2019

Mia Lägnert

Norrevångskolan
Karlshamn

Presentation

Presentation av Mia Lägnert

Nominerad tillsammans med Pernilla Abrahamsson 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är jobbar som i SO-lärare samt som lärare i skolans digitala profil.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT ger eleverna möjligheter som annars inte finns i ett klassrum. De får chans att möta världen utanför skolan – en värld där IT idag har en självklar roll. IT förstärker och breddar också elevers kunskaper och gör att de får chans att lära sig på flera olika sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag upplever att IT på många sätt underlättar mitt arbete som lärare. Jag kan samla material på ett annat sätt och jag själv kan också få fördjupade kunskaper. IT gör också att undervisningen kan varieras på flera sätt. För min del är det viktigt att kombinera IT i undervisningen med annan typ av undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi använder Autodesks Fusion360 i vårt arbete med 3D i skolan och är supernöjda. Det är kostnadsfritt för lärare och elever och är ett program som används ”på riktigt” ute på företag. I det dagliga arbetet är Googles appar med classroom mm ovärderliga.

 

 

 

 

 

 

Mikael Svensson

Mogaskolan
Svenljunga

Presentation

Presentation av Mikael Svensson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare på Mogaskolan i Svenljunga. Mina ämnen är svenska/idrott och hälsa.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De kan få ett bra stöd i att få en samlad bild av det aktuella arbetsområdet. De får varierade arbetsformer, vilket leder till större engagemang och delaktighet. De kan dela sitt lärande med andra.De kan få feedback på ett effektivt sätt. De kan komma till tals och ställa frågor även om de är blyga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det skapar en större öppenhet gentemot eleverna, när vi har gemensamma arbetsytor. De digitala verktygen hjälper mig att variera arbetsformerna och att skapa engagemang. Verktygen hjälper mig att samla ihop materiel och arbeten. De är guld värda framförallt då de hjälper mig att få en bild av vad eleverna förstått. Det gör att jag bättre kan planera hur jag lägger upp nästkommande lektion.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det jag tycker bäst om är att hitta tjänster som stödjer det vi håller på med för tillfället. Alla tjänster som man direkt kan länka till Google Classroom är smidiga. Att använda exit tickets är effektivt. Exempelvis i googleformulär. Att i stället för att muntligt fråga eleverna ”har ni förstått?” i ett formulär be dem att själva berätta hur de uppfattat uppgiften är en närmast revolutionerande skillnad! Då vet jag hur jag ska gå vidare med uppgiften och få med mig så många som möjligt ”på tåget”.

 

Mikaela Hynninen

Mariekäll – Saltskog förskoleområde
del IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Mikaela Hynninen

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Inom vår organisation arbetar jag enbart med IKT och digitalitet, bland annat genom att jag byggt upp ”IKT:ket” i vår organisation där barnen från alla våra förskolor kommer och lär sig om olika digitala verktyg samt hur man använder dem i verksamheten. Inget ska utesluta varann, utan vi arbetar efter att det digitala och analoga möter varandra. En dag i veckan har jag fortbildning för pedagogerna på alla våra sju förskolor. Stöttar arbetslag i deras utformande av digitala miljöer.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitalitet ger barnen tillgång till fler verktyg , större möjlighet att se saker från olika håll och att när till exempel sagor görs så finns många verktyg att tillgå, papper, penna, Ipad med olika appar.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Att tillsammans med barnen kunna hitta fakta lättare, barnen ges en större möjlighet till utforskande och lärande. Digitala verktyg finns alltid tillgängliga för barnen på förskolan och vi ser ett stort samarbete mellan barnen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appen som används mest just nu är Green Screen by do ink, barnen ges möjlighet att göra sagor och berättelser på ett mer levande sätt. Samtidigt som vi tänker, är detta på riktigt, kan jag flyga fritt i rymden.  Polyglutt som vi alla använder, barn och pedagoger samtalar om och kring böcker. Barnen har tillgång till böcker på sitt modersmål. Boksamtal.

