2019

Therese Berglund Gryvik

fsk Eken
del av IKT-pedagoger förskolan i Motala kommun

Presentation

Presentation av Therese Berglund Gryvik

Nominerad som en del av del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på en förskola i Borensberg i Motala. Jag arbetar i barngrupp men har även tid avsatt för mitt uppdrag som IKT-pedagog i mitt förskoleområde Öster, som består av nio förskolor. Jag är en del av en arbetsgrupp med fem IKT-pedagoger och en rektor. Jag ser att mitt uppdrag som IKT-pedagog har två olika perspektiv: Det ena är arbetet med barnen; där jag vill att de ska gå från att vara konsumenter till producenter. Att ge barnen möjlighet att använda det digitala på andra sätt än vad de vanligtvis gör. Att de lär sig att skapa, vågar testa, får förståelse och kan se nya möjligheter i sitt lärande. Det andra perspektivet är ur ett kollegialt perspektiv; hur jag kan inspirera, stötta, vägleda, förmedla, skapa förståelse och ge de bästa förutsättningarna till andra pedagoger. Så att de känner sig trygga i att kunna arbeta med digitalisering i förskolan. Vi försöker förmedla detta genom worskops, poddar, studiedagar, möten med referensgrupp och genom Teams. Nu finns det inget alternativ. Enligt läroplanen ska alla arbeta med digitalisering i förskolan.

– Det är oerhört spännande att få ta del av denna process och vara en del av den i vår kommun. Det är viktigt att skapa en likvärdig förskola, så att barnen får samma förutsättningar. Därför är vår arbetsgrupp en bra utgångspunkt, eftersom vi täcker upp de olika förskoleområdena med varsin IKT-pedagog. Vi träffas, diskuterar, läser aktuell forskning och litteratur, samt arbetar gemensamt fram material att sprida på förskolorna. Vi har olika kompetenser och erfarenheter, men vi kompletterar varandra och har ett fantastiskt driv. Vi vill åt samma håll!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det vi försöker driva är dels att barnen ska bli producenter och inte konsumenter. Att ge barnen möjlighet att använda det digitala på andra sätt än vad de vanligtvis gör. Att de lär sig att skapa, vågar testa, får förståelse och kan se nya möjligheter i sitt lärande.

– Alla barn har rätt att utveckla en adekvat digital kompetens i förskolan, alla fyra aspekter av digital kompetens är viktiga och bildar en helhet. Grunden för detta arbete ska läggas i förskolan. De ska få möjlighet att använda digitala verktyg, lära sig ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, förstå vilken påverkan digitaliseringen har på samhället samt lära sig lösa problem och omsätta sina idéer i handling.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har två roller i min lärarroll. Dels är det på ett administrativt sätt, där jag använder lärplatta och dator regelbundet. Den andra rollen är som ett verktyg vid undervisningen, som ett redskap vid pedagogisk dokumentation eller som en del av aktiviteten. Jag kan känna att de digitala verktygen kan underlätta och komplettera, men jag använder även papper och penna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Detta varierar beroende på vad vi har för fokus i undervisningen. När det gäller att barnen ska vara producerande, är appar såsom Green Screen by Do Ink och PuppetPals bra. Vid arbete med språkutveckling så är apparna Bornholmslek och Polyglutt mina favoriter, särskilt i kombination med en projektor. Då kan man skapa en egen ”interaktiv” vägg.

 

 

