2019

Hanna Forsberg

Viktor Rydberg Gymnasium
Danderyd

Presentation

Presentation av Hanna Forsberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Vetgirig lärare och cellbiolog som arbetar med att skapa förutsättningar för effektivt digitalt stöd i skolan. Förra året fick jag möjlighet att delta som lärarrepresentant i ledningsgruppen för den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering. Utifrån det arbetet fokuserar jag nu på hur man formar hållbara organisationer där den digitala kompetensen genomsyrar alla led, från elever till ledning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med digitala hjälpmedel och didaktisk design kan man förstärka och utveckla undervisningsmetoder som har vetenskapligt stöd. Effektiva och multimodala kommunikationskanaler förenklar återkoppling och ökar möjligheten att nå alla elever. Inte minst kan man frigöra tid till det personliga mötet och på så vis gynna elevens lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Genom att ha material, läsanvisningar och uppgifter strukturerade i en kursplattform får jag mer tid till att utveckla min undervisning och samtala med eleverna i klassrummet. Jag kan arbeta mer formativt och nå fler elever. Den digitala miljön blir ett supplement som konkretiserar ramarna för min undervisning och stärker mig i mitt ledarskap.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Molnbaserade, interoperabla lösningar som är utvecklade utifrån användarnas behov har potential att utgöra ett betydelsefullt stöd för undervisning och undervisningsrelaterat arbete, och samtidigt minska den administrativa bördan. Just nu arbetar jag i kursplattformen Canvas som är ett gott stöd i mitt och elevernas arbete – och spar tid!

IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Södertälje

Presentation

Presentation av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Deltagarna i IKT-nätverket för förskolor i Södertälje kommun är nominerade som en permanent arbetsgrupp med representanter för de 13 förskoleområdena i Södertälje kommun

Amanda Skult Hällqvist, förskolärare, Svingelns förskola, Västra förskoleområde

Anne-Marie Lillsunde, förskollärare, Kaxbergs förskola, Lina – Enhörna förskoleområde

Ellinor Hallerström, förskolärare, Vattentornets förskola, Centrums förskoleområde

Emma Larsson, barnskötare, Mölnbo förskola, Vårdinge förskoleområde

Jessica Nilsson, barnskötare, Ljungbackens förskola, Järna förskoleområde

Josefin Anero, barnskötare, Glasberga Förskola Paviljongen, Östertälje förskoleområde

Karin Cederblad, förskollärare, Viksbergs förskola, Brunnsängs – Grusåsens förskoleområde

Lise-Lotte Rådbjer, biträdande förskolechef, Rosenlund – Fornhöjdens förskoleområde

Mariam Kourie, förskollärare, Björkens förskola, Ronna förskoleområde

Mikaela Hynninen, barnskötare, Gullpudrans förskola, Mariekäll – Saltskog förskoleområde

Rebecca Backholm, utvecklingsledare, Tveta förskoleområde

Susanne Ivarsson, förskollärare, Hölö förskola, Hölö – Mörkö förskoleområde

Tina Langevik, pedagogista, Resurscentrum – hälsa och lärande

Åsa Nilsson, ateljerista, Rösberga förskolecenter

 

IKT-pedagoger förskolan i Motala

Motala kommun

Presentation

Presentation av IKT-pedagoger förskolan i Motala

Förskolan i Motala kommun har fem stycken IKT-pedagoger. De har 10% av sin tjänst för att utveckla digitaliseringen i förskolan ur ett pedagogiskt perspektiv. Sina övriga 90% arbetar de som förskollärare i verksamheten. Tillsammans är de nominerade till Guldäpplet 2019.

Therese Berglund Gryvik, IKT-pedagog, fsk Eken

Marianne Sjöö Laisio, IKT-pedagog, fsk V:a Bråstorp

Gordana Novakovic, IKT-pedagog, fsk Lustigkulle

Tom Turesson, IKT-pedagog, fsk Agneshög

Susanne Samuelsson, IKT-pedagog, fsk Ekparken

Ingela Nilsson

Gymnasieskolan Spyken
Lund

Presentation

Presentation av Ingela Nilsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare på gymnasieskolan Spyken i Lund och undervisar i kemi och matematik. En del av min tjänst jobbar jag som IKT-pedagog. Jag är också medförfattare till en digital mattebok (Prefix).

