2017

Felix Gyllenstig Serrao

Frölundaskolan
Göteborg

Presentation

Presentation av Felix Gyllenstig Serrao

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en förstelärare inom IKT som är legitimerad pedagog inom Samhällskunskap och Geografi för åk 6-9 och gymnasiet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom IT-verktyg som spel och webbtjänster kan jag skapa ett demokratiskt klassrum där alla får komma till tals och även alla kan delta utifrån sina förutsättningar.

Genom digitala världar kan elever som inte kommer till skolan delta på lektionerna vilket skapar en ingång till att kunna vara en del av klassen. Det blir ett sociokulturellt lärande som analoga pedagogiska verktyg inte kan tillgodose eftersom jag använder det eleverna själva känner stor lust till att använda.

Genom att använda Minecraft till exempel så skapas en kontext som eleverna förstår och kan bygga upp deras kunskap i. Därför blir det även mer lustfyllt att läsa eftersom de vet att de sedan tillsammans får bygga in det i en digital värld. Elevernas lärande blir mer kreativt eftersom de själva bygger och de känner ett ägandeskap och stolthet över det de skapar i den digitala världen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll
– De skapar en kreativare miljö för både mig och eleverna. Jag upplever att kunskapen känns mer levande eftersom vi kan diskutera och prata utifrån elevernas egna hobby och det de tycker är roligt.
Det gör att barriärerna som elevernas annars har inför skolämnen suddas ut och de är mycket mer villiga att bli utmanade och ta till sig kunskap.
Det gör att min roll som pedagog underlättas eftersom det skapas frågeställningar och analyser utifrån det eleverna skapar genom de digitala verktygen som annars inte kommer fram.

Fredrik Norman

Bessemerskolan
Sandviken

Presentation

Presentation av Fredrik Norman

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Fredrik Norman och är förstelärare i engelska på Bessemerskolan i Sandviken. Jag undervisar i engelska och religion samt är likabehandlingsansvarig.

Jag driver även bloggen Didaktiska laboratoriet där jag analyserar och funderar över mitt eget lärande, digitalisering samt samtida pedagogisk forskning.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tycker att IT ska komplettera analoga lösningar för att elever ska få starkare kunskapsutveckling. IT möjliggör global kommunikation som kan stärka färdighetsträning av språkkunskaper samt hjälpa eleverna att betrakta andras perspektiv på världen och ge dem en förståelse av att vara en del i en global kontext.

IT ger även smart automatisering av till exempel återkoppling vilket kan ge lärare mer tid åt kvalitativt arbete med elevernas kunskapsuppfyllande samt åt det pedagogiska hantverket. I den bästa av världar kan IT underlätta individanpassning av kursmaterial; ett behov som är särskilt viktigt idag då skolan starkt jobbar med inkludering av alla elever. Jag önskar även att IT ger eleverna möjlighet att uppleva eller skapa saker de inte har möjligheter till i det analoga, till exempel att se saker utanför deras direkta omgivning via Youtube eller VR och göra sin röst hörd i form av film och ljud.

Skolan ska vara i framkant och behöver utbilda samhällsmedborgare som är digitalt kunniga, både i att hantera teknik och att kunna använda IT för att problematisera, uttrycka sig och lösa problem.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag vill svara “jättemycket” då jag enbart arbetar digitalt samtidigt som jag vill svara “inte alls” då jag som privatperson själv tillhör den digitala sfären och därmed finner digitaliseringen enkel och naturlig. I det digitala kan jag undervisa, ge stöd och feedback för utveckling och samarbeta med kollegor som ett komplement till den direkta kontakten människor emellan. Det digitala mötet med elever ger mig möjlighet att lägga tid på frågor som kräver pedagogiska insatser när vi väl ses i person.

I det digitala arbetet kan jag inkorporera flera medier i det material som jag ger eleverna och det speglar den verklighet som eleverna lever i. Till exempel ersätter jag pappersutskrifter med lärresurser där eleverna alltid kan nå sitt kursmaterial, oavsett tid och plats. Jag spelar även in mycket material, vare sig det är instruktioner eller återkoppling, så att elever som är frånvarande kan ta del av materialet när de har möjlighet. Det ger även eleverna möjlighet att förbereda sig inför lektioner med flippat material. Feedback blir till exempel tydligare när det spelas in då eleven på egen hand kan lyssna, repetera och få sitt lärande synliggjort. Den inspelade återkopplingen tvingar mig även att vara konkret och genomtänkt, till skillnad mot små notiser i marginalen av en uppsats.

