2019

Emanuela Stankovic

Töråsskolan
Gislaved

Presentation

Presentation av Emanuela Stankovic

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en småländsk lärare i Gislaveds kommun. Jag har arbetat som lärare i årskurserna 4-6 sedan 2011, efter att jag blev färdigutbildad lärare. Mitt jobb som lärare började redan när jag var barn då jag tvingade min lillasyster att vara min elev.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag upplever att elevernas kunskapsinhämtning blir mer hanterbar och tillgänglig. Lärandet blir mer individanpassat genom att de kan få stöd mer utifrån elevens egna behov. På min arbetsplats har varje elev egen iPad vilket jag upplever som en stor förmån i lärandet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De ger mig möjlighet att bedöma förmågor utifrån många olika sätt. Det ger ett fritt och utvecklande arbete för eleverna. En bedömning behöver inte göras enbart utifrån ett skriftligt prov utan eleverna kan bygga upp exempelvis, en medeltida stad i Creaza. Eleverna blir enklare att motivera till lärandet och lärandet blir roligt. Mitt arbete blir kreativt när jag har möjlighet att i större utsträckning skapa och forma lektioner utifrån de digitala möjligheterna. Jag som lärare kan utforma och skapa lektionsplanering på ett flexibelt sätt och höja motivationen och lusten att lära.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Inläsningstjänst, där elever med annat modersmål kan lära på sitt modersmål eller elever med exempelvis, dyslexi kan lyssna istället för att läsa i en bok. Lärandet blir mer rättvist och likvärdigt och elevernas behov tillgodoses. Eftersom vi har individuell tillgång till ipad är möjligheterna till individanpassning oändliga.

 

Emelie Hallman Svidén

Vaxmoraskolan
Sollentuna

Presentation

Presentation av Emelie Hallman Svidén

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare på Vaxmoraskolan i Sollentuna kommun, undervisar i matematik, svenska och NO och genom mitt försteläraruppdrag så är jag med och utvecklar verksamhetens arbete kring digitala verktyg -– hur det möjliggör ett tillgängligt arbete för alla skolans elever.

– Genom skolans utvecklingsgrupp, som jag är del av, leder och inspirerar jag medarbetare genom workshops och föredrag inom inkluderande arbetssätt, tillgängligt lärande och att se undervisning och lärande som ett dynamiskt tänk med koppling till digitala verktyg. Hur vi kan anpassa och använda dessa utifrån de elever vi möter med olika kunskaper, förmågor, tidigare erfarenheter och intressen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Användandet av digitala verktyg möjliggör att fler elever ges förutsättningar till lärande. Vinklar och grader i geometri som kan vara svårt teoretiskt att förstå får ett helt annat lärande när en robot programmeras. Det teoretiska och det praktiska möjliggör tillgänglighet för alla elever.

– Genom arbetet med de digitala verktygen så arbetar eleverna kollaborativt vilket applicerar lärandet i fler nivåer och fler program som möjliggör att alla elever lyckas. Eleverna växer och vågar visa sina kunskaper mer och på andra sätt än tidigare. Jag märker att eleverna får en större förståelse för sitt och andras lärande och visar större tilltro till sin egen förmåga, vilket gör att de vågar testa och ställas inför nya utmaningar. Lärandet förstärks ytterligare och resultaten höjs.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– För att kunna bedöma eleverna på ett likvärdigt sätt behöver jag möta dem utifrån de förutsättningarna, vilket gör att de digitala verktygen blir en självklarhet. Det är viktigt för mig även i min bedömning att möjligheten för eleverna finns att till exempel få texten uppläst, se en instruktionsfilm flera gånger i sin egen takt som en förberedelse inför ett arbetsområdet eller lektion.

– I klassrummet går vi igenom Vad, Hur och Varför kring ett område där syfte och mål presenteras med koppling till läroplanen. Vägen dit och hur man kan nå målet på olika sätt är eleverna involverade i. Hur man kan nå målet landar ofta i att skapa film, animering, digital bok och dokument eller programmering, beroende på vilket syfte och mål arbetsområdet har. Medvetenheten och förståelsen för mig som lärare och hos eleverna ökar på så sätt kring styrkor och olikheter och stärker relationerna i gruppen. Jag utmanas i att hitta det där som just den eleven stimuleras och samtidigt utvecklas av.