Thomas Hansson

Framtidsgymnasiet Göteborg
Göteborg

Presentation

Presentation av Thomas Hansson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en (snart) 47-årig gymnasielärare i Ma/Ke, sedan ett år tillbaka även förstelärare. Jag har i min undervisning yrkeselever, teknikelever och språkintroduktions elever. Utöver det är jag väl lite av en datanörd.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Via lärportaler kan de enkelt få tillgång till material, dels från lektioner de missat och dels kan de få extra stöd när de jobbar hemma med uppgifter via till exempel youtube-filmer. Även språkligt kan de få bra stöd via översättningstjänster, typ Lexin.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag slipper att kopiera upp uppgifter, då jag enkelt kan lägga upp dem i Google Classroom, jag får även där en bra översikt över vilka som har gjort vad och när. Inga inlämningsuppgifter som kan komma bort, då de är inlämnade digitalt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En av mina favoriter är Inspera, upptäckte med mina språkintroduktionselever att provresultaten blev väsentligt bättre när jag hade digitala prov via Inspera, kontra ”vanliga” pappersprov. Nyckeln till den framgången låg i mångt och mycket helt enkelt i att de via Inspera kunde få tillgång till Lexin och översätta till sina modersmål och det gjorde under för resultaten. Jag testade inte längre deras språkkunskaper utan deras kunskaper i kemi.

Tina Langevik

Resurscentrum – hälsa och lärande
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Tina Langevik

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som pedagogista och är centralt anställd på Resurscentrum i Södertälje. Just nu är jag och mina kollegor inne i en process där vi ska öppna upp Södertäljes kommunala förskolors stadsateljéer. Där kommer vi att ta emot barngrupper men också hålla fortbildningar och workshops för kommunens pedagoger. I ateljéerna blir de digitala verktygen en viktig del i undervisningen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tänker att de digitala verktygen ger en möjlighet att sammanbinda digitalt och analogt skapande, utforskande och undersökande. De ger också barn och vuxna möjlighet att på enkla sätt själva dokumentera och bli delaktiga i sitt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det gör att jag på enkla sätt kan planera och göra upplägg för fortbildningar och workshops men också dokumentera olika processer. Digitala verktyg hjälper också mig och mina kollegor att strukturera och samordna vårt gemensamma fortbildningsmaterial.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I vårt gemensamma planeringsarbete är Microsoft Teams verkligen en tillgång! Det gör vårt samarbete effektivt och ger insyn och delaktighet i våra processer.

 

 

Tobias Svärd

Valdemarsro gymnasium
Malmö

Presentation

Presentation av Tobias Svärd

Vem är du och vad jobbar du med?
– Mitt namn är Tobias Svärd och jag arbetar som musiklärare och förstelärare på Valdemarsro Gymnasium, en gymnasiesärskola i Malmö med cirka 150 elever. I mitt arbete möter jag ungdomar i åldern 16-20 år som alla är i behov av kognitivt stöd på olika nivåer. Under mina år på skolan har jag skrivit en del sånger med ambitionen att rent musikaliskt nå enkelhet men undvika barnslighet. Dessa sånger har jag sedan tagit med mig och skapat en Youtube-kanal som heter ”Små Sånger För Stora Hjärtan” där jag presenterar musikvideos innehållande sång, musik, text och Tecken för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

– Denna kanal har dubbelt syfte. Först och främst är den skapad för mina elever som själva efterfrågat dessa sånger på just Youtube. Som en bonus fungerar även kanalen som en sångbank och ett arbetsmaterial för alla andra som är intresserade, vilket har visat sig vara många runt om i landet. Både musikpedagoger, språklärare, SFI-lärare, kulturskolor, daglig verksamhet med fler. Dessutom har det visat sig fungera från förskola upp till vuxenutbildning. Vilket har varit ett av mina mål – enkla sånger utan åldersstämpel.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom mitt sätt att arbeta med video och Youtube stärks elevernas lärande först och främst genom att materialet finns tillgängligt på just den plattform som de själva väljer att använda sig av. Jag har valt plattform utifrån elevernas önskan och intresse. Det ökar elevernas självständighet och ger dessutom möjlighet för alla andra lärare och övriga personer i deras liv att nå materialet och använda sig av det hur och när dom själva vill. Jag når ut med ”min musikundervisning” utanför mitt eget klassrum. Jag har dessutom möjligheten att skapa mina musikvideos tillsammans med eleverna som kan vara med i produktionen. Det skapar intresse, engagemang och även en stolthet hos eleverna när resultatet blir något ”riktigt”. Allas lika värde, likabehandling och mångfald blir dessutom en stor poäng när dessa musikvideos blir tillgängliga utanför skolans väggar. Texterna i kombination med TAKK skapar goda förutsättningar att stimulera och utveckla kommunikation.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Övergripande för både planering och undervisning så blandar jag digitala verktyg och ”analoga” icke tekniska verktyg utifrån arbetets syfte. När det kommer till att musicera är möjligheten att kunna använda digitala instrument via dator eller till exempel iPad (då motoriska förutsättningar saknas) en stor tillgång.

