2019

Jimmy Askelius

Visättraskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Jimmy Askelius

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare och klassmentor i en åk 6:a och undervisar just nu i ämnena Sv/Sva, SO-ämnena och NO-ämnena. Jag är också Visättraskolans förstelärare i IT sedan VT16 där mina uppdrag ser olika ut för varje läsår beroende på vad skolan behöver.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det blir mycket lättare för mig som lärare att individanpassa min undervisning med stöd av IT. Här kan jag spela in korta videoklipp (flippat klassrum) till eleverna, ge elever i behov av inlästa läromedel, skapa lustfyllda arbeten genom digitala böcker, film, podd med mera. Jag kan också ha formativ bedömning digitalt som jag upplever fungerar bättre än muntlig för vissa elever. Så åter igen så blir det mer individanpassat.

– IT är också ett bra verktyg som möjliggör att arbeta på ett entreprenöriellt och värdeskapande sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg sparar enormt mycket tid i min roll som lärare. Jag använder exempelvis Google presentationer i min planering där jag lägger upp hur varje lektion ser ut i punktform för eleverna samt bildstöd. Denna presentation ligger uppe på whiteboarden hela lektionen så eleverna kan enkelt se syftet, målet och vad de ska göra för varje lektion. Grymt bra! Jag skulle inte vilja gå tillbaka till att behöva skriva för hand varenda sak på tavlan som ska göras under lektionen.

– Efterarbetet är också så mycket smidigare nu. Det mesta bedömningsmaterialet från eleverna ligger digitalt så jag behöver endast en dator, IPad eller mobiltelefon för att kunna läsa, titta, bedöma och ge feedback. Så inga pappersberg hos mig.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Ja, Googles Gsuites tjänster/appar använder jag dagligen i min undervisning som exempelvis Classroom. I Classroom skapar jag kurser där jag delar filmer, bilder, uppgifter och annat material till eleverna.

– IMovie är en annan favorit som är ett fantastiskt verktyg för filmredigering. Lätt att både lära sig och använda. Eleverna kan skapa faktafilmer, instruerande filmer, sago-/berättandefilmer och mycket mer. Ett exempel var när eleverna arbetade med länder i Europa. Då skrev de först egna faktatexter om något europeiskt land som sedan blev ett speakermanus till en film. Dessa filmer skapade de sedan QR-koder till som klistrades fast på en egenskapad landskarta som andra elever i skolan kunde ta del av.

 

Joacim Carlsson

Transtenskolan
Hallsberg

Presentation

Presentation av Joacim Carlsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare/, musiklärare och pedagogiskt it-ansvarig.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det första steget är att utifrån varje elev se vilka stöd som eleven behöver för att utvecklas och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Därefter kan vi som lärare se vilka hjälpmedel ett digitalt verktyg kan ge. Det kan handla om olika sätt att strukturera upp information eller ta fram olika former av hjälpmedel som att lyssna på texter eller förstora texter.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen möjliggör en förstoring av mitt klassrum. Mitt klassrum förvandlas till en plats där vi kan inhämta information från flera olika platser i flera olika medier. Jag som lärare är inte längre den som tillhandahåller all fakta utan min roll blir att leda klassen/eleverna genom den djungel som faktainhämtningen består av.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En av mina absolut mest använda appar eller verktyg är Nearpod. En tjänst där jag som lärare kan gå igenom en PowerPoint som samtidigt visas på elevernas iPads. Jag kan också i samma verktyg lägga in frågor som eleverna enskilt får svara på, vilket betyder att för varje fråga jag ställer så får jag svar från samtliga elever, vilket är fantastiskt.

