2018

Niklas Hellström

Nösnäsgymnasiet
Stenungsund

Presentation

Presentation av Niklas Hellström

Nominerad tillsammans med Ronnie Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Vi (Ronnie Johansson och Niclas Hellström) är båda förstelärare på Nösnäsgymnasiet enhet4- Teknikcollege i Stenungsund,

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Tack vare den bredare ämnessamverkan som uppnås genom digitaliseringsarbetet (genom både innehållet i projekten, arbetsformerna och de verktyg som används) vidgas elevernas perspektiv. Detta ger en ökad förståelse för de olika ämnenas sammanhang och roll på programmen. Vi ser att elevernas prestationer generellt ökat och att lusten och motivationen att lära sig mer ökat.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Slutsatserna av vårt digitaliseringsarbete är att en ännu bredare samverkan uppnåtts jämfört med tidigare år, då de gymnasiegemensamma ämnena och karaktärsämnena samverkar i betydligt högre grad. Digitaliseringsarbetet bedöms ha underlättat arbetet med examensmålen och har ökat det kollegiala lärandet. Framgångsfaktorer har varit bland annat satsningen på aktuella samhällsfrågor, tydlig struktur och frihet för lärare. Det tredje steget i processen nu blir att, efter att ha använt IT-säkerhet och automation som teman, satsa på medier och källkritik som fokus i kommande års digitaliseringsprojekt. Vi lyfter på detta vis också centrala värdegrundsfrågor i bred samverkan med samtliga ämnen.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
–  Skrivningarna kring digitalisering i styrdokumenten, har påverkat vår undervisning genom att vi via användandet av digitala verktyg ytterligare satt fokus på kritisk reflektion, samarbete och kollegialt lärande. Undervisningen har påverkats både vad gäller innehåll och arbetsformer, då de digitala verktygen och förmågorna gör det naturligt att arbeta över ämnesgränser. Vi får större fokus på helhet och sammanhang. Vårt mycket framgångsrika digitaliseringsprojekt som involverat över 20 lärare och 300 elever hade inte varit möjligt utan dessa skrivningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder oss av många olika tjänster och applikationer. En fantastisk källa att ösa ur är www.iis.se. Uppdaterade tips och undervisningsmateriel, allt digitalt och fritt att använda.

Ninve Isik

Morabergs studiecentrum
Södertälje

Presentation

Presentation av Ninve Isik

Nominerad tillsammans med Esmeralda Iversjö

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är 42 år gammal, har 3 döttrar och har assyriska rötter. Jag har jobbat som lärare i 18 år både i grundskola och gymnasieskola. För närvarande arbetar jag på språkintroduktionen på Morabergsstudiecentrum i Södertälje. Jag undervisar i Svenska som andraspråk och Engelska, är förstelärare i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt samordnare för mottagandet av nyanlända.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas kunskaper utvecklas och fördjupas. IT kan ta till vara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter bland annat på modersmålet. IT stöd hjälper till att konkretisera det abstrakta och blir en bro mellan tidigare kunskaper,erfarenheter, modersmålet och den nya språk- och kunskapsutvecklingen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg öppnar upp fler vägar och metoder för mig som lärare. Jag kan bättre nå ut till alla elever utifrån deras behov. min lärarroll behöver förändras och utvecklas i takt med aktuell IT.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den stöder och bekräftar mitt arbetssätt i klassrummet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Socrative är ett digitalt responssystem där elever kan svara på frågor som läraren skapar. Den är ett bra verktyg som har flera funktioner, bland annat exit-ticket, flervalsfrågor. Verktyget kan användas till att utvärdera, sammanfatta, introducera/avsluta ett arbetsområde, etc. Eleverna kan också få syn på sina kunskaper om ett arbetsområde. Framförallt tycker mina elever att det är kul!

