2019

Camilla Söderström

Stordammens skola
Uppsala

Presentation

Presentation av Camilla Söderström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i förskoleklass på Stordammens skola sen snart 4 år tillbaka. Tidigare har jag jobbat på en resursskola och på förskola. I mitt jobb i förskoleklass har jag förmånen att jobba med nyfikna, öppna och lärsugna 6-åringar. Detta är en del av mitt arbete, den andra delen är att inspirera och sprida kunskap om digitalt lärande och användande. Detta gör jag bland annat genom workshops under studiedagar för kollegor på skolan. Jag har även hållit workshop för lärare på övriga skolor i kommunen. I min roll som nätverksledare för förskoleklasser i Uppsala kommun får jag också där möjlighet att inspirera och stötta andra i kommunen i deras användande av digitala verktyg.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I princip alla elever som jag möter är aktiva konsumenter av digitala verktyg, det är en del av deras vardag. Det som sporrar mig allra mest är att se hur eleverna ”tar över” den digitala världen och gör den till sin – de tar initiativ, producerar, skapar och lär. Personligen brinner jag lite extra för programmering. Genom IT ges möjligheter till lärande inom alla ämnen, men även sociala färdigheter tränas genom samarbete, resonerande och kommunikation. När vi sätter igång vårt programmeringsprojekt i samband med den internationella rörelsen för att uppmuntra datavetenskap ”Hour of Code”, så är eleverna nyfikna men oftast helt okunniga. Snart är programmering deras favoritlektioner. Och efter några månader svänger sig de sig vant med termer som ”villkor”, ”buggar” och ”loopar”.

– Med IT och internet så kommer även en del oönskat närmare. Genom vårt arbete med att skapa trickfilmer bland annat genom Green Screen och egna ”fake news” får eleverna tidigt ett källkritiskt perspektiv. Många elever lär bättre genom repetition. Vi tittar på filmer på UR och You Tube i olika sammanhang. Oftast skapar jag sen QR-koder som eleverna kan scanna in så de kan se dessa filmer flera gånger och då få kunskaperna befästa.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har gett mig verktyg att inkludera och utmana allaelever, oavsett om eleverna har svenska språket, problematik, intresse för läs och skriv eller matematik. Det är ett aktivt arbetsverktyg för mig och jag är övertygad om att digitala verktyg, har möjlighet att bidra till lärande inom alla ämnen.

– Genom att använda så kallade öppna appar, ges fantastiska möjligheter att kombinera traditionellt skrivande, läsande, matematikförståelse, musicerande, skapande, lärande med IT. Elevernas utveckling och lärande blir tydlig både för dem själva och för mig som lärare. Den blir multimodal, dokumenteras, kan delas och få en mottagare. Alla har olika lärstilar (lär och uttrycker sig bäst på olika sätt) och IT ger eleverna större chans att lyckas. Att ha en känsla av att lyckas är en framgångsfaktor i sitt lärande. En ytterligare fördel är att elevernas lärande kan dokumenteras, så att jag kan ta del av detta sen för att kunna utmana eleven vidare och för att planera vidare undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag är en app-mashup’are, älskar att blanda appar hejvilt för få ut det bästa. Men är jag tvungen att välja en app som favorit blir det Scratch Jr. Det är en app som appellerar till alla barn oavsett förkunskaper eller intressen och även kön (programmering är något som det ofta är pojkar som ägnar sig åt). Här kan alla elever skapa berättelser, träna läs och skriv, språkförståelse, matematik, spela in röster och ljud, skapa spel, fotografera sin egen verklighet och ta in i sitt programmeringsprojekt. En ytterligare fördel är att Scratch dessutom finns för äldre elever, det är ett programmeringsspråk som kan följa eleverna under hela skolgången och som bygger på samma principer som textbaserade programmeringsspråk.

