2018

Ronnie Johansson

Nösnäsgymnasiet
Stenungsund

Presentation

Presentation av Ronnie Johansson

Nominerad tillsammans med Niklas Hellström

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi (Ronnie Johansson och Niclas Hellström) är båda förstelärare på Nösnäsgymnasiet enhet4- Teknikcollege i Stenungsund,

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Tack vare den bredare ämnessamverkan som uppnås genom digitaliseringsarbetet (genom både innehållet i projekten, arbetsformerna och de verktyg som används) vidgas elevernas perspektiv. Detta ger en ökad förståelse för de olika ämnenas sammanhang och roll på programmen. Vi ser att elevernas prestationer generellt ökat och att lusten och motivationen att lära sig mer ökat.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Slutsatserna av vårt digitaliseringsarbete är att en ännu bredare samverkan uppnåtts jämfört med tidigare år, då de gymnasiegemensamma ämnena och karaktärsämnena samverkar i betydligt högre grad. Digitaliseringsarbetet bedöms ha underlättat arbetet med examensmålen och har ökat det kollegiala lärandet. Framgångsfaktorer har varit bland annat satsningen på aktuella samhällsfrågor, tydlig struktur och frihet för lärare. Det tredje steget i processen nu blir att, efter att ha använt IT-säkerhet och automation som teman, satsa på medier och källkritik som fokus i kommande års digitaliseringsprojekt. Vi lyfter på detta vis också centrala värdegrundsfrågor i bred samverkan med samtliga ämnen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
–  Skrivningarna kring digitalisering i styrdokumenten, har påverkat vår undervisning genom att vi via användandet av digitala verktyg ytterligare satt fokus på kritisk reflektion, samarbete och kollegialt lärande. Undervisningen har påverkats både vad gäller innehåll och arbetsformer, då de digitala verktygen och förmågorna gör det naturligt att arbeta över ämnesgränser. Vi får större fokus på helhet och sammanhang. Vårt mycket framgångsrika digitaliseringsprojekt som involverat över 20 lärare och 300 elever hade inte varit möjligt utan dessa skrivningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder oss av många olika tjänster och applikationer. En fantastisk källa att ösa ur är www.iis.se. Uppdaterade tips och undervisningsmateriel, allt digitalt och fritt att använda.

Rosi Sjöberg

Strandskolan
Tyresö

Presentation

Presentation av Rosi Sjöberg

Vem är du och vad jobbar du med?
–  NO- och tekniklärare i högstadiet men även skolans IKT-pedagog

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Fler elever får tillgång till en undervisning som passar deras sätt att lära sig när vi lärare enklare kan individualisera samt när de har möjlighet att använda flera kompensatoriska verktyg i det dagliga arbetet. IT i undervisningen öppnar upp för ett kreativt och skapande arbete på ett nytt sätt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen förenklar och effektiviserar mycket av mitt arbete. Jag har en större möjlighet att kunna både variera och individualisera undervisningen så att den passar varje elev. Jag får även en bättre överblick av hur väl eleverna hänger med både på individ- och gruppnivå och jag kan enklare ge feedback och hjälpa eleverna framåt.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Flera digitala tjänster används varje lektion men i min lektionsplanering planerar jag aktivt in olika digitala moment och försöker variera dem för att utöka min och elevernas digitala kompetens.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Programmering i Scratch – det är enkelt, roligt och går att göra allt från mycket enkla till väldigt avancerade program med elever från lågstadiet upp till högstadiet. Att koppla ihop Scratch med Makey Makey och Micro:bit ger en ny dimension och gör oss ännu mer kreativa.

