2017

Daniel Nilsson

Stagneliusskolan
Kalmarsunds gymnasieförbund, Kalmar

Presentation

Presentation av Daniel Nilsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är legitimerad matematik-, historie- och speciallärare inom matematik. Förutom att undervisa åker jag även runt i Sverige och föreläser i framför allt hur vi kan öka måluppfyllelsen i matematik.

Jag har byggt upp min egna hemsida www.dalles-matte.se där elever får inspelade genomgångar, olika metoder till att förstå matematiken och konkreta och tydliga planeringar! Hemsidan är kopplad till facebook där jag kan hjälpa elever med uppgifter dom kör fast på samt göra live-sändningar i matematik.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna har en vardag inom de sociala medier som finns och där behöver skolan också finnas i större utsträckning. Det finns många bra tjänster där vi kan hjälpa elever i matematik, både för elever som har det svårt i matte men även de elever som behöver utmanas. Elever som inte vågar fråga på lektionerna vågar fråga i andra forum.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen påverkar mig positivt eftersom det öppnar så många nya dörrar till att kunna hjälpa eleverna med matematik oavsett svårigheter!

Som lärare gillar jag att hela tiden få utvecklas och inom den digitala världen händer det mycket just nu som gör att jag får utvecklas i min lärarroll!

 

David Nordqvist

De la Gardieymnasiet
Lidköping

Presentation

Presentation av David Nordqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i matematik och fysik på teknikprogrammet på De la Gardiegymnasietg. Jag har också uppdrag som IKT-utvecklare på skolan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet effektiviseras för elever på alla nivåer genom att numeriska, algebraiska och geometriska samband visualiseras genom simuleringar, modelleringar och applikationer. På så sätt kan vi sänka inlärningströsklar i ämnen som upplevs som svåra och eleverna blir själva delaktiga i upptäckandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Samarbetet lärare emellan underlättas enormt och det är en självklarhet att dela pedagogiska tips och erfarenheter.

När eleverna upplever att lärandet blir både mer strukturerat och mer lustfyllt och lättillgängligt blir lektionerna i större utsträckning ett kunskapsutbyte än en kunskapsförmedling.

 

Elisabet Jagell

Valsätraskolan
Uppsala

Presentation

Presentation av Elisabet Jagell

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nyfiken och kreativ lärare som ser massor av möjligheter med digitala verktyg i undervisningen. Numera arbetar jag med slöjd för åk 6-8 och bild för lärarstudenter vid Uppsala universitet.

Jag har IT-utvecklingsuppdrag på grundskolan och IT-relaterad undervisning på lärarprogrammen. Bloggprojekt tillsammans med elever, exempelvis snällfrön.se och fragvisa.se, är min grej.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag arbetar mycket med blogg i undervisningen och genom en digital yta kan elevernas lärande bli starkt verklighetsförankrat. Lärandet blir på riktigt för riktiga mottagare. Eleverna kan göra sina röster hörda och ta plats i samhället. Bloggen öppnar för multimodala uttrycksformer något som stärker inkludering och alla elevers rätt och möjlighet att kommunicera.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I de bloggprojekt jag driver blir jag projektledaren med ansvar för att se att vi strävar mot målen. Jag ansvarar för att lyhört leda och möjliggöra elevernas idéer och infall inom ramen för vårt uppdrag. För att det ska fungera behöver jag hålla koll på aktuella digitala verktyg som går att använda kreativt tillsammans med eleverna.

När digitalt verktyg och projektidé ”klickar” lyfter undervisningen.

 

Emelie Hahn

Gränbyskolan
Uppsala

Presentation

Presentation av Emelie Hahn

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är leg. lärare i tyska och SO-ämnena och undervisar årskurs 6-9. Jag började i höstas arbeta på Gränbyskolan i Uppsala, där jag får mycket mer möjlighet att att arbeta med IKT i undervisningen än vad jag tidigare haft.

Jag har tidigare arbetat i flera år som förstelärare i entreprenöriellt lärande och internationellt utbyte. Jag har initierat, drivit och driver flera internationella projekt, varav ett Erasmusprojekt. Där deltog sju skolor från sex länder och projektet belönades med ett hedersomnämnande i ”The European Label” 2016. Jag arbetar värdeskapande och med autentiska mottagare för mina elever i undervisningen.

Kombinationen av bland annat IKT och internationella kontakter/projekt låter mig göra just det: att ta ut klassrummet i världen och att ta in klassrummet i världen. Jag älskar läraryrket för att jag kontinuerligt lär och växer med mina elever – vi utvecklas tillsammans.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Världen blir en del av skolan – av klassrummet. Jag kan ge mina elever autentiska mottagare, exempelvis i målspråkslandet i tyskan. Det har jag gjort sedan jag startade som lärare då jag mitt första år startade ett eTwinningprojekt med en skola i Berlin. Lärandet blir värdeskapande och autentiskt – uppgifterna får mening när vi delar dem med varandra.

Jag har sett hur mina elevers språkutveckling, kulturkompetens och omvärldsförståelse ökat och har därför fortsatt att driva internationella projekt varje år. Med stöd av IT kan jag lättare och snabbare ge muntlig och skriftlig feedback till mina elever ofta, vilket är viktigt när man arbetar formativt.
Undervisningen blir mer inkluderande då jag enkelt kan ge stöd så att eleverna kan ta till sig undervisningen så bra som möjligt. IT förstärker lärandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag kan ge elever den stöttning de behöver för att utveckla sina förmågor med hjälp av olika appar. Jag kan på enkla sätt dela uppgifter och ge feedback, muntlig så väl som skriftlig. Jag får tid att ge feedback oftare.