– När vi börjar vårt programmeringsprojekt i december är det med start i det analoga. Efter ett par månader knyts dessa analoga upplevelser ihop med digitalt programmerande. Eleverna ska få möjlighet att bygga upp en gedigen förståelsen för olika begrepp, instruktioner, ordning, buggar. Jag har upplevt hur elever som inte haft dessa grundkunskaper hamnar i ett planlöst knappande och inspelade av röster och att de sen snabbt tröttnar.

 

 

Carolina Nilsson

Karlbergs skola
Stockholm

Presentation

Presentation av Carolina Nilsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare med inriktning på digitalisering och är nyligen också utbildad Appleteacher. På skolan är jag med i ledningsgruppen och genom det är jag en av dem som organiserar och håller i olika interna fortbildningar. Jag är även delaktig i skolans Erasmus och eTwinningprojekt. I min yrkesroll, med fokus på digitalisering brinner jag för att hjälpa alla elever, oavsett funktionsvariation till ett lustfyllt och anpassat lärande. I området har vi Diginätverk Norrmalm. Syftet med det är att gruppen ska utvecklas digitalt inom olika behovsområden och sedan sprida den kunskapen lokalt på skolorna.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tror att elevernas lärande förstärks eftersom användandet av digitala verktyg är motiverande genom sin möjlighet till kreativa användningsområden. Digitala verktyg är en naturlig del av våra elevers vardag. Du kan anpassa och erbjuda eleverna ett lustfyllt lärande då digitala verktyg skapar fler möjligheter att visa sina kunskaper, individuellt och i grupp. Oavsett funktionsvariation hos eleven går det näst intill alltid att anpassa arbetet med hjälp av digitala verktyg.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– All min planering och den mesta av kommunikationen sker digitalt, vilket underlättar mitt arbete. Jag har det mesta samlat på ett och samma ställe. Planeringar i Office365 kan enkelt delas med kollegor vilket underlättar vid samplaneringar och för eventuella vikarier. I användandet av digitala verktyg kan jag enklare individanpassa uppgifterna till eleverna så var och en övar på det den behöver. Digitala verktyg är för mig en självklarhet för ett gemensamt lärande i klassrummet. Du kan projiciera elevarbeten på en större skärm, vilka i sin tur kan ligga till grund för övriga elevers lärande och utveckling. Lärandet blir synligt. Dessutom motiverar digitala verktyg eleverna, men det är av yttersta vikt att du som pedagog ger eleverna uppgifter som är utvecklande och såklart följer Lgr11. Utvärderingar av teman eller enstaka lektioner görs enkelt och kan omgående presenteras för eleverna och vara grund för kommande planeringar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns flera webbtjänster som är bra, men jag arbetar aktivt i webbtjänsten Inläsningstjänst. Det gör jag med alla elever, oavsett deras förmåga att läsa och ta sig an text. Då läsförståelsen och förmågan att tänka kring och samtala om text är så viktig, både i skolans värld och för övrigt, är det en tjänst som passar mycket bra att använda inom detta lärandeområde. Jag använder tjänsten på individnivå, men även i par eller gruppnivå. Eleverna kan till exempel lyssna på en text enskilt i förberedande syfte inför en lektion eller under lektionstid. I par eller i större grupp kan eleverna lyssna på text, både med eller utan inläst bok och samtala om texten på olika sätt.– eTwinningprojekt med andra länder gör att eleverna på ett naturligt sätt skapar förståelse för att digitaliseringen är naturlig del i vår vardag. Kontakten mellan och arbetet i klasserna genomförs alltid med olika digitala verktyg och tjänster, passande till projektets syfte och mål. eTwinninportalen är även den en naturlig del för kommunikation mellan skolorna och delning av olika arbeten. Kreativiteten i projekten samt att elevarbetena har en ”riktig” mottagare gör att kreativiteten och lusten hos barnen är stor.