Johan Larsson

Klockarskolan
Säter

Presentation

Presentation av Johan Larsson

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är SO-lärare och IKT-pedagog.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tror att det viktigaste med IT i skolan är att sålla mellan allt gott som finns för att välja det som ger bäst resultat. De mest spännande tillämpningar som jag sett för tillfället är de AI-lösningar som börjar komma där en algoritm känner av elevens nivå i olika uppgifter och sedan anpassar svårighetsgrad på uppgifter utifrån detta för att hitta rätt utmaningsnivå i lärandet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det är en svår fråga att besvara eftersom mitt arbete påverkas så i grunden av digitala verktyg men ett konkret exempel har varit Digiexam som möjliggjort säkra digitala prov för våra elever. När vi gick över till digitala prov tvingades vi fundera kring hur vi skapar prov och vilka typer av frågor vi stället. Utifrån detta har vi gjort en viss omställning till frågor där eleven behöver utnyttja en hel del av sin kunskap men inte nödvändigtvis behöver skriva en lång text utan ges möjlighet att visa sin förståelse och resonemangsförmåga på andra sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mina favoritappar är främst sådana som är knutna till vad vi kan kalla för ”elevrespons” som till exempel Kahoot, Forms (O365) eller Mentimeter. Jag använder dessa på många olika sätt bland annat för att skapa en lustfylld repetition samtidigt som det ger mig möjlighet till en form av direkt feedback ”i båda riktningar”, med det menas att jag dels ser vad eleverna fått med sig genom min undervisning men också att jag kan använda det jag ser vid dessa tillfällen för att anpassa min undervisning efteråt.

– Ett konkret exempel på hur jag använt dessa program är den valdebatt vi har vid varje riksdagsval. Debatten sker egentligen i ett klassiskt format med samtliga riksdagspartier samlade på ett podium och där de får frågor utifrån temaområden som eleverna arbetat fram. Under själva debatten ges eleverna möjlighet att interagera med debatten genom mentimeter där de får svara på frågor som sedan påverkar själva debatten. Frågorna kan vara antingen i formen ”vad tycker du i fråga X” eller något mer direkt som ”varför tror du att elever upplever skolan som stressande?” svaren syns genom projektor i realtid och redovisas antingen som stapeldiagram i det första fallet eller som ordmoln i det senare exemplet. Detta får sedan påverka debatten och vi skapar på så vis en dialog mellan politikerna på scenen och de 300 elever som sitter i publiken, förhoppningsvis gör det att politiken kommer lite ”närmare” eleverna då de själv blir delaktiga.

 

Johan Sköld

Forshagaakademin
Forshaga

Presentation

Presentation av Johan Sköld

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk på Naturbruksprogrammet och Språkintroduktionsprogrammet. Dessutom är jag förstelärare inom IKT. Sedan ett antal år tillbaka arbetar jag med webbpublicering av elevarbeten.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med utbildning i och tillgång till digitala verktyg ges alla elever i större utsträckning likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan. Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan få ett förstärkt lärande med digitala verktyg och därmed bättre inkluderas. Även högpresterande elever kan ges ytterligare utmaningar med hjälp av digitala verktyg. De digitala verktygen gör det möjligt att transformera undervisningen och lärandet så att eleverna kan använda alla kanaler som finns idag, både som konsumenter och producenter.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– En del av min lärarroll är numera att hjälpa eleverna förstå hur verktygen ska användas så att de kan bidra till att eleverna utvecklas så långt som möjligt. De digitala verktygen både möjliggör en utveckling av undervisningen och förenklar för- och efterarbetet. Som lärare testar och värderar jag kontinuerligt digitala verktyg och lärresurser för att utveckla min undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det digitala verktyg som jag uppskattar mest är kameran och de möjligheter den ger att synliggöra och dokumentera elevernas muntliga och estetiska förmågor. De mest oumbärliga apparna i min undervisning är och har länge varit iMovie och Keynote. IMovie för enkelheten och Keynote för mångsidigheten. För vårt sätt att arbeta behövs givetvis även en webbplats där vi kan publicera de arbeten eleverna är nöjda med.

Johan Zaxmy

Högskolan Skövde
Skövde

Presentation

Presentation av Johan Zaxmy

Vem är du och vad jobbar du med?
– Har arbetat på Högskolan i Skövde sedan 1999 med undervisning, forskning och systemadministration i omgångar. Är utbildad systemprogrammerare med stort intresse för hur saker och ting fungerar. Utbildar idag nästa generations nätverks- och systemadministratörer som adjunkt i informationsteknologi, samtidigt som jag sköter och kontinuerligt utvecklar en labbmiljö som används i undervisning. Arrangerar även tävlingen NSA Hack Event varje år i samarbete med IT-företag i närheten.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT är en självklarhet i dag, det går inte att undvika. Det viktigaste vi kan lära ut i dag är hur man kritiskt sållar och letar i det enorma informationsflöde som vi utsätts för dagligen. Att ge eleven förmågan att snabbt hitta och ta in ny information, samt att omsätta den i praktiken tror jag är det viktigaste vi kan lära ut i dag. För att göra det behövs en stabil ämnesgrund att stå på och det är den vi kan ge eleverna. Har eleven den grunden så kan de själva nyttja IT som hävstång.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Allt påverkas idag, från det att en kurs planeras till att slutbetyg ges till en elev. Vi har digitala verktyg för kursplanering, schemaläggning av salar och resurser, lärplattformar, kommunikationsvägar med elever, digitala examinationer och betygssättning för att nämna några.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Har två favoritverktyg som används flitigt i de kurser där vi har laborationer. Dels har vi ett egenutvecklat enkelt webbaserat kösystem för studenter när de behöver hjälp under handledningar. Vi handleder ofta i flera salar parallellt och det undviker att man ”fastnar” i en sal och ger alla samma möjlighet till att få hjälp, det hjälper även en del elever att be om hjälp. I efterhand kan vi även anpassa vår handledning efter hur kötiderna har varit (systemet finns enbart inom vår labbmiljö).