Pernilla Abrahamsson

Norrevångskolan, Mörrum
Karlshamn

Presentation

Presentation av Pernilla Abrahamsson

Nominerad tillsammans med Mia Lägnert

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag  är 4-9 lärare i MA/NO/Tk. Undervisar i åk 7-9 i NO och Tk. Samarbetar med Mia Lägnert med att få in digitala hjälpmedel i undervisningen. Vårt fokus har legat på att arbeta med 3D och försöka koppla det till teknikämnets förmågor, men också att låta eleverna i samverkan med näringslivet, arbeta i projekt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Nya, för eleverna okända, yrken kan uppdagas och väcka intresset för att lära sig mer inom områden där IT används. IT upplevs inte som svårt på samma sätt längre, utan används som ett naturligt arbetsredskap för att nå målet i olika uppgifter. Vi upplever också att elevernas förmåga att diskutera har stärkts, då de arbetar tillsammans i olika projekt. Att arbeta med 3D i tekniken har också lyft tjejernas vilja att arbeta med teknik då de ser att det finns så många områden att välja bland.Det är ett område som ingen, oavsett kön, upplever att de har några förkunskaper inom, vilket gör arbetet i klassrummet väldigt jämlikt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag behöver hålla mig uppdaterad med nya funktioner och verktyg för att kunna underlätta för eleverna att utmana sig själva. Det innebär också ett mer jämlikt förhållande i klassrummet, då många av eleverna är väl förtrogna med digitala hjälpmedel och ofta kan hjälpa till när tekniken strular.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Eftersom vi redan har haft detta i fokus i många år, upplever jag inte att det i dagsläget förändrar min undervisning. Däremot ger det mig stöd för att det jag arbetar med inom 3D nu har ett mer uttalat, tydligt stöd i läroplanen. Det har alltid kunnat motiveras utifrån läroplanen, men nu är det tydligare formulerat.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Inom 3D använder vi Autodesk Fusion 360, för att det är ett program som används i yrkeslivet och eleverna känner då att det ”är på riktigt”. Det finns många funktioner som gör att eleverna helt fritt kan designa det de önskar arbeta med. I NO undervisningen är Libers webbapp ett mycket bra verktyg där eleverna kan arbeta med uppgifter, lyssna på boken, se filmer och förbereda sig inför lektionen på ett smidigt sätt. Det är också ett bra hjälpmedel om eleven varit frånvarande och på egen hand vill arbeta med det vi gjort i skolan.

Peter Blomqvist

Stöde skola
Sundsvall

Presentation

Presentation av Peter Blomqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är ett energiknippe som bygger sitt lärande på glädje och förtroende! Jag jobbar med matematik i årskurserna 7-9 på Stöde skola utanför Sundsvall. Jag tillsammans med Jimmie Nordberg Lucksta Skola arbetar 20% för kommunen för att utvecklas det pedagogiska IT-arbetet i grundskolan. Ett arbete som nu gör att vi har G Suite och chromebooks med mera. Det nya projektet som vi är med och driver är digitaliseringen för rektorer. Viktigt på riktigt att skolledare fattar grejen!Drömmen är att alla lärare får se den pedagogiska vinsten med att nyttja den digitala världen!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi kan vara effektivare, vi kan vara handledare på ett mycket mer utvecklande sätt och vi kan vara mycket mer smarta! Tänk att kunna se en föreläsning hemma och göra lärandet i skolan istället. Genom att använda till exempel responssystem så har du blixtsnabbt klassens tankar på individ nivå. Då kan vi snabbt fördela ut oss i grupper och diskussionen/lärandet flödar. I klassrummet finns många resurser i form av alla elever och dessa underbara lärare skall vi nyttja till max. Alla lär sig av detta!

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag förbereder mig mycket mer inför en lektion nu för tiden än att jag som förr hade mer efterarbeten. Är jag förberedd på elevernas tankar så går de smidigt att se lärandets utveckling i olika redovisningar i matten. Kan jag få med mångas tankar genom att snabbt via digital teknik få upp många redovisningar på tavlan, så kan vi återigen lägga tiden på lärandet och elevernas betydelsefulla resonemang!

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Ger mig större mandat att peppa kollegiet att verkligen nyttja dessa resurser i vardagen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Plickers.com, ett responssystem, som är en papperslapp och en mobil. Det gör att alla känner sig trygga och jag får blixtsnabbt koll på vad alla elever tänker på individnivå! Grymt bra!