Sandra Sandvik

Lövängens förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Sandra Sandvik

Nominerad tillsammans med Hanna Wännström

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi (Sandra Sandvik och Hanna Wännström) är förskollärare och jobbar på Lövängens förskola i Västerås.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 1-2 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom att vi har använt IT för att ställa frågor till barnen, som i sin tur väckt deras intresse för att söka ny kunskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det har gett en annan dimension i vårt projekt och även möjliggjort att hela förskolan har blivit engagerad.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har redan påbörjat arbetet med att den digitala kompetensen ska finnas med i verksamheten, nu får fortsätta vårt arbete framåt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Cloud qr och instagram @drippochdropp

Sara Bergström

Bjurhovdasmyckets 
förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Sara Bergström

Nominerad tillsammans med Linda Bjällerstedt

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en 33 årig förskollärare som tillsammans med min kollega Linda kombinerar estetiska ämnen med IT i arbetet med barnen.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom IT kan vi finna vägar för att varje enskilt barn ska få förutsättning till utveckling och lärande. I kombination med drama blir IT ytterligare ett verktyg att uttrycka sig med. Det ger dem större makt i sitt eget kunskapande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De hjälper oss att i större utsträckning göra lärandet lustfyllt för barnen. Vi kan skapa miljöer, kommunicera på olika sätt och utmana barnen i sitt utforskande där de för tillfället är.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– För fyra år sedan började vi vårt arbete med att kombinera estetik och IT i förskolan. Vi kan nu med stolthet och kunskap fortsätta förnya vår undervisning och samtidigt utmana oss själva i vår roll som pedagog.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Eftersom vi arbetar tvärvetenskapligt i förskolan så är Youtube en av de appar vi använder för att komma åt alla delar i läroplanen. Med den kan vi genom projektor skapa miljöer och stämning, vi kan resa vart vi vill och utforska okända platser. Detta ger barnen motivation att med hjälp av olika digitala verktyg söka mer kunskap. Genom vår egen Youtubekanal kan vi med hjälp av drama lyfta och belysa alla delar i läroplanen på ett lustfyllt sätt.

Sofia Norén Berglund

Forssjö skola
Katrineholm

Presentation

Presentation av Sofia Norén Berglund

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som lärare i årskurserna 1 till 6 och som förstelärare med uppdrag att leda utvecklingen av skolans digitala pedagogik. Jag är också en av kommunens lärspridare inom IKT. Jag arbetar med andra gärna och på flera nivåer med att utveckla den digitala pedagogiken och förståelsen för kraften och de oändligt många möjligheterna som finns inbyggda i digitala verktyg.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Framför allt genom dess möjligheter att göra omvärlden tillgänglig för eleverna och vårt klassrum tillgängligt för världen – och därmed göra skolarbetet viktigt på riktigt. Mina elever skriver böcker som publiceras på ett riktigt e-bibliotek och som kan läsas av “typ alla i hela världen”. De intervjuar kända och okända personer via länk, skriver reportage och blir publicerade i nät- och lokaltidningar.

Från klassrummet besöker de spännande platser och bygger upp framtidens hållbara samhälle via en blogg. De tjänar “pengar” som de bokför i sin digitala bankbok i Kalkylark och som används till att bygga hus med en viss area och omkrets. I Minecraft bygger de miljövänliga energikällor och konstverk i form av bråktal – och framför vår green-screen spelar de in filmer där de besöker Taj Mahal. Med hjälp av skärminspelningsverktyg gör de filmer som förklarar för världen hur kort division fungerar, och via sociala medier har de startat kampanjen #snällanätveckan.

På sina iPads läser de nyheterna nästan varje morgon, och mejlar kommunens miljöstrateg och ber om att få göra en intervju – som sedan publiceras, och blir både viktig och på riktigt – med stöd av IT.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Genom att göra världen tillgänglig ger de digitala verktygen mig större möjlighet att utveckla elevernas förståelse av och nyfikenhet på omvärlden. De ger mig också möjlighet att skapa helt nya arbetssätt samt nya och förbättrade möjligheter till samarbete, dokumentation, feedback och bedömning. Verktygen förbättrar och förenklar också anpassningen av undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det gör att arbetet med att utveckla den digitala pedagogiken, i mitt klassrum, på vår skola och i vår kommun blir fortsatt viktig. Min undervisning kommer att påverkas på så vis att jag i ännu högre grad kommer att söka efter, använda och utvärdera nya och bättre sätt att använda digitala verktyg för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande i alla ämnen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag vill lyfta fram G Suite for Education vars verktyg vi använder i alla ämnen och under större delen av skoldagarna. Det jag uppskattar mest med G Suite är möjligheterna till olika former av samarbete mellan eleverna, och mellan mig och eleverna, oavsett var vi befinner oss. Möjligheterna att dela med sig och att ge omedelbar och tydlig feedback är också toppen, och ger finfina möjligheter till att utveckla den formativa bedömningen samt arbetet med kamratbedömning.

