2018

Marta Surbevski

Växjö Internationella 
Grundskola
Växjö

Presentation

Presentation av Marta Surbevski

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är Marta Surbevski, en kreativ ”out of the box thinking” teacher. Jag har jobbat de sista 12 åren i Sverige som engelska-, SO- och bildlärare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eftersom dagens elever har vuxit upp med IT tycker jag att IT ska vara en naturlig del av deras inlärning. Genom att använda IT kan jag fånga intressen, engagera, hjälpa och nivåanpassa uppgifter/hjälpmedel. Eleverna då är mer aktiva i sitt lärande och anstränga ser mer när de är bemöts på sin nivå eller med autentiska upplevelse.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– För att kunna undervisa med hjälp av IT så krävs det att jag delvis vågar men att jag också måste hålla mig uppdaterad av nya metoder eller program. Det är inte lätt och tar tid men lönar sig i längden då elever blir mer engagerade och tycker inlärning är roligt. Det låter mig visa mina kreativa sidor genom att inte endast följa ett traditionellt läromedel. Det påverkar mig positivt eftersom de yngre eleverna på skolan kommer och pratar med mig om uppgifter som jag har jobbat med i de äldre åldrarna. De ser fram emot att göra samma projekt när de blir äldre. Det underlättar individanpassning som kan vara svårt när man har så många elever.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– I mina ämnen är det väldigt lite som har ändrats i läroplanen men jag har gått på flera fortbildningskurser och försöker stötta mina kollegor att implementera mer IT i deras undervisning. Jag har bland annat engagerat mig i Mot nya höjder – ett teknik och NO-orienterande projekt som varje år anordnas i samarbete med Tekniska museet och Region Kronoberg.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Skype och Screencastify. Skype har jag använt genom att ta eleverna på virtuella turer av bland annat Vasamuseet och Penguin Sanctuary i Sydafrika. Vi har också varit i kontakt med andra klasser i Sverige och Europa genom Mystery Skype och Mystery landskap.

Eleverna har även delat sitt lärande med andra genom Skype. Genom att använda Skype får eleverna autentiska upplevelser med sin omvärld. Elever som har svårt att prata inför grupp haft lättare att kommunicera genom Skype med personer som de inte kommer att träffa igen.

Screecastify har jag använt för att individanpassa och använt som hjälpmedel för att utveckla sin hörförståelse och sitt uttal på engelska. Eleverna har även använt Screencastify i muntliga redovisningar. Screencastify engagerar elever på ett sätt som traditionella läromedel inte kan.

Mathias Rosenqvist

MediaGymnasiet
Nacka

Presentation

Presentation av Mathias Rosenqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är numera projektledare/redaktör på Liber och jobbar med att ta fram de verktyg som Sveriges elever behöver för att klara av ett framtida arbetsliv och medborgarskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det blir enklare, roligare och effektivare. Det finns möjlighet att nå ut utanför skolans väggar och göra undervisningen mer relevant och verklighetsnära.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig både möjligheter och utmaningar. De tvingar mig att inte ramla ner i gamla hjulspår utan att fortsätta att ifrågasätta och utvecklas.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det har egentligen bara gett mig ytterligare bekräftelse på att det arbete jag gör har rätt riktning och att vi behöver fortsätta rusta elever för att handskas med samtiden och framtiden.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Google Forms har väldigt många användningsområden. Jag haft väldigt goda erfarenheter av att använda det till Exit Tickets.

 

Mattias Lindén

Lyckeby kunskapcentrum
Karlskrona

Presentation

Presentation av Mattias Lindén

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Ämneslärare i historia och samhällskunskap. Undervisar i SO ämnen för åk 7-9.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med stöd av IT så ökar anpassningsmöjligheterna för eleverna. Det blir lättare för läraren att återkoppla, anpassa och att nå eleverna på flera plan, då alla lär sig olika. Det är även lättare att väcka nyfikenhet och lust att lära då läraren tillsammans med eleverna på ett friare sätt kan fördjupa sig i vissa områden.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig som lärare en friare roll, men det finns också många distraktioner som man får tänka på.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För mig personligen är digitaliseringen en självklarhet så min undervisning påverkas inte direkt. Men det underlättar ju att skolan i helhet måste lägga fokus på digitaliseringen.

 

Mattias Nylander

Vellinge Lärcenter 
och Sundsgymnasiet
Vellinge

Presentation

Presentation av Mattias Nylander

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Ämneslärare i Samhällskunskap och historia, Förstelärare med inriktning differentierat lärande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärande i egen takt och utifrån egna förutsättningar, förbättrad möjlighet till gruppdiskussioner och grupplärande, Ökad styrning av elevens lärande (katederundervisning på individ- och gruppnivå)

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Måste bli tydligare i vad eleverna ska kunna, ökad press på att vara en påläst och duktig lärare.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Egentligen ingenting, då jag alltid jobbat med och problematiserat digitaliseringen i undervisningen. I så fall att jag gjort rätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Med mitt undervisningssätt ger jag eleverna möjlighet att välja själva. Jag ställer frågorna, sätter ramarna och ger förslag på var man kan hitta svaren och diskussionsunderlaget. Jag använder min Youtube-kanal, andra lärares filmer, NE, UR, Podar, Jag är egentligen inte så digitalt avancerad, bara näst intill helt digitaliserad i min undervisning.