Pia Wenger

Sturebyskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Pia Wenger

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är en f-6 lärare som är behörig i matematik, svenska, no och so. jag har en förstelärartjänst med inriktning på digitalisering. Just nu arbetar jag i en förskoleklass.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag strävar alltid efter att eleverna ska vara aktiva under lektionen och med stöd av IT i min undervisning når jag det i högre grad. Eleverna behöver inte sitta och vänta på att få komma till tals utan kan i ex. ett boksamtal ”skicka” sina tankar till mig och alla i klassen genom att vi använder olika kommunikationskanaler. Jag upplever även att eleverna lättare tar till sig undervisningens innehåll då vi använder oss av smartboard, appar och andra lärresurser på internet. Då eleverna arbetar med olika uppgifter kan jag snabbt fotografera av deras lösningar som vi sedan gemensamt arbetar med på smartboarden.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det tar inte lika lång tid att individanpassa undervisningen med hjälp av olika appar eller internetsidor, jag kan snabbt få en överblick över elevernas förkunskaper om jag ex. använder mig av Smartlab, Forms eller Plickers. Jag upplever att eleverna blir med engagerade och att det stimulerar elevernas lärande då vi arbetar med de digitala verktygen. Jag kan vid genomgångar visa eleverna de olika läromedlens sidor och övningar på smartboarden och jag kan visa bilder från böcker med hjälp av digitalkameran. Detta gör att jag på ett enkelt sätt ”får med” eleverna vid genomgångar och högläsning.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag har arbetat många år med att använda olika digitala verktyg i min undervisning så att detta nu finns inskrivet i läroplanen påverkar inte min undervisning nämnvärt. På min skola arbetar vi mycket med att utveckla den digitala kompetensen såväl hos våra elever som bland pedagogerna, vilket har lett till att jag har olika fortbildningsinsatser kring digitalisering och att öka den digitala kompetensen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder gärna Smartlab som är en del av Notebook, smartboards programvara. Via Smartlab kan eleverna bland annat kommunicera med mig och denna funktion är viktig för mig eftersom en stor del av min undervisning vilar på just kommunikationen.

Jag använder även IntoWords som är en ”skrivapp” där eleverna kan få sin text uppläst, de kan fotografera av en text och få den uppläst för sig, detta är en väldigt bra app för såväl yngre som äldre elever och speciellt bra för elever med läs- och skrivsvårigheter.

När det gäller färdighetsträning använder jag gärna King of Math därför att eleverna kan färdighetsträna efter sin egen förmåga. Programmeringsappen Scratch JR använder jag ofta då vi ska lära oss mer om programmering, appen är bra därför att eleverna kan skapa egna såväl enkla som mer utmanade scener eller spel.

Preeti Gahlawat

IES Älvsjö
Stockholm

Presentation

Presentation av Preeti Gahlawat

Vem är du och vad jobbar du med?
– A digital immigrant teaching digital natives to be ready for future. I am a passionate science teacher teaching grades 7-9 who believes in learning and updating myself according to the needs of my students. I have been teaching for 16 years in three different countries (India, Japan, and Sweden). Most of my teaching experience is from Sweden. I migrated to Sweden in 2002 and since then I call it home. We are a happy family of four: we two our two!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– I have used many tools as a teacher as well as with my students. I never blogged myself, however, I motivated my students and gave them the proper platform and therefore my students started blogging in 2008. They used to write weekly blogs to inform parents about their weekly classwork and would interact with each other using comments. As technology is changing and new tools are evolving day by day, I have equipped my students with the latest so they feel ready for the present situations surrounding them. Various tools that I have introduced my students are WordPress, Kidblog, Nearpod, Seesaw, google classroom and the latest Microsoft tools for education. I never bind myself to one tool rather keep updating myself and my students with the latest.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Digital tools (IT) help in reaching different types of learners and therefore help in inclusion. Due to so many digital tools available to us teachers, it becomes easier to differentiate based on their needs. Eg Those who need extra challenge can be given different tools to create new things based on the content being taught eg. a video, an infographic, a digital poster or an ebook or questionnaire using Kahoot, Quizlet etc. while the teacher is busy helping the students who need 1-1 help. Students with special abilities can record themselves using various tools, watch videos to understand the content. Usage of IT also helps them connect with the students from other countries through skype that motivates the students to learn new things from each other.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
The digital tools have helped me grow as a teacher, as they help me to connect with teachers from around the world, collaborate and instant reach out to them with a press of a button. I must admit using digital I have learned so much from my colleagues through twitter, facebook groups, Linkedin etc these platforms have helped me to learn from each other’s experiences to implement in my class to give my students the latest and best tried and tested teaching strategies and tools. The digital tools have helped me to reach each and every student in my class and have made inclusion very easy.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Although I have been using digital tools for a long time and I have been very lucky to get support from my principals, however, the inclusion of digital competence in the curriculum has given me the motivation to help my colleagues as well. It has also given me a wow feeling that I have been doing the right thing all through this time.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Its difficult to call one or two tools as favorite, however, if you ask me about one then Google classroom has helped me reach each and every student even if they were not present due to some reason or if I was away. I could use it to keep the lessons going. I am now learning to use Microsoft tools for education and started using it in my class. It saves so much time and helps me keep organized. eTwinning to collaborate with toher schols and teachers in Europé for projects. www.golabz.eu (I am ambassador for golabs) , www.scientix.eu