– Eleverna delar med sig av det de skapar till mig och varandra digitalt på olika sätt. Detta resulterar i att elevernas förmåga att ge och ta emot formativ feedback utvecklas och att jag som lärare samtidigt ser och kan formativt bedöma eleverna och vägleda dem genom den mer synliga processen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– De appar jag använder mest är de som kan användas ämnesövergripande och som möjliggör anpassningar utifrån de olika förutsättningar och förmågor eleverna har och behöver utveckla, oavsett vilken nivå eleverna befinner sig på. Bland annat är BookCreator en ämnesövergripande, kreativ och tillgänglig app som ofta används då den möjliggör att visa och ta till sig kunskaper på olika sätt. Genom BookCreator kan text, ljud, film och bild kombineras på olika sätt och den kan även kombineras med andra appar för att förstärka och visa kunskaper. Det är en app där eleverna själva blir producenterna.

Foto: Ateljé Photos 4 U

Emma Forsberg

Helenelundsskolan
Sollentuna

Presentation

Presentation av Emma Forsberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Undervisar i matematik, fysik och teknik i åk 7-9. Förstelärare i NO.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är lättare att anpassa undervisning/uppgifter till enskilda elever. Jag har utvecklat mitt sätt att arbeta språkutvecklande vilket gynnar många elever. Allt vi arbetar med samlas på samma ställe och det blir då lättare för elever att repetera t ex genom att se filmer igen eller gå tillbaka och titta på anteckningar, övningar, begreppslistor med mera.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag kan planera en mer varierad undervisning tack vare ett stort utbud av digitala verktyg. Jag har ofta gruppdiskussioner på lektionerna och då har jag möjlighet att få reda på om alla har en förståelse för det vi diskuterar genom att eleverna kan lämna in korta svar i till exempel Classroom eller whiteboard.fi. Ungefär som en exit ticket under lektionen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favoritapp (och webbtjänst) just nu är PhET Interactive Simulations. Jag använder den vid genomgångar för att förtydliga olika fenomen till exempel varför ballongen fastnar på väggen när du gnuggat den mot håret. Eleverna får även använda den vid vissa laborationer vilket ger oss möjlighet att undersöka sådant vi annars inte kunnat.

Erik Johansson

Bergagårdsskolan/Ten island Makerspace
Öckerö

Presentation

Presentation av Erik Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare år 1-7. Förstelärare i programmering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas förståelse för den digitala omvärlden ökar samtidigt som lärandet blir meningsfullt och mer lustfyllt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg finns alltid med som en bas för det mesta av min undervisning men magin sker när man kan arbeta renodlat med digitalt skapande .

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Scratch, BBC Microbit och LEGO Mindstorms. Dessa produkter låter eleverna experimentera och se resultatet av sin programmering omedelbart. Uppdragen hittar jag på själv och låter eleverna lösa problem med de basfärdigheter jag gett dem innan.

 

Erik Winerö

Lerums Gymnasium
Lerum

Presentation

Presentation av Erik Winerö

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i svenska och religion, men ansvarar också för hur vår skola arbetar med olika aspekter av digitalisering. Det handlar mycket om att stötta, utbilda och utmana lärarkollegor, specialpedagoger och skolledning. Jag arbetar även tätt med vår skolbibliotekarie, just nu med fokus för kommande läsår och hur vi på ett bra sätt skall arbeta mer med MIK. Mina kollegor möter jag ibland individuellt, men jag leder även en större gruppering av IKT-pedagoger som i sin tur möter enskilda lärare i sina arbetslag. Vi är en stor organisation. Jag håller även regelbundet olika former av workshops. I vår organisation har vi länge harvat i vad man kan kalla handhavande och jag har därför i ett par åt strävat mot att vi mer skall utveckla vårt allmänna förhållningssätt till IT och digitalisering. Jag brukar prata om digitalisering som medel för lärande, mål för lärande och miljö för lärande. Det tycker jag fungerar som en bra metafor som illustrerar olika dimensioner av digitalisering i skolan, och hur dessa dels överlappar och dels står i relation till varandra.