De bedömningstillfällen som ska agera som elevens kvittens på sin inlärning har också en högre grad av autenticitet. Jag har till exempel möjlighet att ge mina elever uppgifter som tangerar medier i deras vardag. Exempelvis kan eleverna få verktygen att göra poddar, bli youtubers, skriva akademiska uppsatser och göra samhällskommentarer på riktigt och inte bara som övningsuppgift. Detta möjliggör för dem att redan här bli en del av samhällskroppen.

Frida Lindén

Vallhamra skola
Partille

Presentation

Presentation av Frida Lindén

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en lärande lärare som just nu jobbar med SO på mellanstadiet samt är utvecklingsledare med fokus på lärares användande av digitala verktyg i undervisningen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna får fler möjligheter att uttrycka sig, samarbeta och upptäcka och lärandet är oberoende av tid och rum. Att få publicera och kommunicera är lätt och det gör eleverna nyfikna och intresserade och öppnar för nya perspektiv. Oändliga resurser gör dagarna spännande och det blir självklart att just att lära sig med stöd av IT är ett lärande i sig.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Relationen och mötet med eleverna är fortfarande i centrum. Möjligheten att individualisera och anpassa till en specifik grupp är stor. Vi kan lätt arbeta med relevanta och aktuella uppgifter och samarbeta kring projekt.

Att stärka elevernas självkänsla och ge dem engagerande och entusiasmerande uppgifter är viktigt för mig.

 

Greger Ravik

Helenelundsskolan
Sollentuna

Presentation

Presentation av Greger Ravik

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nyfiken, reslysten och vetgirig SO-lärare som nu undervisar tre sexor i SO. Jag är också pedagogisk utvecklingsledare på mellanstadiet där jag strävar efter att dela med mig av mina digitala kunskaper likväl som jag lär mig från mina kollegor.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Den digitala världen är den arena där mina elever befinner sig en stor del av sin vakna tid och denna ”värld” är för dem en självklar plats för inlärning så av den anledningen ser jag det som en självklarhet att jag drar fördel av det i min undervisning.

Med IT når jag snabbare information och jag når snabbare ut med information. De verktyg som finns till hands skapar möjligheter kollaborativt arbete som annars är svårt och för eleverna ”färglägger” det deras skolvardag vilket skapar entusiasm och intresse.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag får tag i aktuell information mycket snabbare och kommunikationen mellan mig och eleverna samt mellan mig och mina kollegor har förbättrats avsevärt med de digitala verktygen – särskilt då del gäller delningskultur.

 

Hanna Forsberg

Viktor Rydberg Gymnasium, Djursholm
Danderyd

Presentation

Presentation av Hanna Forsberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är gymnasielärare och projektansvarig vid stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Bland annat arbetar jag med att ta fram arbetsmetoder där man använder digitalt stöd på sätt som gör att läraren får mer tid med varje enskild elev, mindre arbetsbörda, och kan stärka sitt ledarskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Man kan både utveckla nya arbetsmetoder och förstärka gamla. Med rätt digitalt stöd kan eleverna få mer lärarledd undervisning när olika funktioner automatiseras och effektiviseras, men även individuellt asynkront stöd. Transparens och enkel spridning av resurser ger dessutom förutsättningar för en mer likvärdig skola.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det digitala stödet ger ramar för undervisningen och mer tid med eleverna, och jag kan lättare leda och anpassa undervisningen efter behov. Den översikt som en välstrukturerad kursplattform ger ökar även möjligheterna till kollegialt, kollaborativt lärande, vilket gör att jag kan utveckla och förfina min undervisning.

Hans Gustavsson

Jenny Nyströmsskolan
Kalmarsunds gymnasieförbund, Kalmar

Presentation

Presentation av Hans Gustavsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är bagerilärare på RL-programmet i Kalmar

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen ?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det är lättare/bättre för eleverna när de har möjlighet att komma åt studiematerial när de vill. De kan t ex. se vad nästa lektion ska innehålla, titta igenom ev. presentationer, filmer mm. Efter lektionstillfället kan de repetera materialet igen om de önskar.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Den underlättar för mig mycket. Jag kan t ex. visa en film om ett moment som ska genomföras och direkt efteråt går eleverna ut och genomför det praktiska momentet. Eleverna utför arbetet på ett betydligt bättre sätt än vad de skulle gjort om jag endast försökt förklara momentet i klassrummet.