 

 

Mikhael Mikalides

Vårbyskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Mikhael Mikalides

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Mikhael Mikalides och jag arbetar som lärare, författare och föreläsare. Jag brinner för att stärka läs- och skrivkulturen, det har blivit mitt livsprojekt.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att arbeta med IT är inte bara nödvändigt eftersom vi lever i en digitaliserad värld, utan det är även viktigt för ett ökat lärande och en mer varierad undervisning. Med hjälp av IT kan jag göra undervisningen mer lustfylld samt språk- och kunskapsutvecklande. Med en mer lustfylld undervisning får vi mer engagerade och motiverade elever.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg ser jag som en självklar del av min undervisning. Det är enormt viktigt att satsa på digitala verktyg om man vill ha bra skolresultat. De digitala verktygen ger mig större möjlighet att nå eleverna, förnya undervisningen och lyckas med mitt uppdrag som lärare.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
–Digitala verktyg ser jag som en självklar del av min undervisning. Det är enormt viktigt att satsa på digitala verktyg om man vill ha bra skolresultat. De digitala verktygen ger mig större möjlighet att nå eleverna, förnya undervisningen och lyckas med mitt uppdrag som lärare.

 

 

 

Monica Cervin Lindefalk

Nordanby förskola
Västerås

Presentation

Presentation av Monica Cervin Lindefalk

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en glad och positiv person som älskar äventyr och utmaningar. Jag arbetar i förskolan med barn i åldern 4-5 år samt med att inspirera mina kolleger i den digitala världen. 

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är deras framtid. Vi vet inte vilka yrken de kommer möta, vi måste därför förbereda dem på att ta till sig kunskap på flera olika plattformar. Analogt, digitalt, konkret och abstrakt. 

– En digital ateljé erbjuder ett tydligt sätt att arbeta med källkritik. Allt jag ser på en bild/film behöver inte vara sant. Allt jag kan ta till mig från nätet behöver kritiskt granskas. 

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det är en enorm tidsvinst för mig som är van att arbeta digitalt. Inget behöver renskrivas, papper kommer sällan bort i digital form och kan ses av flera forum samtidigt. Mycket smidigt när vi exempelvis bokar samtalstider med vårdnadshavare eller att se utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. 

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– För tillfället är min favoritapp Green Screen by Do Ink. Jag gillar den för alla härliga stunder den gett mig tillsammans med min barngrupp och de diskussioner vi fått fram. Deras fascination när de dansar på förskoletaket eller svävar runt i rymden. Även detta ett utmärkt tillfälle att diskutera källkritik och den värld och tid vi lever i. 

Napat Khiyapat

Modersmålsenheten
Skellefteå

Presentation

Presentation av Napat Khiyapat

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som modersmålslärare i thailändska och undervisar eleverna från årskurs ett till och med gymnasiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT skapar nyfikenhet hos elever i alla åldrar. Bara metoden kan locka deras intresse, öka deras motivation, engagemang och lust att lära. Olika alternativa resurser ges möjlighet att möta elevernas behov.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är en del av mitt läraryrke. De underlättar mina planeringar och min undervisning blir mer effektiv när eleverna får prova olika digitala verktyg. Det obegränsade globala nätverket ger möjlighet att dela ideer och utbyta av erfarenheter med andra lärare från hela världen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag gillar mystorybook.com där mina elever kan skapa egna berättelser. Sidan har enkla funktioner. Berättelserna kan även reflektera elevers tanke, intresse och ge tydlig bild av deras skrivkunnighet. Att använda webbverktyg kan öka elevers datakompetens samtidigt som de utvecklar sig i språket.

 

Nea Elyoussoufi

Förskolan Glimten
Stockholm

Presentation

Presentation av Nea Elyoussoufi

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som pedagogisk samordnare och IKT-utvecklare. Mitt uppdrag är bland annat att handleda och utmana pedagoger i digitaliseringsarbetet genom att sprida kompetensen och likvärdigheten kring digitala verktyg i undervisningen med barnens lärprocesser i fokus.
Jag är även författaren till boken Digitalitet i förskolan, föreläsare och är ansiktet bakom Sveriges största Instagram konto för förskolan, pedagog.inspiration med grundtanken att inspirerar och väcka nya tankar hos pedagoger med intentionerna att de gynnar barnen!