– Om IT och skola kan jag nog prata hur länge som helst. Förutom allt det där ovan så umgås jag helst med min fru och mina två barn. Läser böcker, ser på film och spelar spel. Är rätt nördig. Tycker om att träna, och då springer jag helst i skogen med en ljudbok eller musik i öronen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tycker att det är viktigt att undervisning vilar på vetenskaplig grund, och vi vet faktiskt inte särskilt mycket om hur IT kan förstärka lärande. Det vi vet är att IT bland annat kan effektivisera och skapa nya möjligheter för kommunikation. IT kan möjliggöra nya former för och effektivisera kamratrespons samt effektivisera formativ feedback. IT kan hjälpa till att synliggöra själva lärandet samt skapa nya målgrupper för arbeten där inte enbart läraren är mottagaren. IT har också visat sig tacksamt när man arbetar med visualiseringar inom exempelvis matematik. Sedan tror jag också det är viktigt att framhålla hur IT kan fungera för att tillgängliggöra lärmiljöer. Det kan då handla om förstärkningar samt kompensatoriskt; bild och ljud, det kan handla om ”flippade” former av undervisning för att skapa mer tid mellan lärare och elev etcetera.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– IT gör mitt arbete som lärare mer komplicerat. Det både tar och ger tid. Personligen på ett plan reflekterar jag inte alltid över IT när jag planerar och genomför min undervisning. Jag drar mig lite för att prata om IT eller inte IT, istället vill jag mer tänka i banor av vad som är bra och dåligt för min lektion. Dock finns det givetvis ett visst egenvärde i att arbeta digitalt i den mening att även den digitala kompetensen är ett mål i sig. Det som jag främst tänker på för tillfället är områden som MIK, källkritik och förhållningssätt till IT. Det är något som påverkar våra elever oerhört och är i min mening kanske den för tillfället viktigaste konsekvensen av digitaliseringen som vi som skola behöver förstå och förhålla oss till.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Rent allmänt vill jag svara Google Suite for Education. Google har här skapat en fantastisk palett med verktyg med stora pedagogiska affordanser. Skall jag välja ut ett verktyg i sviten som jag använder mycket och som jag samtidigt uppfattar som underutnyttjat får det bli Google Formulär. Jag brukar använda det som ”exit tickets” där elever anonymt och snabbt får ge återkoppling på saker vi gjort. Gör jag det i slutet av en lektion börjar jag nästa med att visa och summera deras svar. Det levandegör och hjälper mig som pedagog att arbeta mer systematiskt samtidigt som det demokratiserar klassrummet på ett bra sätt.

Foto: Mattias Stadler.

 

Fadjer Alwan

Östra skolan
Sunne

Presentation

Presentation av Fadjer Alwan

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare i digitalisering, mentor för elever i åk 4 och IT-utvecklare på Östra skolan i Sunne kommun. Jag kom till Sverige 2007 som nyanländ från Irak, är utbildad som civilingenjör i Optoelektronik och Laser och mitt modersmål är arabiska. Jag läste det svenska språket på SFI. När jag blev klar med språket läste jag vidare på magisterprogrammet på Karlstad universitet. Jag utbildade mig till civilingenjör i industriell ekonomi och blev färdig år 2011. År 2014 fick jag erbjudande att arbeta som modersmålslärare i Sunne kommun och trivdes jså bra med min vardagliga interaktion med mina elever. Då bestämde jag att utbilda mig till ämneslärare och jag fick lärarlegitimation i matematik och teknik årskurs 4–9 år.

– Efter fyra år som ämneslärare, modersmålslärare, och studiehandledare fick jag förstelärartjänsten här i Sunne kommun inom digitalisering, mitt uppdrag är att utveckla digitaliseringen i kommunen samt utbilda mina kollegor i användning av digitala resurser undervisning samt programmering. Mitt första uppdrag som förstelärare var att utbilda mina kollegor i kommunen som undervisar i F-6 skolor i programmering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Användning av digitala verktyg gör visualisering av lärande möjligt. Genom visualisering av nya kunskaper som ska förmedlas i klassrummet blir lärandet mer synligt för mina elever.