– Att skapa videos har påverkat min lärarroll påtagligt. Dels genom att elevernas engagemang för sång, TAKK, kommunikation och socialt samspel har tagit ett stort kliv framåt. Det som också visat sig är att när nya elever från grundsärskolan börjar på gymnasiet och kommer till vår skola så känner de igen både mig och sångerna och vi har på så sätt påbörjat skapa en relation redan innan vi mötts i verkliga livet. Youtube-kanalen har även väckt ett intresse runt om i landet för just kombinationen av musik, sång och TAKK, vilket gjort att jag fått hålla föreläsningar/workshops om ämnet och mitt sätt att arbeta, vilket är inspirerande även för mig själv.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Om jag nu utgår ifrån mitt arbete med ”Små Sånger För Stora Hjärtan” som jag antar är anledningen till att jag blivit nominerad så är såklart Youtube den självklara webbtjänsten på favoritlistan. Den är tillgänglig, visuell och väldigt användarvänlig både för sändaren och mottagaren. Mina elever och många andra ungdomar håller Youtube som den självklara plattformen för musik och video. Kanalen har idag strax under 400 prenumeranter och är uppe i nästan 90 000 visningar totalt.

– För att skapa bättre kommunikationsmöjligheter med andra intresserade runt om i landet skapade jag även ett Facebook-konto för ”Små Sånger” Där kan jag kommunicera ut tankar, idéer och tips om mina sånger och hur dom kan användas. Via Facebook har många personer från landets alla hörn hört av sig med frågor, önskemål, glada tillrop och även delat med sig om hur ”Små Sånger” använts i deras olika verksamheter. Det har på så sätt blivit ett digitalt forum för erfarenhetsutbyte och pedagogiska tips med arbetet kring materialet.

– En konkret fördel med att arbeta med videos i min undervisning är att när jag själv leder en sång från ett instrument är mina händer automatiskt upptagna med att spela. Jag kan därför inte förstärka och förtydliga kommunikationen med TAKK. Då är det visuella stödet från en video mycket användbart.

Tobias Svärds Youtubekanal ”Små Sånger För Stora Hjärtan

 

Tom Turesson

fsk Agneshög
del av IKT-pedagoger förskolan i Motala kommun

Presentation

Presentation av Tom Turesson

Nominerad som en del av del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat som förskollärare sedan hösten 2012. Mina största intressen (utöver min familj) är musik, sport och dator. Jag använder ofta och gärna mina intressen i min yrkesroll och har därför hela tiden varit inblandad i olika IT- och IKT-grupper. Jag är sedan ca 1,5 år sedan en av fem IKT-pedagoger i kommunen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns otroliga möjligheter genom användningen av IT. Att barnen får lära på flera olika sätt – att kunna uppleva och se saker genom att projicera, att kunna filma situationer och händelser för att utforska om och om igen. Möjligheten att kommunicera och exempelvis läsa böcker på barnens modersmål.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I och med bristen på tid inom förskolan behöver vi strategier för att hinna med planering och efterarbete. Genom att använda digitala verktyg och system kan vi effektivisera, exempelvis att planera och reflektera i delade dokument. I själva arbetet med barnen handlar det om att se när det passar att använda digitala verktyg för att förstärka lärandet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi har precis fått appen Polyglutt i Motala kommun och den kommer att användas väl. Jag arbetar på en mångkulturell förskola och att bara få en bok uppläst på ett annat språk än svenska är mycket värdefullt.