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitalitet ger nya möjligheter att arbete gränsöverskridande både digitala och analogt. De digitala verktygen blir ytterligare ett tillägg som möjliggör och synliggör olika dimensioner i barnens utforskande, undersökande och lärande. Med digitala verktyg som en del av undervisningen kan vi förstärka undervisningstillfällena genom att förenkla, förtydliga och fördjupa oss i barnens hypoteser och lärprocesser. Genom multimodala och digitala verktygen kan vi ge barnen möjlighet att på nya sätt lära och utmanas genom varierade uttrycksformer.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det ger mig som pedagogisk ledare möjlighet att följa pedagogerna och barnens processer med vårt digitala projektverktyg och förenklar pedagogernas arbete med pedagogisk dokumentation .
Det ger oss också möjligheten att i större utsträckning göra lärandet lustfyllt för barnen. Barnen kan få bli producenter istället för konsumenter genom att de får möjlighet att formulera, gestalta och få hitta ett eget sätt att uttrycka sig på genom digitala skapandet. De kan ges möjligheten till spännande förbindelser med digitala mikroskop Vi kan iscensätta olika digitala lärmiljöer och skapa olika dimensioner med projektorn där vi kan bjuda in barnen till berikande mötesplatser, lustfyllda estetiskt skapande och lärande sammanhang. Vi kan med de digitala verktygen som en del i vardagen möta och stötta de flerspråkiga barnen i deras språkutveckling. Förutom att barnen ges möjlighet att utveckla sitt modersmål, ges de även möjlighet att stärka sin identitet och självkänsla.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appar i sig behöver inte vara pedagogiska. Det är vi pedagoger som tillför pedagogiken. Det viktiga är att appar används i meningsfulla sammanhang som blir ett tillägg till barnens utforskande och lärande.

– En app jag rekommendera är Green Screen do by ink. Med appen kan man enkelt och konkret arbeta med källkritik och visa barnen hur enkelt det är att manipulera bilder och film. På så sätt även ge de en inblick i och förståelse för att allt de ser på bild eller film inte behöver vara på riktigt. Detta för att barnen på sikt ska kunna se möjligheter, förstå de risker som finns och kunna värdera information som de stöter på.

 

Niklas Alm

Viksängsskolan
Västerås

Presentation

Presentation av Niklas Alm

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som idrottlärare på Viksängsskolan i Västerås. Jag arbetar både i grundskolans år 7-9 och i grundsärskolans år 7-9 med ämnet idrott och hälsa och motorik.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att använda digitala hjälpmedel kan bli som att sätta en lärare i handen på varje elev. Elever finner det intressant vilket ökar motivationen och hjälper inlärningen. I mitt ämne är det ett otroligt bra hjälpmedel då varje elev kan få sina instruktioner och arbeta utifrån sitt eget tempo och förmåga. Att eleven sedan själv kan fortsätta sin lektion och få nya uppgifter kan vara det som gör att eleven känner en lust att fortsätta sin inlärning.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I början är det alltid en ganska lång startsträcka men när allt väl sitter så är det bara fördelar med att använda digitala verktyg i sin lärarroll.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har samlat mitt material på en hemsida där plockar jag själv material till lektioner och kör det från webben. I och med att det ligger på nätet så kan jag uppdatera och alltid ha det med mig. Det blir lätt att lägga in det i en powerpoint så att man får ett bra flöde i undervisningen även om man behöver byta aktivitet. Vid planeringen för mina grundsärskoleklasser, där förberedelse och att använda bildstöd har blivit nyckeln till fungerande undervisning, använder jag även hemsidan för att lägga planeringen på. Exempel ledningochstimulans.se/viksang, ledningochstimulans.se/viksangts

– Push press timer är en app jag använder mycket i undervisningen för att slippa hålla koll på tiden och använda rösten för att flytta elever från olika aktiviteter eller under spel där de ska byta motståndare eller liknande.

Niklas Alms blogg Ledning och stimulans

 

Pernilla Abrahamsson

Pernilla Abrahamsson
Karlshamn

Presentation

Presentation av Pernilla Abrahamsson

Nominerad tillsammans med Mia Lägnert 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 7-9 lärare Ma/NO/TK.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT är ett verktyg som kan anpassas efter elevernas olika behov och på så sätt stärks den individanpassade undervisningen. 3D verktyget ger eleverna möjlighet att delta i samhällets redan aktuella områden och de får vara en del i ny utveckling inom flera områden som till exempel arkitektur, tekniska lösningar med mera.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det ger fler möjligheter att ge alla elever ett arbetssätt som passar dem och det ger mig möjligheter att koppla min undervisning till aktuella händelser i samhället, framtidens yrken med mera. Efterarbetet underlättas då elevernas arbeten finns samlade och det ger goda möjligheter till snabb feedback.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Autodesk Fusion 360 använder vi till vårt 3D modellerande med eleverna i olika ämnen. De kan till exempel rita en teknisk lösning för boende på Mars, rita sitt drömhus. Programmet är gratis i studentversion och eleverna har det i tre år när de går högstadiet hos oss. Programmet används ”på riktigt” i samhället och det gör att eleverna känner sig närmre yrkeslivet när de arbetar med det.