– Digitala verktyg som synliggör lärandet med mina elevers behov som utgångspunkt har alltid varit ett självklart arbetssätt för mig. Lärande blir mer tillgänglig, roligare och eleverna kommer ihåg det bättre upplever jag. Att ha elever som har svenska som andraspråk i klassrummet är en utmaning för många lärare, men med användning av olika digitala verktyg kan jag underlätta lärandet av nya ord och begrepp som leder till att förstärka deras språkutveckling. IT i klassrummet skapar en inkluderande klass, något som jag brinner för.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg underlättar mitt arbete som lärare, jag planerar alla mina lektioner digitalt via en kommunlicens i en webbresurs som heter IST-lärande som är en del av Dexter webbresurs. Detta gör min planering och mina förberedelser snabbare och mer effektiva. Jag kommunicerar min planering och lektionens struktur digitalt med mina elever med användning av många olika resurser, framför allt skolans kommunikations plattform Office 365. Jag använder också Classroomsscreen som en extra tavla i klassrummet med tydliga bilder. Webbresursen har många andra funktionen som skapar trygghet i klassrummet då mina elever är medvetna om (vad, hur och varför) de ska lära sig under lektionen. Officepaketet erbjuder tjänster som hjälper med granskning av kunskaper.  Att testa mina elevers kunskaper digitalt med självrättande funktioner underlättar mitt arbete som lärare.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Inlästa läromedel på modersmålet är en favorit (Inläsningstjänst, Begreppa och flerspråkigalexikon) som ger mig möjligheten att erbjuda mina sva-elever förförståelse av lektionen på deras modersmål innan min lektion i klassrummet. Detta gör att deras deltagande i den ordinarie undervisningen blir möjligt och lättare utan att jag måste begränsa mig med min studiehandledares närvaro i klassrummet för att mina elever skulle kunna visar mig sina kunskaper. Att kunna erbjuda mina elever rätt stöttning är mitt mål i undervisningen oavsett vad mina elevers behov är, läs-och skrivsvårigheter, studiestöd på modersmålet, översättning till andra språk, eller helt enkelt träning i matematiken.

– I matematikundervisningen använder jag många digitala verktyg men framför allt NOMP är en favoritwebbresurs. Nomp erbjuder matematikuppgifter för elever som går i årskurs 1–9. Det stora utbudet av matematiska uppgifter gör det möjligt för mig att skapa individuella utmaningar för mina elever på deras nivå. Alla matematikläxor sker via NOMP, mina elever får träna på samma uppgifter flera gånger vilket stärker deras matematiska kunskaper på ett roligt sätt. När jag ska granska läxor har jag möjligheten att se hur många gånger mina elever genomförde uppgifterna och hur lång tid det tog för dem vid olika tillfällen, gick det snabbare andra gången eller inte och såklart om de genomför läxan fullt eller enbart viss procent av den. Detta ger mig mycket bättre bild av mina elevers kunskaper är en papperskopia med matematiska uppgifter. Jag skriver om min användning av digitala resurser i undervisning i min blogg En inkluderande klass.

Fadjer Alwans blogg En inkluderande klass

 

Fredrik Johansson

Gymnasieskolan Knut Hahn
Ronneby

Presentation

Presentation av Fredrik Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare i datavetenskap och teknik. Undervisar bland annat i kurserna webbutveckling, teknik 1, gränssnittsdesign, animation. Jobbar en del med att intressera unga för programmering genom att koda ute på andra skolor. Föreläser om digitalisering och programmering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– På många olika sätt. Jag jobbar mycket med föreläsningar på youtube som frigör mycket tid i klassrummet samt som andra än mina elever kommer åt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag sprider kunskapen till fler än bara mina elever. Även digitala kollegor och andra som vill lära sig om datavetenskap, med mera. Jag har fått mycket mer tid med eleverna i klassrummet sedan jag började med youtubeföreläsningar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Youtube, till exempel när jag ska lära mina elever koda i html så gör jag ett klipp om det där jag spelar in vad jag gör samtidigt som jag berättar om det. Sedan skapar jag en uppgift som bygger på föreläsningen och kontrollerar att de har förstått. Funkar dessutom jättebra när en elev missat en lektion. Så ofta är det ett youtubeklipp, en uppgift i google docs och inlämning i Teams som samspelar, gör även ofta enkla test med Forms.