 

Ulrica Elisson Grane

Ullvi skola
Leksand

Presentation

Presentation av Ulrica Elisson Grane

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar halvtid som lärare i årskurs 5-6 på Ullvi skola utanför Leksand. Där är jag även förstelärare med uppdraget att leda lärandet i kommunen för att skapa en digital likvärdighet i våra klassrum. På min andra halva jobbar jag sedan förra hösten som digitaliseringsutvecklare i Leksands kommun där min roll är att pedagogiskt stödja andra pedagoger i digitaliseringen och öka vår digitala kompetens.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda IT i arbetet med eleverna ges alla elever möjlighet att få undervisning utifrån samma förutsättningar. Eleverna får flera alternativa inlärningsmetoder och undervisningen blir mer inkluderande. Att kombinera det digitala lärandet med till exempel kooperativt lärande gör att lärandet fördjupas och utvecklas genom att eleverna får jobba kollaborativt och kreativt tillsammans. Elevernas tankar och reflektioner synliggörs tydligare på detta sätt. Skrivprocessen med digital responsen ser jag som ett bra exempel på hur elevernas lärande gynnas av det digitala lärandet, då eleverna ger respons på varandras texter och fördjupar och utvecklar sina egna texter.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag kan följa elevernas hela lärprocess och utifrån det har jag större möjligheter att utmana och stötta eleverna på rätt nivå, men också planera och lägga upp min undervisning utifrån hur eleverna lär sig mest och bäst. Jag kan skapa tydligare lektioner bland annat med hjälp av bildstöd så att alla elever ges bästa möjliga förutsättningar. Det digitala arbetssättet möjliggör även samarbete med mina kollegor på arbetsplatsen men även andra kollegor inom kommunen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– De digitala verktygen som jag använder ska vara en hjälp för att förbättra, stödja och utveckla undervisningen, samt utmana och motivera eleverna. Några favoritverktyg är; Padlet, Classroomscreen, Widgit Online, Quizlet och de olika Google verktygen. Padlet och Google verktygen för att arbeta kollaborativt och ge respons. Classromscreen och Widgit Online för att ge stöd och struktur för eleverna samt Quizlet för att träna ord och begrepp i skolans alla ämnen.

 

Ulrika Aronsson

Tomtebogårds skola
Umeå

Presentation

Presentation av Ulrika Aronsson

Nominerad tillsammans med Linda Levander

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare och arbetar i årskurs 1-3 på Tomtebogårds skola i Umeå. Jag har ett stort intresse för att jobba med skolutveckling och är just nu väldigt engagerad i kooperativt lärande. IT har alltid en central plats i min undervisning och nu fokuserar jag mycket på att koppla ihop kooperativt lärande och IT.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De digitala verktygen gör undervisningen mer stimulerande och rolig. De ger också oss lärare möjlighet att på ett smidigt sätt skapa en undervisning där vi kan möta alla elever på deras nivå och ge alla elever det stöd de behöver.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen gör det lätt för mig att kommunicera med mina elever på olika sätt. Jag kan till exempel med ett klick dela uppgifter med hela klassen och sedan följa deras arbeten under hela processen.
– De digitala verktygen underlättar också det kollegiala arbetet på skolan. Vi kan med hjälp av dem ta del av varandra lektionsplaneringar och utvärderingar och utifrån dem utveckla undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag arbetar mycket med Symwriter och Inprint. Med hjälp av dem kan jag förtydliga vad vi säger och skriver så att alla elever får förutsättningar att vara delaktiga. Jag arbetar också mycket med Google classroom. Där kan jag dela uppgifter med mina elever och jag kan följa deras arbeten och ge dem kontinuerlig feedback.