 

Catharina Lindvall-Scharmer

Stocksätterskolan
Hallsberg

Presentation

Presentation av Catharina Lindvall-Scharmer

Från och med höstterminen 2019 verksam som verksamhetschef för F-6 i Kumla kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har arbetat som rektor på Stocksätterskolan i i Hallsberg i 7 år och är utbildad grundskollärare 1-7. Har precis tillträtt en tjänst som verksamhetschef för F-6 i Kumla kommun. Under mina år som rektor på Stocksätterskolan har jag arbetat medvetet, strategiskt och långsiktigt med att utveckla lärarnas och elevernas digitala kompetens. Utgångspunkten har varit att de digitala verktygen och resurserna ska användas på ett inkluderat sätt mellan pedagoger och elever för att skapa ett innovativt, kreativt och flexibelt arbetssätt och en stimulerande lärmiljö som bidrar till ökad måluppfyllelse.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Eleverna får ett större inflytande över sitt lärande, det ökar deras möjligheter till delaktighet och rustar dem med de kunskaper/kompetenser som krävs i en föränderlig värld och framtid. IT bidrar till ökad lust att lära, ökar möjligheten att individanpassa lärandet samt ger eleverna rikliga möjligheter att ”lära på riktigt” . En undervisning som förstärks med stöd av IT har inga gränser och ger eleverna verktygen för ett liv i det digitala samhället!

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I min roll som rektor är det viktigt att vara en förebild när det gäller användandet av digitala resurser och bidra till att sprida goda exempel i verksamheten. Jag måste ge pedagogerna de bästa förutsättningar att utveckla och kvalitetssäkra undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Pedagogerna behöver ett adekvat IT stöd, kompetensutveckling utifrån behov samt rika möjligheter till ett kollegialt lärande där allas kunskaper tas tillvara.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Vi har under flera år arbetat medvetet med bloggen som ett verktyg för att synliggöra vår verksamhet och utveckla elevernas digitala kompetens. Office 365 med dess olika delar har underlättat det kollegiala och formativa samarbetet i hela verksamheten och vårt digitala årshjul har på ett enkelt sätt synliggjort och underlättat det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Cecilia Klaremo

Bärstadsskolan
Hammarö

Presentation

Presentation av Cecilia Klaremo

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en glad värmlänning som varit lärare i drygt 15 år. Jag undervisar i matematik, engelska samt i de naturvetenskapliga ämnena i skolår 4-6. Jag gillar utvecklingen av digitala verktyg och även programmering som skolan mer och mer blir en del av. Jag tror att vi genom kloka eftertänksamma val, genom digitaliseringen, kan höja både elevernas måluppfyllelse och skolans likvärdighet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns många svar på den frågan såklart men det viktigaste för mig just nu är att kunna ge eleverna visuellt stöd när vi jobbar med svåra begrepp och olika samband. Det visuella stödet kan fungera både som en förklaring till avancerad text och en förstärkning av texten.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag tycker att mina digitala verktyg gör mig till en bättre lärare och dessutom mer effektiv. Det är lättare för mig att anpassa uppgifter, via kommunens lärplattform, i förväg så att elever med olika anpassningar, utan ytterligare instruktioner, kan komma igång och jobba samtidigt som övriga. Dessutom krävs det såklart att jag alltid har tänkt till i förväg på hur anpassningarna ska utformas.
Det är vidare lätt att dela med sig lektionsupplägg (LPP:er) och arbetsmaterial till övriga kollegor på vår digitala plattform. Dessutom försvinner inget material i papperskorgen utan allt finns prydligt sparat i mappsystem när man 3 år senare vill återanvända sina lektioner.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder dagligen ClassroomScreen till allt från att skriva instruktioner, tidtagning vid olika uppgifter, slumpa fram ordning eller grupper till snabba ”exit tickets” med mera.Dessutom använder jag givetvis vår plattform Google Suits med bland annat classroom, dokument, kalkyl, presentation mm dagligen.