Mia Lägnert

Norrevångskolan, Mörrum
Karlshamn

Presentation

Presentation av Mia Lägnert

Nominerad tillsammans med Pernilla Abrahamsson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är lärare i åk 7-9 i de fyra SO-ämnena på Norrevångskolan i Mörrum utanför Karlshamn. Jag är också en av de ansvariga för skolans digitala profil där vi arbetat och arbetar mycket med 3D. I profilen har vi försökt trycka mycket på projekttanken där det finns en mottagare/beställare utanför skolans värld. Vi har bland annat samarbetat med Stadsbyggnadskontoret i Karlshamn. Tack vare arbetet i profilen har 3D spridit sig till andra ämnen på skolan såsom Teknik och Slöjd. Förhoppningen är att ännu fler ämnen ser möjligheter med 3D och att jag själv ska få in det i SO-ämnena.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT gör det möjligt att göra saker som annars inte skulle vara möjliga i ett klassrum. Man kan besöka platser som annars inte vore möjliga (virtuellt) och man kan ha kontakt med människor/områden på ett helt annat sätt. När eleverna får använda IT-verktyg som används på arbetsplatser utanför skolan blir det mer på riktigt. På så sätt tycker jag att vi försöker förbereda dem på det som kommer efter skolan vilket gör att lärandet förändras.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag tycker man tydligt kan dela in sin lärarkarriär i före och efter de digitala verktygens intåg. Många saker har blivit mycket bättre- främst pga av att tillgängligheten till omvärlden har ökat. Verktygen gör ofta att det blir lättare att motivera elever och att det är lättare att få en överblick. Digitala verktyg är idag ett naturligt inslag för såväl lärare och elever. Det gör att jag tvingas hålla mig uppdaterad vilket är bra!

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har under ganska lång tid använt oss av digitala verktyg men medvetenheten om att vi gör det och på vilket sätt vi gör det har ökat i och med att det står med i läroplanen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I 3D använder vi Autodesks Fusion 360 vilket jag tycker är bra eftersom det är ett program som också används utanför skolan. Jag tycker fortfarande att NE är bra – särskilt i SO-ämnena där det dessutom finns flera användbara temapaket. På skolan använder vi också Google classroom . Classroom underlättar för eleverna och gör att det är lätt att samla material och få en bra överblick.

Mikaela Hynninen

Mariekäll – Saltskog förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Mikaela Hynninen

Nominerad som en del i IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Är barnskötare och jobbar mer barn mellan 3-6 år.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Barnen får fler sätt de kan uttrycka sig på. Alla kan hitta sitt sätt att lära och dokumentera.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Som pedagog kan vi utmana barnen på ett annat sätt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Man känner att man verkligen är på rätt väg och tillsammans med barnen finns inga hinder utan bara möjligheter.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Som pedagog använder jag gärna pages, lätt att skriva och dokumentera i.

 

Mikhael Mikalides

Vårbyskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Mikhael Mikalides

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Mikhael Mikalides och jag arbetar som lärare, författare och föreläsare. Jag brinner för att stärka läs- och skrivkulturen, det har blivit mitt livsprojekt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Att arbeta med IT är inte bara nödvändigt eftersom vi lever i en digitaliserad värld, utan det är även viktigt för ett ökat lärande och en mer varierad undervisning. Med hjälp av IT kan jag göra undervisningen mer lustfylld samt språk- och kunskapsutvecklande. Med en mer lustfylld undervisning får vi mer engagerade och motiverade elever.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg ser jag som en självklar del av min undervisning. Det är enormt viktigt att satsa på digitala verktyg om man vill ha bra skolresultat. De digitala verktygen ger mig större möjlighet att nå eleverna, förnya undervisningen och lyckas med mitt uppdrag som lärare.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Idag lever vi i en digitaliserad värld och digital kompetens spelar en stor roll. Därför är det en förutsättning att alla elever utvecklar sin digitala kompetens för att kunna leva och verka i samhället. Idag kräver allt fler yrken att man har digital kompetens och detta behov kommer att växa. Av den anledningen är det en självklarhet att digital kompetens är inskrivet i läroplanen. Digitaliseringen har enbart en positiv inverkan på min undervisning. Eftersom digital kompetens numera är inskrivet i läroplanen blir det mer självklart att arbeta med digitala verktyg, och detta kan man synliggöra för eleverna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder mig av många diverse digitala verktyg i min undervisning, och jag har flera favoriter. Däremot har jag en favoritapp som heter Boksamtal. Appen Boksamtal är en nyskapande app som man kan använda i svenskundervisningen när man arbetar med boksamtal, läslogg eller bokrecensioner. Anledningen till att Boksamtal är min favoritapp beror på att jag och mina mellanstadieelever på Vårbyskolan har skapat den under Elevens val. Appen Boksamtal finns att ladda ner gratis för Iphone och Ipad. Appen har redan blivit uppmärksammad av både EU-kommissionen, Skolverket och en rad medier. Den används idag av tusentals lärare, bibliotekarier, föräldrar och bokcirklar runt om i Sverige.

