2018

Veronie Lejonord

Stocksätterskolan
Hallsberg

Presentation

Presentation av Veronie Lejonord

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar på Stocksätterskolan i Hallsberg. I min tjänst ingår ett IKT-ansvar samt biträdande rektorsuppdrag men först och främst är jag textillärare på skolan. Mitt arbete som IKT-ansvarig handlar om allt mellan att utveckla arbetssätt och undervisning till att stötta med lösenord och rent tekniska delar. Jag är också mellanhanden mellan kommunens IT-avdelning och vår skola samt förvaltningens IKT-strateg/pedagog och skolans personal. Som slöjdlärare driver jag arbetet med att ta in de digitala verktygen i slöjden, både vad gäller dokumentation men också i det praktiska med Lilypads mm och försöker sprida detta i kommunens slöjdnätverk. Som person är jag kreativ, lite av en IT-nörd och gillar kombinationen i mitt arbete. Att få vara en del i utveckling och förändring och då främst när det kommer till det digitala är något jag brinner för och då främst för att det ska komma våra elever till lust och lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 De digitala verktygen öppnar upp för fler metoder och möjligheter att nå alla elever och göra undervisningen mer individanpassad. Det främjar också det kollaborativa lärandet samt främjar formativ undervisning och bedömning vilket leder till att lärandet synliggörs och framförallt för eleverna själva. Att förbereda eleverna på det digitala samhället och allt vad det innebär med internet, sociala medier, källors trovärdighet osv kräver en undervisning och ett lärande med stöd av det digitala.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Det ger mig möjligheter att individanpassa och bedriva en formativ undervisning med omedelbar responsmöjlighet. Det underlättar för mig att ha elevernas skolarbeten tillhands på ett och samma ställe. Jag utmanas också i att använda eleverna och deras digitala kunskaper som resurser i klassrummet. Att lära tillsammans blir tydligt och framförallt en resurs.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
 Det arbetssätt som jag har använt och som jag har sett ger resultat och kanske framförallt lust till lärande får den plats och det utrymme jag redan tidigare skapat för att jag sett dess betydelse.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Bloggen är det verktyg som ligger mig varmast om hjärtat på grund av att det synliggör elevernas lärande men också skapar utrymme för elevernas delaktighet och inflytande. Bloggen är en plattform där vi i skarpt läge ges möjlighet att arbeta med alla elevernas digitala kompetenser och att utveckla deras förmågor i att bli medvetna samt kritiskt granskande internetanvändare. I slöjden arbetar vi med Teams/Onenote där eleverna dokumenterar sitt slöjdarbete och där jag som slöjdlärare kan ge respons. Här samlas måluppfyllelse, beskrivningar, länkar med mera.

Zokaa Youssef

Språkcentrum/modersmålsenheten
Botkyrka

Presentation

Presentation av Zokaa Youssef

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är språklärare (arabiska/engelska). Nu undervisar jag i arabiska.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Användning av IT förändrar motivationen, är språkstimulerande, mer delaktiga och elever som är engagerade i sin språkutveckling, ger inflytande över sitt eget lärande, roligare sätt att lära sig språket, främjar elevernas lärande och ökar måluppfyllelse hos eleverna,

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Användning av it ger mer ordning och reda i arbetet. Det har blivit lättare för både lärare och elev att hålla ordning och reda på sitt material. Möjligheten att tala till många sinnen, bättre möjlighet att kontunerligt bedöma elevens individuella kunskapsnivå och utveckling samt att ge förmativoch summativ bedömning. Vilket ökat förutsättningar för bättre studieresultat, bättre kommunikation mellan lärare och elev och mellan skola och hemmet.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– En ny syn på kunskap i skolan. Nya förmågor och kompetenser utvecklas via digitala verktyg. Alla elever ges samma förutsättningar för delaktighet i sammhället.

Ökad användning av IT i skolan bland elever och lärare med en genomtänkt pedagogik leder till ökat engagemang och ökat intresse för studierna hos eleverna vilket leder Till bättre studieresultat.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Googleclassroom, då den underlättar arbetet för mig och eleverna. Jag skapar och samlar uppgifter papperslöst. Både jag och eleverna har överblick över allt innehåll. Möjlighet till formativ och summativ bedömning. Det blir tydligt för eleverna hur och vad som ska göras. Fler elever kommer igång snabbare.

Åsa Nilsson

Rösberga förskolecenter
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Åsa Nilsson

Nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är förskollärare och ateljerista. Jag arbetar med skapande på olika sätt tillsammans med alla barn på förskolan. I det arbetet använder vi oss av digitala och analoga verktyg.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Kunskap om IT ger oss möjlighet att vara producenter, och inte enbart konsumenter av IT. Kunskap genererar inflytande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig utmaningar och möjlighet att utveckla mitt skapande tillsammans med barnen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det kräver att jag är med på tåget, att jag tar tag i utmaningarna som det skapar. Att jag är intresserad och nyfiken.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder hittills mest olika digitala verktyg som tex USB mikroskop och webbkamera. iMotion är nog den app vi använt mest, att göra egna filmer med hjälp av den är det roligaste just nu.

Karin Landeklint

Grossbolsskolan
Forshaga

Presentation

Presentation av Karin Landeklint

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är ämneslärare som jobbar i åk 4-6 med No/teknik. Jag har även teknik i 3:orna. Totalt jobbar jag i 8 klasser vilket skapar en röd tråd i no/teknikämnena.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det finns många sätt att förnya lärandet för eleverna. Men jag anser även att IT fördjupar elevernas lärande då man kan nå eleven på fler plan. Jag använder mig av it och digitala verktyg för att stärka eleverna oavsett vilken nivå de ligger på. Elever som har svårigheter kan få hjälp genom att jag lägger ut filmer och instruktioner i förväg på classroom, men även de starkare eleverna kan bli triggade av detta för att komma mer förberedda och kunna ställa fler frågor under lektionerna. Dom elever som vill kan sedan gå tillbaka och kolla igen på det material vi gått igenom för att befästa sin kunskap ytterligare. Elever på min skola är inte starka i att använda digitala verktyg så detta är något jag jobbar med kontinuerligt genom bearbetning av texter, dokumenterande i form av film och foto. Allt för att alla elever ska få chans att visa sina kunskaper på bästa sätt. Detta är även viktigt för att eleven ska lära sig hur den själv lär och påvisar sin kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det påverkar mig på det sättet att jag har större möjlighet att nå ut till mina elever. Jag kan även för- och efter kommunicera med eleverna och på detta sätt optimera undervisningen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Kommunen har fått mer krav på sig att digitalisera och skapa förutsättningar för mig som lärare genom inskrivningen i läroplanen. Detta gör att elever från åk 4 och uppåt idag har 1-1 undervisning med croomebook. Även de lägre åldrarna har tillgång till cromebooks vilket gör att jag kan starta mitt arbete redan i de lägre åldrarna.