Rasha Ghazal

Lina förskola, Lina – Enhörna förskoleområde
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Rasha Ghazal

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag heter Rasha Ghazal och jobbar som förskollärare i Södertälje kommun. På jobbet har jag tagit ansvar över IKT relaterade frågor och har med hjälp av det fått mycket kunskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– IT kan bidra till ökad motivation hos eleverna/ barnen. IT kan bidra också till att eleverna/ barnen kan arbeta mer självständigt och ta mer ansvar för sin inlärning.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min roll som förskollärare är att handleda eleverna/ barnen och motivera dem så att vi tillsammans söker efter kunskap och stimulerar barnens fantasi.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Förskolan strävar efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att använda den enkla tekniken och det gör mig mer intresserat att ge bättre möjlighet till alla barn att prova IKT verktyg som vi har på förskolan.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Under den senaste tiden har jag jobbat tillsammans med barnen med appen Ugglo. Den är en lärorik och intressant app för alla barn.

Rebecca Backholm

Tveta förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Rebecca Backholm

Även nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Rebecca heter jag är 37 år och jobbar som utvecklingsledare. En av mina arbetsuppgifter är att driva vårt enhets digitaliseringsarbete ur olika perspektiv och genom olika behov.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De ger nya möjligheter att arbeta gränsöverskridande (analogt/digitalt) genom att koppla ihop erfarenheter och undersökanden där barnens eller pedagogers egna hypoteser provas och utvecklas. Det skapar också en större tillgänglighet och utvidgade möjligheter till delaktighet genom reflektion och kommunikation.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De underlättar, effektiviserar och utmanar mig att hitta nya sätt och kreativa lösningar på våra arbetsuppgifter. De ger mig större möjligheter att bjuda in och komminucera på flera plan. De ger barnen större möjligheter till delaktighet och förutsättningar till att ta del av sin omvärld samt blir ytterligare ett uttryck genom olika ”produktioner” vilket skapar likvärdighet när vi vill skapa erbjudanden som komplement till hemmet.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det ger mig stöd och riktning i vad och varför, tillsammans får vi skapa hur. jag tycker att det är viktigt att vi tillsammans skapar ett förhållningssätt till det digitala precis som vi gjort med andra ” ämnen” i förskolan. Det blir också tydligt att det ligger i vårt uppdrag och inte blir valfritt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag tycker att appar behöver ges meningsfulla sammanhang som förändras och blir tillägg till barnens utforskande just då. Men för oss kollegor har tillgången till Office 365 varit värdefullt och effektivt.

Robert Orovecz

Västra förskoleområdet
Södertälje

Presentation

Presentation av Robert Orovecz

Vem är du och vad jobbar du med?
 Robert heter jag och är 37 år. Är utbildad barnskötare och har även gått Pedagogutbildningen på Reggio-Emilia institutet. Har jobbat i Västra förskoleområdet i 17 år i barngrupp. Har även gått en fortbildning för ReMida i Reggio så har också hållt i workshops för Södertäljes ReMida.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tänker att det är ytterligare ett hjälpmedel att undersöka och söka kunskap med. Vi kan erbjuda dem möjligheter och tekniker att utforska olika ämnen/saker som de kanske inte har möjlighet att göra hemma.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen är ytterligare ett av de hundra språken och är ett sätt att se barnens olika kompetenser och att det går att få in alla ämnesområden på olika sätt oavsett vilket projekt man arbetar med.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den fortsätter som förut bara att det är ännu mer tydligt att den ska finnas med i ut/medforskningen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Genom att jag har jobbat med ljud, både i ReMida och utställningen Bordercrossing så har appen Borderlands Granular varit en enkel och väldigt bra, (och rolig), introduktion till att börja jobba med ljud som finns i vardagen och även skapa ljud med olika material för att sedan manipulera ljudet på olika sätt i appen.