Digitala verktyg ger både eleverna och mig struktur och det finns många bra digitala verktyg som hjälpt mina elever att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt och utveckla sina förmågor och kunskaper.

De är ett bra stöd i lärandet och utvecklingen. Mina elever och jag har också fått många kontakter runt om i världen och lärt oss mycket som vi inte skulle ha gjort om vi inte hade börjat arbeta digitalt genom internationella projekt. Vi har fått göra häftiga resor – både digitalt och IRL.

 

Emma Forsberg

Helenelundsskolan
Sollentuna

Presentation

Presentation av Emma Forsberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar på högstadiet och undervisar i matematik, fysik och teknik, men har tidigare också undervisat i biologi och kemi.

Jag är förstelärare i NO och arbetar då mycket med att utveckla undervisningen, kollegialt lärande och den positiva delningskulturen som finns mellan kollegor i Sollentuna kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eftersom eleverna lever med IT hela tiden är det svårt att inte ha med det i undervisningen. När jag introducerar ett nytt verktyg arbetar vi med det tillsammans, men när eleverna har ett bibliotek med verktyg brukar de få möjlighet att använda de verktyg de behöver. På så sätt får jag en undervisningsmiljö som passar gruppen och individen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag ser de digitala verktygen som en självklar del i min undervisning. På många sätt förenklas mitt jobb av de digitala verktygen då många elever tycker det är roligare. I matematik kan ett verktyg underlätta t ex om en elev behöver mycket färdighetsträning eller fördjupning i ämnet.

 

Emma Nääs

Jonslunds skola
Essunga

Presentation

Presentation av Emma Nääs

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Emma och har svart bälte i globala samarbeten och autentisk språkundervisning. Jag är utbildad lärare Sv/So 1-7, engelsk variant och arbetar just nu i en åk 4-5 på Jonslundsskola, en liten skola på landet med bara 100 elever.

Jag arbetar lokalt men har samtidigt hela världen som mitt klassrum. Med hjälp av digitala medel och Skype har jag och mina elever rest runt hela världen många gånger om. Tillsammans lär vi oss om världen direkt från människorna som bor i de länder vi läst om. Genom att arbeta så här skapas de mjuka värden som är så viktiga för ett hållbart samhälle i framtiden. Jag brinner för att jobba projektinriktat med verkliga mottagare och se glittret i ögonen på eleverna när kunskap blir på riktigt.

Digitala verktyg möjliggör samarbeten och projekt långt utanför klassrummets gränser och det tycker jag är häftigt. Just nu planerar jag upp det globala projektet Climate Action tillsammans med lärare i 250 klassrum i 64 länder. Vi kommer samarbeta under fyra veckor i oktober och i en och samma OneNote. Jag ser att vi har de tekniska bitarna med digitaliseringen i skolan på plats och tycker att nu är det dags att få in pedagogiken tillsammans med det digitala.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna tränas i att arbeta kollaborativt, kreativt och entreprenöriellt. Elever får riktiga mottagare till det som de producerar och blir tagna på allvar. När vi arbetar så här blir inte IT något separat utan ett verktyg för att de ska få till en produktion eller ett samarbete.

Eleverna har blivit oerhört duktiga på att moget välja digitalt verktyg efter vad situationen kräver. De får självförtroende. Världen krymper och eleverna får möjlighet att jobba med demokratiska begrepp och får ta ställning. Lärandet blir på riktigt. Vi jobbar med 21st Century skills i klassrummet och eleverna får genom det en god social och demokratisk utvecklin.
Deras ord och deras produktioner blir på riktigt och genom att deras röst hörs i globala samarbeten så arbetar vi inte bara med hållbar utveckling utan också hållbar undervisning. Detta är ett språkutvecklande arbetssätt och genom att jobba så här ökar elevernas måluppfyllelse b.la i engelska.

Engelskan blir på riktigt, tillsammans med IT blir det ett kommunikationsmedel för att kunna genomföra våra globala samarbeten.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– I elevernas och mitt klassrum lär vi oss tillsammans. Jag är ingen expert och det gör att eleverna inte blir passiva lyssnare som väntar på att jag ska ge dem svaret utan vi testar och försöker tillsammans. Glädjen när vi lyckas blir vår gemensam.

Att arbeta så här väcker nyfikenheten och viljan att lära. Jag var tvungen att våga ta språnget och inte vänta på att jag kunde allt. Genom att arbeta så här har även min resa gått från att vara rädd för datorn till att bli riktigt duktig på en massa saker med digitalisering och pedagogiken kring det.

Numera arbetar jag med viktiga samhällsfrågor tillsammans med mina kollegor både nationellt och globalt. Detta har påverkat mig och gett mig ett perspektiv som inte hade varit möjligt om jag inte hade vågat att ta språnget och göra min digitala resa.

 

Eva Svensson

Gustavslundsskolan
Helsingborg

Presentation

Presentation av Eva Svensson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i SO i 7-9 sedan 15 år, och är samtidigt kommunlicentiand i utbildningsvetenskap.

I min forskning undersöker jag hur digitala verktyg kan användas för att underlätta lärsituationen. Jag studerar för närvarande en elev som går i skolan med hjälp av en telepresence-robot.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Om man som pedagog hittar de didaktiska möjligheterna med olika digitala verktyg och resurser kan elevernas lärande bli mer kollaborativt, mer gränslöst och synliggöras på ett sätt som kan göra skolan mer stimulerande och utmanande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De gör min undervisning mer tydlig och suddar ut gränserna mellan nära och långt borta, mellan då och nu och mellan hem och skola. De strukturerar, individualiserar och underlättar kommunikation.