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitala resurser kan ge struktur, engagera, motivera och dessutom ge alla elever en röst och visa alla elevers lösningar på problem, det kan ge dem utrymme att ställa frågor och få svar anonymt. Det ger mig som lärare möjligheter att se och hjälpa alla elever, inte bara de som vågar fråga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det ger mig möjlighet att stämma av var vi är, vad som behöver repeteras till nästa lektion. Synliggöra elevers resonemang så att eleverna kan lära sig av varandras misstag och visa och jämföra olika lösningars kvaliteter. Jag kan se, utvärdera och utveckla lärprocessen framåt. Med digitala prov kan jag dessutom spara tid med rättningsarbetet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En favorit är Desmos, en webtjänst och app som är gratis. Desmos har en grafritande räknare som är enkel att använda men också Desmos activity builder där det finns färdiga aktiviteter i matematik som är engagerande för eleverna. Jag har även gjort egna aktiviteter i verktyget för både kemi och matematik.

– Ett exempel är då jag filmat en termometer som visar hur temperaturen avtar med tiden i en vätska. Eleverna fick sen välja punkter för en regression som plottades och därefter fick de följdfrågor om modellens giltighet. I denna övning projicerade jag deras grafer och jag valde att överlappa dem för att se om någon avvek. När de resonerat om modellens giltighet valde jag ut olika resonemang som jag projicerade för att lyfta styrkor och svagheter.

 

 

 

 

Jennie Dahlberg

Kyrkovallens skola, samt utbildningskontoret
Nordmaling

Presentation

Presentation av Jennie Dahlberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat som lärare från 1995-2014 och hoppade sen 2014 in i rollen som It-pedagog. Arbetar i Nordmaling med uppdrag på alla skolor i kommunen. Hos oss får eleverna chromebooks redan från förskolleklass så jag arbetar från förskoleklass till åk 9 med digitalisering.
I mitt uppdrag jag jobbar utifrån dessa punkter:
• Att inspirera, coacha, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen.
• Att vara en handledande resurs.
• Att vara en resurs för pedagoger och elever, bidra till att skapa förutsättningar som gynnar lärandet med digitala verktyg i skolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De främsta skälen till att arbeta med digitala verktyg är att det följer utvecklingen i samhället.  Det går inte att blunda för att vi går mot ett mer digitaliserat samhälle, och skolan behöver följa med. I dag kan man nå alla elever i en klass på ett helt annat sätt än tidigare med de digitala hjälpmedlen. Ett bra sätt att kunna samla in elevernas kunskaper utifrån deras förutsättningar. Med hjälp av digitala verktyg kan vi i dag förbereda eleverna på ett bättre sätt innan lektionerna, vi kan lättare dela material och vi kan snabbare ge feedback.– Digitala verktyg ger alla möjlighet att visa upp sina förmågor fast på olika sätt, detta då det finns många olika verktyg och hjälpmedel. Vi har talsyntes, röstinmatning, inläsningstjänst, inspelningsfunktioner.

– Med hjälp av digitaliseringsverktyg får eleverna ett större utbud av resurser att tillgå för att utveckla sitt lärande. För många kan det även ses som mer lustfyllt än de traditionella arbetssätten. Ser särskilt vinning för de elever som behöver särskilt stöd då det finns otaliga hjälpmedel att tillgå inom digitaliseringsverktygen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Arbetar som IT-pedagog och i mitt uppdrag besöker jag klasser och presenterar verktyg, inspirerar och utmanar utifrån de verktyg vi har att tillgå. Arbetar också enskilt med elever som behöver få extra struktur, hjälp eller kunskap. Finns också som inspiratör, ”idespruta” och bollplank till mina kollegor som arbetar i klasser. På våra skolor använder vi band annat Google classroom som underlättar både planering och samarbete. De digitala verktygen har verkligen utvecklat vårt kollegiala lärande och idag anser jag att lärare arbetar mer tillsammans än tidigare.

