Varför Guldäpplets forskardialog?

Foto Peter Becker


Av: Peter Becker
Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare. Där Guldäpplets nomineringar, utmärkelser och spridning bidrar till utvecklingen av professionens beprövade erfarenhet och dess växt till kunskap i dialog med forskning.

Arbetet med Guldäpplet drivs av två övertygelser.

Den ena övertygelsen är att vi – även lärare – blir klokare tillsammans. Därför jobbar vi sedan länge med mötesplatser, konferenser som Framtidens lärande, Guldäpplets dag mm. Här, liksom i andra sammanhang på hemmaplan, behövs tillfällen då lärare beskriver sin situation och tillsammans reflekterar kring den, i dialog med kollegor. Ur detta kollegiala utbyte, uppstår så småningom lärande. Så växer det vi kallar beprövad erfarenhet fram. Och ur denna en samlad professionskunskap. Att äga dessa processer är grunden för en stark profession. Avgörande är att äga processerna och därmed den egna kunskapsbildningen (Jämför gärna M Fullans begrepp Professional Capital). Just det här perspektivet ligger bakom att vi ofta talar om Guldäpplet som en professionsutmärkelse.

Den andra övertygelsen är att lärarpraktiken ofta ligger före den pedagogiska forskningen. Därför iscensätter Guldäpplet sedan flera år samtal där lärare/praktiker presenterar undervisningsupplägg ur sin praktik och sedan gemensamt reflekterar kring dessa tillsammans med en forskare. Dialogen med forskare kan dels ge forskare impulser i deras tolkningar och teorier, dels till lärarprofessionen ge tillbaka speglingar och fördjupad insikt. Det kan ge andra vinklar att betrakta situationen och föda nya ansatser och lösningar. Dialogen och forskarna ger oss inte sanningen och svaren, men fördjupad insikt – ofta genom bra frågor.

Vi talar hellre om ”forskardialoger” än om ”forskningsdialoger”, dialog med forskare kring praktikers erfarenheter, inte kring forskningen. Det är en viktig skillnad:  Guldäpplets forskardialog drivs av lärares erfarenhet, av övertygelsen att kunskap växer ur praktik.

Peter Becker
ordförande Guldäpplets jury

Guldäpplets forskardialog

Vidare läsning:

Paradigmskifte i skolutveckling – Kraften hos skolans personal i skolutveckling, Peter Becker i DIU nr 7/2015

Lärarna och robotarna – om lärarprofessionens framtid, Åke Grönlund, Guldäpplet 2020

Ett paradigmskifte behövs, Per Kornhall i DIU nr 6/2015