Stefan Cohen

Hagströmska Gymnasiet
Falun

Presentation

Presentation av Stefan Cohen

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är 43 år och är lärare i historia, samhällskunskap och filosofi.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Min förhoppning är att digitalisering i viss mån minskar elevernas stress. Utan stress kan ett mer aktivt och produktivt lärande ske. Men stressen minskar bara om de digitala verktygen används på rätt sätt. Om det används på rätt sätt minskar IT elevernas oro att missa något viktigt, att inte hinna anteckna, att inte veta vad som är viktigt. IT kan hjälpa elever att fokusera på lektionerna. Fokus på lektionerna ger förutsättningar för ett mer aktivt deltagande på lektionerna.

Jag menar att samtalet i digitaliseringstider är oerhört viktigt att värna om. Eftersom samtalet i elevernas vardag utanför skolan allmer byts ut mot chat, mail, snap etc. måste läraren se till att samtalet är i centrum. Att lära via samtal är den stora förnyelsen som IT hjälper till med. ”Informationslektioner” kan bytas ut mot ”lärandelektioner eftersom informationen läggs ut digitalt och läraren i och med detta kan fokusera på elevernas förståelse för det som ska läras ut i stället för att fokusera på att viss info måste förmedlas.

Jag tror att det faktum att vi samtalar mycket mer nu på lektionerna är en orsak till att eleverna lär och förstår bättre. Denna fantastiska förändring ligger IT bakom i och med att den avlastar undervisningens mer repetitiva och envägskommunikativa sidor.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen påverkar i allra högsta grad min roll som lärare. De tvingar mig att vara mer uppmärksam på varje elev eftersom jag ser att det finns enorma skillnader i tillgänglighet och kunskap. Jag behöver alltså i allt större utsträckning förvissa mig om att de verktyg jag använder verkligen underlättar för lärandet inte försvårar. Detta gör att jag får en närmare förståelse för elevernas lärande i och med att jag måste förvissa mig om deras It-kunskaper. En annan förändring i min lärarroll är att jag som lärare blir en samtalsledare istället för en föreläsare.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den påverkas på så sätt att digital kompetens numera ingår i min lektionsplanering, alltså jag ser att jag har ett ansvar som lärare att se till att alla mina elever kan, förstår och vill använda sig av digitaliseringens fördelar. Men jag har också ett ansvar att nyansera digitaliseringen. Den har nämligen konsekvenser för hur vi relaterar till varandra. Fokus på källkritiken och samtalet blir en direkt konsekvens av digitalisering

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Classroom är ett verktyg som utjämnar elevers olika förutsättningar och säkerställer att elevernas digitala kompetens utifrån olika ämnen ligger på samma nivå. Det är enkelt och tillgängligt för alla. Det inkluderar. Alla har hela tiden tillgänglighet till vad som sker och har skett på lektionstid. Här är alla inbjudna men läraren styr! På skolan jag arbetar är många elever på läger under långa perioder. Dessa kan med hjälp av Classroom undvika att hamna efter. Överlag förvisar mig classroom om att alla fått viktig informations om är nödvändig och aktuell i lärandesituationen.