 

Gabriela Petre Broman

Hagalidskolan
Staffanstorp

Presentation

Presentation av Gabriela Petre Broman

Vem är du och vad jobbar du med?
– Före detta språklärare som bytte bana mot bättre vetande och utbildade sig till MaNO -ärare. Jag jobbar med minimänniskor på högstadiet och med mycket kompetenta kollegor. Osäker på vilka av dessa jag gillar mest. Dessutom eTwinning ambassadör.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I mina ämnen gör simuleringar och dynamiska undervisningsmetoder en stor skillnad när det gäller att förstå ett annars ganska abstrakt ämne för såväl svenska elever som för elever med annat modersmål. IT förstärker språket och lyfter kunskaperna.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag minns inte en tid när dessa inte fanns i mitt arbete. Satsningen på 1:1 för ett tag sedan har öppnat en värld av möjligheter. Av mig krävs att jag är öppen för nyheter, följer sociala medier, testar nya verktyg i undervisningen, våga lyckas såväl som misslyckas. Under senaste åren har jag dessutom jobbat med internationella projekt med Europa i mitt klassrum.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Otroligt svårt att välja med tanke på att det finns något för alla syften och förmågor. Men en stor favorit i Matematik är Geogebra, ett dynamiskt sätt att undersöka till exempel sambandet mellan area och omkrets, eller bevisa vinkelsumman i en triangel. I NO älskar jag simuleringarna från Phet University of Colorado. De stärker all teori och praktiskt arbete, se hur partiklarna beter sig i ballongerna vi just gnuggade mot håret för att resonera kring statisk elektricitet, ”bygga atomer” och molekyler, se hur ljuset bryts i olika medier.

Gordana Novakovic

fsk Lustigkulle
Motala

Presentation

Presentation av Gordana Novakovic

Nominerad som en del av IKT-pedagogerna förskolan i Motala kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förskollärare på förskolan Lustigkulle och IKT-pedagog för område Söder i Motala. Att lyfta och implementera digital verktyg i förskolans undervisning är något som jag  brinner för.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Användning av digitala verktyg ger barnen större möjligheter att utforska tillsammans utifrån deras tidigare erfarenheter och tillsammans reflektera över sina kunskaper, och barnen får flera verktyg för sitt lärande. Barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både förstärka sitt modersmål och få förståelse för svenska språket, och på så vis vara mer delaktiga i undervisningen på förskolan. Digitala  verktyg gör det lättare för barnen att få tillgång till ny information och använda den i sina undersökningar runt undervisningsämnena. En viktig aspekt när barn använder sig av digitala verktyg är att de lär sig att bli producenter i stället för konsumenter, de använder digitala verktyg för att skapa något nytt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De underlättar och effektiviserar mina planeringar samt underlättar efterarbete och reflektion. De ger mig större möjligheter att hitta nya sätt och kreativa lösningar i min undervisningen samt ger barnen större möjlighet att vara delaktiga i undervisning, kommunikation och reflektion.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– I mitt arbete använder jag mig av olika digitala verktyg beroende på vilket jag behöver som hjälp för att effektivisera undervisningen. Något som jag är noggrann med är att använda appar och digitala verktyg som uppmuntrar barnen till ”produktion” så barnen inte bara blir konsumenter av digitala verktyg. Några appar som jag använt mig av mest i undervisningen är iMotion, green screen  för att skapa egna filmer och på ett lekfullt sätt lära barnen källkritik. Eftersom jag arbetar på en förskola med ett stort antal barn med annat modersmål har jag använt mig av appen Polyglutt för att ge barnen möjlighet att höra sagan/boken både på svenska och modersmålet och appen My Story för att producera böcker tillsammans med barnen. För att hämta information i olika ämnen har jag använt mig av UR skola när vi arbetat med olika projekt, ett av dem var kroppen där tittade på olika filmer på det temat.