Christer Sjöberg

Strandskolan
Tyresö

Presentation

Presentation av Christer Sjöberg

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Sigfridsborgsskolan i Nacka

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är mellanstadielärare och har precis börjat med en ny åk 4.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att använda digitala verktyg möjliggör en mer varierad undervisning och det finns därmed fler möjligheter att anpassa undervisningen så att den passar varje elev.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det flippade klassrummet har de senaste 6-7 åren präglat mycket av min undervisning. Jag har under åren byggt upp en ganska stor bank av olika filmer som mina elever använder sig av både i skolan och hemma som förberedelse inför till exempel diskussioner i klassrummet. Med hjälp av formulär kopplade till filmerna får jag ganska bra pejl på hur väl mina elever förstår filmerna och det gör det lättare att planera undervisningen både på individ- och gruppnivå.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min absoluta favorit är Scratch. Startsträckan för att lära sig programmeringens grunder är ganska kort och samtidigt går det att göra väldigt avancerade program. Mina elever har ofta fått skapa program som är kopplade till undervisningen, till exempel övningsprogram för smart huvudräkning eller Sveriges landskap.

Foto: Kristina Alexanderson

 

Christian Lindh

Björkängsgymnasiet
Borås

Presentation

Presentation av Christian Lindh

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Mogaskolan i Svenljunga

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som svenska och SO-lärare på Mogaskolan i Svenljunga sedan i augusti 2019. Innan dess jobbade jag på Björkängsgymnasiet i Borås som svenska och SO-lärare i kombination med ett försteläraruppdrag, bland annat med inriktning mot IT och 1:1.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elever i behov av särskilt stöd, vilka har varit min huvudsakliga målgrupp de senaste åren, kan på många sätt använda datorn som ett kompenserande verktyg i sitt lärande. Datorn är ett utmärkt verktyg att använda sig av för att förenkla det material som eleverna kan använda sig av i sin inlärning och göra alternativa läranderesurser tillgängliga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Datorn har under många år varit mitt huvudsakliga arbetsredskap. Jag och mina kollegor har tillsammans lagt ner mycket tid och kraft på att med hjälp av datorn förenkla inlärningsmaterial på olika sätt utifrån det centrala innehåll och kunskapskrav som finns. Vi har skapat digitala genomgångar, förenklat och förkortat texter, tagit fram bild- och filmstöd. Datorn har på så sätt, bland annat, använts som ett kompenserande verktyg.

– Eleverna har vid utvärderingar dessutom påpekat det positiva i att ha tillgång till lektionsmaterialet dygnet runt via de digitala plattformar vi haft tillgängliga.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Den plattform som har störst inverkan på min undervisning är Google Classroom. Plattformen är kanske inte helt komplett ännu, men den har många fördelar som väger tungt i skolans värld. Särskilt för de elever som behöver en enkel och trygg vardag i skolan. Den är väldigt användarvänlig, tillgänglig och dessutom enkel att kombinera med andra digitala resurser. Google är dessutom redan på många sätt förankrat i elevernas vardag.

 

Chris Stayne

Rödabergsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Chris Stayne

Från och med höstterminen 2019 verksam vid International School of the Stockholm Region (ISSR), Stockholm

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat i flera år som bildlärare på både engelska och svenska på kommunala internationella skolor i Stockholm. Innan det arbetade jag som klasslärare på mellanstadiet och specialpedagog, totalt 19 år i Stockholms stad. Jag brinner för planering och utveckling av engagerande lektioner och stödmaterial som hjälper elever att utvecklas så långt som de vill.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Tillgängligheten av digitala material betyder att elever kan få tillgång till högkvalitativt stöd och undervisningsmaterial riktat till det de håller på med i klassrummet, var de än befinner sig och när de känner att de är mogna för att arbeta. Det kan också användas om och om igen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Ett genomarbetat digitalverktyg på ett område som man går igenom ofta, sparar tid på lektionerna, kan innebära att man slipper upprepa sig, att man behöver mindre tid till planering och att man kan ägna mer tid åt feedback och individuell kontakt med eleverna. Genomgångar som läxa kan göra så att lektionerna blir mer effektiva.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appen Screenflow har jag använt för att skapa instruktionsfilmer. Man öppnar sitt material, till exempel en bild eller matris på skärmen och sedan kan man beskriva och förklara med hjälp av pekaren och många andra ‘annotations’ som pilar och avskärmningarna, samtidigt som man kan spela in sin röst och lägga till text.