– Det andra verktyget är ett webbaserat allokeringssystem för hårddiskar som vi utvecklat. https://dalloc.nsa.his.se det används för att låna ut hårddiskar till studenter som de använder när de gör olika labbmoment. Förr så skickade vi ut vilka hårddiskar de skulle använda, men hade inget sätt att veta om studenterna faktiskt utnyttjade dem. Dalloc ger oss möjligheten att reservera hårddiskar till studenter, men om de inte aktivt hämtar ut dem inom viss tid så avallokeras den. Ungefär 20% av ”utlånade” diskar används inte, vilket gör att vi inte har resurser som är upplåsta på pappret men som inte används.

Josefin Anera

Glasberga Förskola Paviljongen, Östertälje förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Josefin Anera

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Barnskötare och förskoleområdets IKT-strateg. Arbetar i barngrupp med åldrarna 1-2 år. Stöttar och inspirerar kollegor att använda sig av digitala verktyg i sitt arbete.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med stöd av IT kan elever få anpassad undervisning, därav förstärks elevens lärande i helhet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag kan enklare samordna och kommunicera med kollegor och elever.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder gärna apples ”anteckningar” och pencil som stöd i arbetet samt i utforskandet med barnen. Det är enkelt att låta flera uttrycksformer ta plats till exempel fota, skriva, teckna, skanna.

 

Kaban Asinger

Norrbackaskolan
Sigtuna

Presentation

Presentation av Kaban Asinger

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare och förstelärare och undervisar i ämnena svenska, svenska som andraspråk och so på mellanstadiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT är ett fantastiskt verktyg för undervisningen om man använder den på rätt sätt. Undervisningen blir mer varierad och lärandet blir mer tillgängligt för eleverna. Med hjälp av digitala verktyg kan man anpassa elevers möjlighet till att lära sig utifrån individuella behov och förutsättningar.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med hjälp av digitala verktyg kan undervisningen bli mer intressant för eleverna vilket i sin tur ökar motivationen och engagemanget hos dem. Det bidrar till ett tillgängligt lärande. Digitala verktyg bidrar till att min planering och min undervisning möter olika elevers behov. Planeringen blir mer strukturerad och när det kommer till undervisningen så handlar det mycket om att testa sig fram för att hitta verktyg som leder till ökat lärande. I efterarbetet tittar jag på om kvalitén på min lektion har blivit högre och om det digitala verktyget har lett till högre lärande hos den enskilda eleven.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Favoritappen som jag och eleverna tycker om att använda är Puppet pals2. Det är en jättebra app för eleverna att göra egna berättelser i. Den fungerar både för elever som vågar prata, men även för de elever som ofta sitter tysta, som inte vågar prata inför klassen och som i vanliga fall tycker att det är svårt att arbeta med muntlig förmåga.