Stella Savvidou

Boo Gårds skola
Nacka

Presentation

Presentation av Stella Savvidou

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag jobbar med elever i år 6 och undervisar de i matematik och engelska. Två dagar i veckan jobbar jag även med IT och visar elever och kollegor hur man kan jobba med IT-verktyg i sin undervisning på en roligt och lärorikt sätt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Informationsflödet i dagens samhälle går i en hisklig fart vilket i praktiken kan innebära att det som är rätt idag kanske är fel imorgon. Eleverna bör ha tillgång till dagsfärska nyheter och då är internet det bästa stället. Det finns ett uppsjö av bra hemsidor och digitala verktyg som eleverna kan använda sig av för att lära sig idag. I denna uppsjö finns det dock även dåliga sidor och då lär sig eleverna snabbt hur man kan vara källkritiska och vilka sidor som är pålitliga och vilka inte. Google har fantastiska verktyg som kan få eleverna att utvecklas.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Allt jag gör läggs ut för både föräldrar och elever och gör mitt arbete transparent. Alla får tillgång till mina planeringar som är kopplade till både kunskapskrav och centralt innehåll. Eleverna jobbar i Google Classroom vilket gör det lätt för mig att få en överblick över allas arbeten och feedback ges vartefter de blir klara med sina arbeten. Tips och förslag på bra hemsidor/appar/filmer ges också till eleverna och alla läxor görs digitalt vilken besparar mig mycket arbetstid då många av läxorna är självrättade genom hemsidan/appen. Jag kan då ägna mer tid åt elevernas formativa bedömning.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Programmering är ett inslag som numera finns permanent i min matematikundervisning. Jag jobbar med olika verktyg både praktiska sådana, Bee Bot är ett praktiskt verktyg som uppskattas av eleverna och digitala sådana som olika webbsidor där mina elever tränar programmering, Scratch, codemonkey och code.org.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– www.code.org är en favoritwebbtjänst där mina elever lär sig programmering och där det är lätt att individ- och nivåanpassa de olika övningarna.

Susanne Ivarsson

Hölö – Mörkö förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Susanne Ivarsson

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Förskollärare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
 Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
 Ett annat sätt att använda IT än det som förekommer hemma med bland annat spelande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
 Ett roligt sätt att arbeta vilket ger glädje i arbetet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
 Gillar just nu Ugglo då vi har barn som ska sova eller bara ligga och vila och det då är svårt att läsa själv i ett mörkt rum. Bra med inlästa varierade böcker.

Tanja Ojaniemi

Lindåsskolan
Emmaboda

Presentation

Presentation av Tanja Ojaniemi

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Tanja Ojaniemi och är utbildad grundskollärare 1-7 ma/no, Jag arbetar på Lindås skola som är en F-6 skola med ca 130 elever. Just nu är jag klasslärare i en årskurs 3. Jag har alltid varit intresserad av IT och är sedan några år tillbaka även förstelärare inom IKT i Emmaboda kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De kan till exempel lära sig läsa! Men för att kunna läsa måste man kunna ljuden. Jag beslöt mig för att videofilma hur själva läsprocessen går till när man ljudar ihop bokstäver till ord och även filma veckans läsläxa. Detta omvandlades till en QR kod som eleven kunde scanna hemma och på så vis träna gång på gång och få hjälp med uttal och ljudning. Detta gav ett mycket positivt gensvar och resultaten lät inte vänta på sig. Många föräldrar till barn med annat modersmål kom och berättade att de var så tacksamma för att de nu kunde hjälpa sitt barn och faktiskt lära sig själva att läsa också. Det blev dubbel vinst alltså.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De underlättar framför allt mitt arbete! Men det är också roligt att använda digitala verktyg och man får väldigt bra respons av eleverna som uppskattar att använda sig av datorer och/eller Ipad för att skriva, läsa, räkna eller programmera. Smartboarden är min förlängda arm och jag älskar den! Jag använder även dokumentkameran till smartboarden mycket för att visa konkret material vid ex matematikundervisningen eller lägger arbetsböcker/läseböcker under och visar bilder och text.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Genom att använda många olika uttryckssätt och inlärningssätt så når vi förhoppningsvis fler elever. Jag ser att det finns elever som lyckas bättre när de har fler och olika verktyg att välja bland. Det ger en ökad motivation och ett bättre självförtroende.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appen som jag använt mig av vid inspelning av mina QR koder till läsläxorna är Cloud QR. Den är mycket användarvänlig och lätthanterlig. I tekniken använder jag gärna Scratch samt Code.org. Jag ansvarar tillsammans med rektorn för skolans Facebooksida där vi visar på skolans undervisning och försöker göra skolan mer intressant och spännande för elever, föräldrar och andra som tar del.