 

Ida Rudin

Steningehöjdens skola
Sigtuna

Presentation

Presentation av Ida Rudin

Vem är du och vad jobbar du med?
– En glad, tokig och engagerad lärare som ständigt är på jakt efter de roligaste, mest utmanande och utvecklande lärsituationer för både mig, mina kollegor och mina elever. Brinner för skolutveckling och tycker att jag har världens viktigaste arbete.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elever har idag internet i handen så gott som hela tiden. Här gäller det att vara lyhörd på vad de gör och utifrån det på ett kreativt sätt skapa nya och spännande lärtillfällen och lämiljöer.
Att möta eleverna på deras hemmaplan blir väldigt viktigt i dagens snabba och ständigt uppdaterade samhälle. Det handlar nog mycket om att det är vi pedagoger som ska förnyas… Våga låta eleverna visa vägen och inte alltid själv vara den som vet mest och bäst. Våga misslyckas och våga prova nytt.

Jag har ingen aning om vilka yrken mina elever kommer att ha när de blir vuxna, säkert något som ännu inte är påfunnet. Det handlar om att utbilda världsmedborgare. Några framtidsförmågor som alltid är värda att satsa på tänker jag är IT, programmering, värdegrund och samarbete.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg ger mig som lärare oändliga möjligheter vid såväl planering (alla facebookgrupper, twitter, pinterest, bloggar….) som vid genomförandet av lektioner. Alla dessa digitala arenor har förlängt det kollegiala lärandet enormt.

Med digitala verktyg kan jag variera min undervisningen och individualisera på ett enkelt sätt. Eleverna blir motiverade vilket såklart underlättar en lärares vardag. Utifrån dessa ledord har jag utvecklat ”bananbordspedagogiken” som jag tror mycket på.

Kommunikationen med elever, föräldrar och släktingar långväga bort blir så smidig med hjälp av blogg och facebook där vi kan visa vad vi gör och publicera arbeten.

Ingela Wiklund

Hjalmar Lundbohmsskolan
Lapplands gymnasium (Kiruna)

Presentation

Presentation av Ingela Wiklund

Vem är du och vad jobbar du med?
– 44-årig norrbottning. Gymnasielärare i svenska och engelska sedan 15 år. Älskar musik, skräckfilm och att bada vedeldad bastu,

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Att individualisera är mycket enklare med IT. Elever som ligger långt fram kan själva arbeta vidare med uppgifter som utmanar dem mer och elever som behöver mer repetition av ett område har tillgång till material med direkt feedback. Elever kan dela med sig av tankar och arbeten på ett enklare sätt och redovisningar av uppgifter kan varieras mer.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Den blir mer komplex och varierande. Det är krävande att hålla sig à jour med alla mjukvaror, sajter och appar som finns och trender påverkar på ett tydligare sätt det vi gör i klassrummet – på gott och ont.

Jay Almasi

Tibble Fristående Gymnasium
Täby

Presentation

Presentation av Jay Almasi

Nominerad separat och tillsammans med Henrik Mickos

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en lärare med modern och utvecklande insikt och brinner för mitt yrke. I samband med mitt examensjobb (IT-pedagogik i Matteundervisning) utvecklade jag matte-relaterade spel för att eleverna ska lära sig olika moment på ett mer interaktivt sätt. Jag undervisar i matematik, diverse datakurser och Robotics.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT-stöd främjar inkludering av eleverna med olika bakgrund och förutsättningar. Eleverna kan lära sig bl.a historia, geografi, teknik, programmering och matematik på ett interaktivt, laborativt och individuellt-anpassat sätt. Eleverna får även möjlighet att jobba kollaborativt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Med hjälp av de digitala verktygen kan jag variera mitt undervisningssätt, enklare inkludera elever med olika förutsättningar, lättare ge en formativ bedömning till eleverna och med hjälp av IT-stöd kan jag konkretisera svåra moment i ämne som matematik.