Kaj Schmidt

Husbygårdsskolan
Stockholm

Presentation

Presentation av Kaj Schmidt

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i matematik, naturvetenskap och teknik och undervisar åk 8 i år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Om IT används på rätt sätt är det en enorm tillgång i undervisningen. Jag som arbetar på en flerspråkig förortsskola använder IT för att fånga elevernas intressen, hjälpa till med förståelse av matematiska och naturvetenskapliga begrepp och förtydliga för eleverna hur de ligger till kunskapsmässigt. Jag ger dem också tillgång till undervisningen dygnet runt och kan med hjälp av IKT vara uppdaterad och ta med aktuella händelser inom naturvetenskap dagligen. Med hjälp av IKT får också kollegor och speciallärare tillgång till textmaterial digitalt genom mina e-böcker vilket gör att man kan arbeta språkutvecklande i alla ämnen också med naturvetenskap och teknik.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Tidsmässigt använder jag mer tid till arbetet nu, eftersom mycket av materialet byggs upp och jag tycker att det är så roligt att jag inte märker av hur tiden går. På sikt underlättar digitaliseringen för- och efterarbete och jag märker det i en del av de digitala tjänster jag använder för bedömning som kunskapsmatrisen i matematik och Digiexam i naturvetenskap. I och med att jag själv utvecklar undervisningsmaterialet i naturvetenskap och teknik blir det också ett sätt för mig att reflektera över vad eleverna förstår och vad som kan göras annorlunda.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Som tidigare nämnts tycker jag att kunskapsmatrisen är en utmärkt webbtjänst för bedömning, tydliggörande och likvärdighet i matematik. I dag brottas skolan med stora problem gällande likvärdig bedömning. Kunskapsmatrisen är ett sätt att tackla detta, något Skolverket borde gjort för länge sedan.

– Digiexam eftersom tekniken (appen) fungerar väl, ett måste när man arbetar med elever och IKT. Rättningsarbetet går snabbare, eleverna kan avanonymiseras vilket är viktigt vid likvärdig bedömning.
Utvecklingen av egna läromedel gör jag med programmet ibooks author, böckerna publiceras i Apple books och eleverna på vår skola har fri tillgång till materialet som har hjälpt eleverna på många sätt. Texterna är inlästa, textstycken går att markera och språket förtydligas. Jag kan bädda in filmklipp från våra laborationer som förtydligar viktiga naturvetenskapliga begrepp. Eleverna får direkt respons på sina svar i studieuppgifterna. Eftersom jag vet vad som är svårt kan jag göra bilder som tydligare förklarar begrepp. Böckerna är också alltid uppdaterade med det senaste exempelvis nytt centralt innehåll i teknik som programmering.

– Jag har också använt mig mycket av Socrative för att få respons från alla elever och nu använder jag mig av Teams som Stockholm stad köpt in som en gemensamma plattform för bedömning och feedback från eleverna, på lektionsinnehåll, laborationer med mera. Styrkan med det digitala är att jag kan använda både text, ljud, bild och film, det är viktigt för många elever där språket ofta sätter hinder för betygen i naturvetenskap och nu kan eleverna visa sina kunskaper på många olika sätt.
Tidigare arbetade jag mycket webbaserat med två hemsidor och filmerna publiceras ofta på min You-Tube kanal.

Foto: Eva Byman CC-BY.

Karin Cederblad

Brunnsängs – Grusåsens förskoleområde
Södertälje

Presentation

Presentation av Karin Cederblad

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på Viksbergs förskola i Södertälje. Just nu arbetar jag med barn i åldern 4-5 år. Jag arbetar i barngrupp men har också tid avsatt för mitt IKT uppdrag. Jag inspirerar och stöttar kollegor hur vi kan använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi har också nätverk där vi delger varandra av goda exempel från verksamheten.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I vår organisation vill vi fortsätta utveckla tanken om att barnen ska påverka sin dag och att de ska vistas samt uttrycka sig i miljöer som är kreativa, inspirerande och estetiskt tilltalande. De digitala verktyg vi använder gör att barnen får ytterligare sätt att undersöka på. Vi tittar på löv, smakar, känner, skapar men vi kan också förstora löven, micro-macro. Vi tittar på löven i ett förstoringsägg eller spelar in en film om löv. Vi spelar in ljud och skapar musik. Det ger oss fler möjligheter till lärande och det blir en samverkan mellan det analoga och det digitala

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– För mig har arbetet med de digitala verktyg vi använder oss av skapat ytterligare ett sätt att vara medforskande och att lära av varandra. Ytterligare ett sätt för alla barn att kunna uttrycka sig utifrån sina förutsättningar och vara delaktiga i ett sammanhang. Vi kan också utmana barnen i deras fortsatta utforskande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favorit för tillfället är Polyglutt. Eftersom det finns i en ipad så lockar det barn som vanligtvis inte är intresserad av böcker och berättande i bokform. Men när vi kan projicera boken på väggen så blir fler delaktiga. Jag har också märkt att vissa barn senare har fattat intresse för analoga böcker när de varit delaktiga i boksamtal via de digitala böckerna. Man kan zooma in detaljer som barnen fastnar för och det skapar spännande dialoger.