– Digitaliseringen har bidragit till bättre struktur och planering då ”dela-kulturen” nu är en del av vårt arbetssätt. Sen får man inte glömma att vad gäller den digitala världen så ligger många elever i framkant i jämförelse med oss vuxna och vi lärare är inte längre kanske alltid den som lär ut. Utan i dag lär vi oss tillsammans och ibland eleverna oss. De är nyfikna och snabblärda och det ska vi ta till vara på. Vi ska inte vara  rädda utan vågar prova och lära tillsammans.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Google classroom, Drive , inläsningstjänst och NE är några tjänster vi använder mycket i vår kommun.

Jennie Rosén

Oxievångsskolan
Malmö

Presentation

Presentation av Jennie Rosén

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare i svenska och religion i åk.7-9, just nu arbetar jag med åk.9.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av digitala verktyg kan elevernas lärande förstärkas då jag kan erbjuda en rad olika sätt för eleverna att ta till sig information med hjälp av exempelvis bilder, texter och filmer. Eleverna kan även med hjälp av digitala verktyg få texter upplästa, översätta ord och på olika sätt få stöd i skrivprocessen. De kan även använda digitala verktyg för att repetera fakta genom band annat Quizlet, Google formulär eller via presentationer av lektionen som jag delar digitalt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– På många sätt förenklar digitala verktyg mina planeringar. Jag planerar ofta mina lektioner i Google presentationer, där lägger jag in saker som repetition av föregående lektion, texter vi ska läsa, instruktioner, bilder, filmer med mera. Det förenklar min lektionsplanering då jag har allt samlat på ett och samma ställe men givetvis har jag även en grovplanering för varje dag i mitt analoga kollegieblock.

– Jag använder ofta Google Classroom för att dela material med mina elever. Det förenklar också mitt arbeta att jag kan skjuta ut till exempel instruktioner, stödmallar, arbetsuppgifter via Classroom och där direkt skapa en kopia för varje elev. De gånger eleverna ska skriva digitalt i till exempel Google dokument kan jag enkelt följa upp elevernas lärande under lektionen om jag vill. Jag kan även ge feedback till eleverna. Det är enkelt att hålla reda på elevernas texter och uppgifter när de ligger i klassens Classroom. Eleverna kan även samarbeta i uppgifter jag delar digitalt, de kan skriva i samma dokument och alla har med sig det hem. Jag testar även detta läsår att arbeta med Google Sites.

– Vad gäller efterarbete kan digitala verktyg underlätta när jag till exempel haft ett digitalt läxförhör. Jag ger alltid eleverna i läxa att repetera lektionens innehåll och detta brukar vi sedan inleda nästkommande lektion med. Ibland skapar jag självrättande Google formulär, självrättande Socratives och Kahoots. Det blir då enkelt för mig att se hur eleverna ligger till, vad som behöver repeteras och eleverna får även en bild av vad de behöver träna mer på. Jag har även använt digitala verktyg som Socrative och låtit eleverna tillsammans skriva t.ex. korta resonerande texter som de sedan fått feedback på och vi har använt varandras texter som exempel, diskuterat olika nivåer.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har redan nämnt verktyg som jag arbetar mycket med: Google Classroom, Google presentationer, Google formulär, Google dokument, Socrative och Kahoot. Jag använder även Canva ibland för att skapa tydliga och snygga instruktioner, stödmallar. Eleverna har också använt Canva för att kombinera text med bild.

– Jag har även bloggat en del med elever via wordpress, vilket har varit roligt och givande då eleverna fått fler mottagare av sina tankar och texter. Vi hade ett kul författarsamarbete i åk.7 då två klasser via en blogg kommunicerade med en författare.