 

Vesna Ramovic

Lina grundskola
Södertälje

Presentation

Presentation av Vesna Ramovic

Vem är du och vad jobbar du med?
– Är grundskollärare, jobbar på mellanstadiet, undervisar i matematik och NO

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 1-2 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT i undervisningen underlättar kommunikation elev-lärare, lärare-elev. Alla elever är inkluderade. Eleverna får planera sitt eget lärande och jobba i egen takt. De som inte hinner med i skolan har möjlighet att fortsätta jobba hemma och då har de tillgång till exempelvis vår anteckningsbok i Teams. De som är snabba och behöver utmaningar hittar lätt vägar till svårare uppgifter. Det finns fler möjligheter att fördjupa sig i ämnet och bygga vidare sina kunskaper på egen hand. Eleverna är mer motiverade och söker sig till nya kunskaper.

– Om eleven inte är i skolan så har den tillgång till mina planeringar och genomgångar i klassens anteckningsbok i Teams. Eleven känner inte stress när den kommer tillbaka eftersom den har tagit del av det som vi har gått igenom under sin frånvaro.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med digitala verktyg har man ju fler möjlighet till variationer i undervisningen som till exempel bild, text, film och så vidare. Eleverna lär sig på olika sätt. När det gäller efterarbete så tycker jag att det har minskat med tanke på de olika webbsidorna där det finns självrättande uppgifter då eleverna får feedback direkt. Dessutom underlättar digitala verktyg min planering på så sätt att jag kan spara mina planeringar och återanvända dem med lite justeringar beroende på elevgruppen. Jag kan även läsa och rätta elevarbete när det passar mig, efter jobbet, på kvällen, när jag sitter i bussen eller tåget.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favoritwebbsida som jag använder väldigt mycket i matematik undervisning är Edqu. Webbsidan ger mig som lärare en möjlighet att skapa kurs för mina elever och följa upp deras kunskapsutveckling. Jag ser vad mina elever har tränat och haft svårt med vilket underlättar min planering för kommande undervisning. Det finns genomgångar och uppgifter med olika svårighetsgrader då webbsidan är välkonstruerad och lätt att använda för alla elever. Där finns det verkligen möjlighet för elever att välja olika uppgifter på olika nivåer utifrån sina möjligheter och förmågor. Uppgifter varierar, ändras och det kommer nya uppgifter vid varje ny omgång. Dessutom är uppgifter självrättande vilket är jätte bra för eleverna. De får direkt feedback på sina kunskaper och kan vidare planera sitt lärande.

– Ett exempel var inför NP i åk 6. Kursen var väldigt omfattande och eleverna hade möjlighet att repetera alla arbetsområden inför NP i matematik. De kände sig trygga och det gick bra på NP för de flesta.

Åsa Larsson

Sundets förskola
Luleå

Presentation

Presentation av Åsa Larsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en engagerad, intresserad och driven förskollärare som brinner för att utveckla mitt yrke. Inom området digitala verktyg så arbetar jag för att med struktur, organisation och förhållningssätt utveckla en digital kompetens hos kollegor, studenter och barnen framför allt. Min vision är att de digitala verktygen ska vara en naturlig del av verksamheten, och ägas av oss istället för det omvända.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att barnen får möjlighet att skapa, utforska, reflektera, uppleva och beskriva sin omvärld med olika estetiska uttrycksformer, tekniker, material samt även med digitala verktyg främjas barnens lärande och utveckling. Med en ökad förståelse och ett kompetent förhållningssätt lär sig barnen att kunna nyttja möjligheterna men även förstå riskerna.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med gemensamma dokument och verktyg förenklar och skapar vi en röd tråd i arbetet, vilket även ger en likvärdig nivå för hela förskolan. Verktygen möjliggör kollegial samverkan och reflektioner, planering av undervisning samt material för gemensam analys. Likvärdighet, förenkling och stressreducing är några av vinsterna.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mitt absoluta favoritverktyg är iPaden. Med den kan jag filma, fota, skapa processdokumentationer, material till utvecklingssamtal, SKA-arbetet, blogga med mera. iMovie är en favoritapp, där barnen får skapa, berätta, vara producenter, låta sitt perspektiv och sina tankar komma fram samt att den möjliggör källkritik med sin green screenfunktion. KeyNote, Book Creator, Cloud QR WiFi, Instagram och blogg är andra appar som är vår bas.