presentation

Presentation av Mikael Brolin

Vem är du och vad jobbar du med?
– Biträdande rektor och utvecklingsledare för fritidshemmen i Katrineholms kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tror mycket på det situationsbundna lärandet och på att låta mycket av undervisningen på fritidshemmet vara intressestyrt. Eleverna lär sig bättre om de får arbeta/leka med något de är intresserade av. Eftersom vi nu har 1:1 i Katrineholms kommun så har elevernas intresse för bl a appar och iPads väcks och då kan man fånga upp dem och anpassa undervisningen efter det.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Framför allt har jag fått ytterligare ett verktyg för att bl a socialisera eleverna på fritidshemmet och stärka deras självkänsla och att ”fungera i grupp”. En kollega sa för ett femtontals år sedan att ”dator stavas med g, g som i gemenskap” och det är något jag tagit fasta på.

Mikael Eklund

LBS Kreativa Gymnasiet
Linköping

Presentation

Presentation av Mikael Eklund

Vem är du och vad jobbar du med?
– Arbetar med spelgrafik på gymnasiet. Är en digital hantverkare med svaghet för färg och form. Rötterna i den professionella branschen som sadlat om till lärare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Effektiviteten och snabbheten av IT har gjort det möjligt för oss att öka samarbetet mellan elev, klass, lärare, produkt och yrkesliv på ett bättre sätt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det ger mig en större överblick, snabbare undervisning och ökad kontroll som jag kan lägga på anpassning där det behövs.

 

Monica Norström

Lyckåkerskolan
Gotland

Presentation

Presentation av Monica Norström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är utbildad förskollärare, grundskollärare och specialpedagog. Jag jobbar på en f-6 skola i Visby som specialpedagog.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det som driver mig i mitt arbete med IT är att ständigt söka möjligheter och olika vägar för alla elever i skolan så de ökar sina chanser att utvecklas mot målen. Skapa förutsättningar för elever att lära för framtiden, elever som utvecklat förmågan att hantera digitala verktyg och som känner sig trygga i att hantera information kommer att kunna delta i aktivt i samhällsutvecklingen.

Digitala lärverktyg och IT möjliggör individualisering, skapar motiverade elever och främjar lärande i dialog och samarbete med andra.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I min yrkesroll ingår att inspirera mina kollegor och att tillsammans i det kollegiala lärandet utveckla och motivera varandra att jobba digitalt. Vi utvecklas tillsammans med våra elever inom digitaliseringen där alla har olika erfarenheter.

För oss lärare kan det vara en svårighet att ta sig an områden som vi inte helt behärskar och där kanske eleverna kan mer än vi. Min uppgift blir att stötta kollegor att känna sig trygga och se eleverna som en tillgång i en ständigt förändrad digital värld. Vi lär och utvecklas tillsammans i en ny form av lärarroll.

Monica Pettersson

S:t Olofsskolan
Sundsvall

Presentation

Presentation av Monica Pettersson

Nominerad tillsammans med Asta Grubb och Sarah Thungström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Grundskollärare, har under hela min tid som lärare (30 år) arbetat med att undervisa i svenska som andra språk för vuxna (SFI) och barn.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Läsförståelse och ordförståelse sker smidigt när ord, bild, text och tal kan kombineras. Alla sinnen aktiveras och eleverna får feedback i sitt lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg är ett komplement till övrig undervisning och underlättar både planering och genomförande av lektioner, särskilt moment som man behöver arbeta gemensamt med. I det individuella arbetet kan jag anpassa uppgifterna till enskilda elevers behov.