Jenny Bolander

Stadsparksskolan (innan Furulunds skola Lunden)
Partille

Presentation

Presentation av Jenny Bolander

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare utbildad 4-9 i Bild och NO, jobbar på en 7-9 skola och undervisar i Bild och NO. Har jobbat som lärare sedan 2006 och har de senaste sju åren varit IKT-pedagog samt deltagit i olika projekt kring digitalisering i skolan. Bland annat inom European schoolnet i Bryssel där frågan om hur implementering av och uppmuntran till användning av digitala verktyg och arbetsformer inom skolan diskuterades.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Den stora skillnaden, sedan digitala verktyg kom in i bilden i skolan, är att varje elev kan anpassa sin studiesituation efter sina egna behov på en helt annan nivå än vad de kunde tidigare. Det finns många fler sätt för eleven och läraren att tillsammans hitta vägar till lärandet genom att koppla in olika digitala verktyg och multimodalitet in i undervisningen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Genom att skapa nya rutiner kring de digitala verktyg jag använder i min arbetssituation har jag minskat min arbetsbelastning och skapat en större tydlighet mot mina elever och mot vårdnadshavare. Framför allt i kommunikation kring pågående arbete (lärplattformar) och återgivning/feedback/bedömning. Att lokalt besluta kring samstämmighet på enheten gör att varje enskild lärare, och självklart även elev, snabbare lär sig att navigera runt för att hitta dessa delar och mindre tid behövs för att komma igång med sitt dagliga arbete. Processen att hitta fram till en enad linje för hur man vill jobba digitalt på sin egen skola kan vara snårig, men det finns många goda exempel som man kan få tips och inspiration ifrån!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns flera, men den jag just nu använder mest är classroomscreen.com. Jag brukar skriva upp tider och innehåll för lektionen, samt lärandemål i textrutor och den är toppen när man vill lägga upp en timer. Jag brukar även använda funktionen ”poll” titt som tätt för att utvärdera om eleverna tyckte att de uppnådde det lärandemål vi satt för lektionen. De klickar på vägen ut ur klassrummet och jag kan sedan utvärdera om jag behöver fortsätta med innehållet även under nästa lektion eller om vi kan gå vidare med nästa moment.

 

Jessica Nilsson

Järna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Jessica Nilsson

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar i Järna förskolor. som barnskötare och IKT-pedagog. Jag är mycket engagerad i att utforma lärmiljöer där barnens utforskande och lärande ligger i fokus.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De digitala verktygen möjliggör och synliggör olika dimensioner i barnens undersökande och utforskande. Barnen får tillgång till fler uttrycksformer och fler verktyg att själva dokumentera och bli mer delaktiga i sitt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen hjälper mig att utveckla mitt arbete, de gör mitt arbete effektivare och mer fördjupat. Jag vill ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Polly Glutt, en digital bilderbokstjänst där vi lyfter förskolans läsning med ett medvetet arbetssätt. Appen hjälper oss att arbeta med både språkutveckling och inkludering.

 

Jimmie Nordberg

Lucksta skola
Sundsvall

Presentation

Presentation av Jimmie Nordberg

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare i pedagogiskt IT-arbete, arbetar på en f-6 skola med fokus på 4-6 inom svenska, matematik och NO. Har arbetat hårt för att utveckla skolan, lärare och elever känna en trygghet i det digitala arbetet och att det inte ska vara något extra utan en del av vardagen och det vardagliga lärandet. Där har jag arbetat mycket för att utmana mig själv, eleverna och lärarna att hänga med i utvecklingen som sker i samhället. Det kan handla om att besöka klassrummet och finnas som stöd, finnas i personalrummet som bollplank och lyfta goda exempel. Det har jag även gjort inom hela kommunen via genom att besöka andra skolor och stötta lärarna i deras digitala utveckling.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det handlar om att använda det som är motiverande och inspirerande för eleverna och idag är IT en stor del av det. Det ska vara ett bra stöd för att eleverna ska nå sin egna högsta nivå. För mig är det ett viktigt komplement för deras utveckling, en del av allt de ska utveckla för att nå sin potential.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det tar absolut mera tid i inledningsfasen men när rutinerna sitter ger det mera tid för lärande och reflektion. Det ger möjligheten att enklare arbeta där man behöver arbeta om det är på ett tåg eller om det är hemma på kvällen när barnen sover. En möjlighet som gör att det endast kräver en digital enhet inte längre stora tunga väskor med saker.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag fortsätter och lyfta Quizlet som det som lyfter elevernas begreppskunskaper i alla ämnen. Där tränar de och nöter in begrepp som de aldrig gjort tidigare. Det gör att de nöter in saker och det ger en trygghet och en ökad möjlighet i alla ämnen.