Monika Helgesson

Åledsskolan
Halmstad

Presentation

Presentation av Monika Helgesson

Nominerad tillsammans med Ingela Sandberg

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi heter Ingela Sandberg och Monika Helgesson och arbetar båda på Åledsskolan i Halmstad kommun. Ingela är förstelärare, specialpedagog och Matematikutvecklare i kommunen. Monika är förstelärare och klasslärare. Tillsammans har vi under många år utvecklat vår matematikundervisning, från den tysta matematiken till en undervisning där kommunikation och förståelse står i centrum. Vi brinner för att väcka lust och nyfikenhet och arbetar utifrån olika ramberättelser där eleverna ges möjlighet att utveckla grundläggande förståelse för bl.a. programmering utifrån konkreta situationer. Via ramberättelsen skapas en röd tråd där innehållet utgår ifrån en elevnära kontext, där leken vävs in på ett naturligt sätt. I vår undervisning får eleverna lära sig att tänka och arbeta på ett sätt som en dator förstår. Arbetssättet vi har utvecklat tillsammans med våra elever har mynnat ut i en lärarhandledning med tillhörande elevuppdrag; Robot City, grundläggande programmering i matematik för åk 1-3, som ges ut av Natur och kultur.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi ser att elevernas lärande utvecklas i arbetet med IT. Elevernas lust att konstruera och lösa problem, felsöka, förändra och förbättra ökar avsevärt. De får tillfälle att reflektera, jämföra och värdera valda metoder och resultat. De ser snabbt resultatet av sina ansträngningar och gör tidsvinster i användandet av digitala hjälpmedel. Eleverna får en förståelse för att de själva kan styra en process genom exakta kommandon/instruktioner. De får även syn på hur de kan generalisera och överföra problemlösningsprocessen till andra typer av problem.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Som lärare utvecklas vi ständigt då vi behöver uppdatera oss i de digitala möjligheter som ideligen marknadsförs. I arbetet med digitala verktyg blir vår egen upplevelse av undervisningen mer lustfylld. Vi möter elever som visar en ökad uthållighet för att lösa problem. Undervisningen effektiviseras av att vi genom It ständigt kan möta hela världen i vårt klassrum, där vi också kan utveckla ett gemensamt ”kodspråk”.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har arbetat med IT i flera år och ser det som en vinst att digitaliseringen kommer att väga tyngre i planering av undervisningen i alla ämnen. Det känns helt naturligt och blir en nödvändighet för att möta samhällsutvecklingen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder gärna IT-tävlingen ”Bebras.se” då de erbjuder varierade övningar där barn och unga på ett lekfullt sätt får bekanta sig med programmering , logiskt tänkande och problemlösning.

Nicklas Burman

Finnbacksskolan
Lycksele

Presentation

Presentation av Nicklas Burman

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är slöjd och Ma/No-lärare som har mest slöjd i min undervisning.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– I slöjdämnet räcker det inte med att jag visar eleverna hur man gör ett visst moment en gång. Eftersom de flesta arbetar med olika uppgifter utifrån de ramar som jag ger dom. När eleverna behöver hjälp kan jag säga till de elever som är lite duktigare att se på en av mina instruktionsfilmer och de kan då klara av arbetet. De elever som behöver lite mer hjälp kan jag hjälpa lite mera. De elever som behöver får lite mer personlig hjälp av mig och det blir mindre spring för mig.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag har blivit bättre på att visa hur man förklarar för eleverna. Eftersom jag själv ser när jag gör fel i mina filmer. Jag behöver inte heller plocka fram och förbereda lika mycket inför varje lektion. När jag visar mina instruktionsfilmer kan också jag hålla koll på eleverna för att se hur koncentrerade de är på det jag visar på filmen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Eleverna får se att ett praktiskt hantverksämne som slöjd också lan utvecklas med digital kompetens. Andra lärare på skolan kan också få lite stöd av mig i sitt arbete med digitaliseringen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder mig av Youtube där jag lägger upp mina filmer. Eleverna är bekanta med Youtube och jag behöver inte lägga ner någon tid på att lära dom en ny app eller webbtjänst. Vi använder också Samarbeta (Moodle) för kommunikation och återkoppling till eleverna.