Skolan ska ge alla – elever och lärare – möjlighet att lyckas

foto Ulrika Jonson

PRISTAGARE 2014:
Ingen utmaning är för stor – det tar bara lite olika lång tid. Ulrika Jonson, specialpedagog på Vallaskolan i Södertälje och andrapristagare till Guldäpplet 2014, har en orubblig tilltro till alla elevers vilja och förmåga att kunskapa. Det handlar för skolans del om att skapa möjligheterna – för alla elever.

Penna, tangentbord, talsyntes, bild, film, inlästa böcker, lärobok på papper, legobitar, målarfärg, digitala spel, gitarrappen eller gitarren. I dag finns det en välfylld verktygslåda att plocka ur för lärare.

Alla verktygen hör hemma i skolan, menar Ulrika Jonson, som särskilt brinner för frågor kring inkludering, språkutveckling och de digitala verktygens möjlighet till att utveckla lärandet för alla.

För till exempel många elever med lässvårigheter kan varje lektion bli en läsövning, alldeles oavsett om det är samhällskunskap eller engelska som står på schemat. För det finns inga ursäkter, menar Ulrika.

– Det handlar om att förstå när man ska använda vilket verktyg, och till vad man använder det. Många elever har behov av att träna på olika saker. Men, vi behöver skilja på träning och kunskapande. Träna kan man göra när man inte samtidigt behöver kunskapa.

Olika för olika
När Ulrika talar om sina kollegor på skolan handlar det både om små och stora, barn och vuxna i skolan. Alla har ett ansvar för att skapa den optimala personliga lärmiljön.

– Det är olika för olika personer. Det gäller både barn och vuxna. Jag behöver bara gå till mig själv. Ibland passar det mig att förstärka den svarta texten med ljud när jag läser, ibland inte. Yngre personer, som våra elever i skolan, måste få stöd att träna och pröva vad som passar bäst för dem i olika sammanhang.

Och de digitala verktygen har en given plats i detta sammanhang, menar Ulrika, för att förstärka lärmiljön, förstärka individen och göra kunskapen synlig.
– Vilken miljö bidrar till att du kan visa din kunskap?

För Ulrika handlar det om att hela tiden pröva nya lösningar och nya typer av stöd som kan hjälpa varje person att lära och att utvecklas, från vars och ens specifika utgångspunkt. Om ett alternativ inte passar, provar hon med ett annat.

Att lyssna på skolans unga medarbetare, eleverna, är viktigt. När de får möjligheten att pröva och reflektera kommer de med kloka tankar och ideér till lösningar, påpekar Ulrika.

Störa och beröra
Störa och beröra, stödja, utveckla och utmana. Det är Ulrikas ledstjärnor i arbetet.

– Ingen blir bra på egen hand. Tillsammans i ett kollegialt lärande blir vi på vår skola bättre. Samtidigt ligger det i mitt uppdrag att utmana invanda tankemönster och inbitna föreställningar.

Ett av de hjälpmedel hon använder är Hjälmedelsinstitutets kognitionssimulator. Här kan du uppleva en vanlig skolsituation ur olika synvinklar, hur en ”alldeles vanlig” elev upplever den, en elev med dyslexi, en elev med svårigheter i den sociala interaktionen och så vidare.

– Att jobba med den upplevelsen i ett lärarteam, utifrån sin egen roll, det är omskakande. Och nyttigt. Att få möjlighet att sätta ord på vad vi som pedagoger faktiskt behöver påverka i lärmiljön och i lärsituationer.

Läs- och skrivutveckling
En av de saker som ligger Ulrika allra närmast om hjärtat är skriv- och läsutveckling. Under några år ledde hon Södertäljes satsning ”Write to Read” där elever och lärare använde lärplattan som ett gemensamt verktyg. Med elever i särskola, elever med andra modersmål, elever med läs- och skrivsvårigheter – alla elever i lägre skolåldrar och deras lärare utvecklade hon ett projekt med gemensamma nämnare i styrdokument, teknik och ingång med tankar om att skriva sig till läsning, där det blev olika för olika för att vi alla har olika förutsättningar för att lära.

– Vi har sett att IKT faktiskt kan förändra undervisningen och möjligheterna att ta till sig kunskap för eleverna.

Text: Carina Näslundh

Varför IKT som pedagogiskt verktyg?
Ulrika Jonson har gjort en sammanställning över de viktigaste skälen till att arbeta med IKT i undervisningen.
• stärka och utveckla inkluderande arbetssätt i undervisningen,
• skapa en verktygslåda och lärande rum för ett accelererat lärande,
• ta vara på och utveckla elevers kreativa kompetens samt stimulera skapande och kunskapssökande
• ge förutsättningar för samarbete i lärandet och undervisningen
• medvetandegöra den påverkan sociala medier och nya kommunikativa miljöer har på identiteter och etiska ställningstaganden
• ge förutsättningar för formativa förhållningssätt – att följa och sätta ord på lärandet
• pröva nya strategier för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, samt utveckla och använda multimodalitet i undervisningen