 

 

David Van Der Kaay

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av David Van Der Kaay

Vem är du och vad jobbar du med?
– En norrländsk tekniknörd som undervisar årskurs 7 – 9  i SO och svenska. Jag drivs av en vilja att få eleverna motiverade och av att försöka hitta nyckeln till varje elevs lärande. Jag är med i min skolas digitala utvecklingsgrupp.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Inte bara handuppräckande elever hörs. Alla kan höras på samma gång – och därmed lära av varandra. Undervisningen blir på så sätt mer tillgänglig. IT kan ju också ge det rent uppenbara: visuellt och auditivt stöd. Det visuella stödet hjälper eleverna att minnas. Jag upplever också att lärandeprocessen synliggörs, när det är lätt att tillsammans med en elev se över alla hens arbeten. Verktygen hjälper det lustfyllda lärandet och kunskaper kan befästas på ett roligt sätt med exempelvis quizverktyg.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Mycket. I och med olika molntjänster kan jag smidigt planera undervisningen på stående fot oavsett var jag befinner mig – med mobilen, lärplattan eller datorn. Dessutom förenklas elevinflytande och utvärderingen av min undervisning i och med olika sätt att samla in elevernas tankar och åsikter.

– När jag arbetar med digitala verktyg försöker jag att mycket aktivt planera för att metoden ska passa syftet med lektionen – vilka förmågor jag vill att eleverna ska stärka. Dessutom har jag börjat tänka mycket på vilka digitala strategier jag hjälper eleverna med – exempelvis hur jag kan hjälpa eleverna att orientera sig på skärmen, läsa digitala texter och sortera bort ”brus”. Dessutom får jag träna på att vara mer flexibel och skapa individualiserade examinationer.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Appen ”Klassrum” för att jag med en knapptryckning kan dela och ta emot filer, jag kan hantera elevernas lärplattor och vägleda dem i deras lärande. Väljer en elev att använda sin lärplatta till annat behöver inte jag som pedagog gå fram till eleven och ”peka ut” hen utan kan hjälpa eleven tillbaka till rätt ställe via min dator – det blir en form av lågaffektivt bemötande.

Ellinor Hallerström

Centrums förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Ellinor Hallerström

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare som arbetar mycket med projicering och digitala verktyg för att stärka ”100 spåkligheten”. Har arbetat i sju år som förskollärare och de digitala verktygen har alltid funnits med i min undervisning. Lärplattan, projektorn och usb-ägget ligger mig varm om hjärtat då de bidragit till en otrolig progression under olika projket.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi har under fjolåret arbetet mycket med projicering och sökmotorer för att uppleva och lära oss om flygplan och fenomen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De förenklar min vardag då jag kan stödja barnen i funderingar, tankar och idéer genom att vägleda dem i det digitala. Att finna svar på frågor kan vi göra både digitalt och analogt genom sökmotorer och böcker. Vi kan på ett enkelt sätt genom projicering kliva in och utforska med kroppen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Polyglutt och Youtube. Polyglutt hjälper mig att kunna närvara i berättelsen med barnen istället för att bli avbruten i högläsning av frågor. Vi kan under en dag läsa böcker ur olika genrer och de genrer vi saknar i vårt analoga bibliotek kan vi stödja upp med hjälp av Polyglutt. Tack vare youtube har vi kunnat uppleva att vara i ett flygplan, se hur de ser ut i ett flygplan och kunnat testflyga med våra kroppar i luften.