2022

Birgitta Hjerpe

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Presentation av Birgitta Hjerpe

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Sfi lärare.  Jobbar på D nivå med elever som studerar deltid p.g.a arbete eller andra aktiviteter.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Vi följer elevernas digitala kompetens från starten att logga in på de digitala verktyg vi använder till att kunna digitalt skicka in texter, skriva i grupper gemensamt en text.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Pandemin gav oss en möjlighet att ändra vårt arbetssätt från klassrumsundervisning kombinerat med självstudier digitalt till lektioner på Teams.  Detta fungerar mycket bättre för våra arbetande elever eftersom det sparar tid för dem (inga resor till skolan) och de kan utnyttja raster för att delta i lektioner eller studera.  Speciellt på kvällen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Arbetslaget delar information med övriga kollegor.  Teams har gjort det lättare att kontakta kollegor för frågor och svar/idéer  Vi har också Pedagogiska forum regelbundet för att samarbeta och diskutera.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Youtube, Sfi podden, Svt nyheter.  Använder den senare för hörövningar, speciellt lokala nyheter så att elever vet vad som händer lokalt.

Camilla Eriksson

Lindskolan
Huddinge

Presentation

Presentation av Camilla Eriksson

Nominerad som en del i Lindskolans lärarlag

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare och arbetar i grundsärskola. Har arbetat inom grundsärskolan i 10 år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2–5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Vi arbetar med att utveckla och förstärka elevernas digitala kompetens med hjälp av verktyg som väcker deras intresse. Anpassar undervisningen efter elevernas behov och förmågor genom att arbeta med olika hjälpmedel. Arbetar bland annat med projektor för att skapa olika sensoriska miljöer och Ipads för att göra undervisningen anpassad och intressant utifrån varje enskild elevs förmågor.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– 
Digitala utvecklingssamtal med vårdnadshavare och digital presentation av skolan till nya elever. Även andra möten har kunnat hållas digitalt. Jag har lärt mig att använda olika digitala verktyg till möten och undervisning. Det är något jag kan fortsätta använda mig av vid behov.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har ett kontinuerligt samarbete med varandra och arbetar med gemensamma teman. Vi använder oss av varandras kompetenser och lär oss av varandra. Vi satsar på moderna tekniska verktyg för personal och elever.  Vi samarbetar och delar med av oss varandra via Google Drive.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Inprint och Widgit online använder jag för att skapa lektionsmaterial och bildstöd och för att göra undervisningen tydlig och anpassad till varje enskild elev. Googles verktyg använder jag för att bland annat skapa planeringar och lektioner till pedagoger och elever.

Camilla Hodel Fryzell

Ängslättskolan
Malmö

Presentation

Presentation av Camilla Hodel Fryzell

Vem är du och vad jobbar du med?
– Nu special- och SvA-lärare med mellanstadielärarexamen i botten, sedan montessorilärare och en Masters of Education samt en magisterexamen i specialpedagogik. Jobbar med och för framförallt nyanlända och SvA-elever men också med lärarstudenter.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Noga med att snabbt introducera de verktyg som vi har tillgängliga

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?

– Digitala möten gör att det möjligt att träffas oftare och mer spontant.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi ser till att digitala verktyg presenteras på regelbunden basis och arbetar också med kollegialt lärande på ett strukturerat sätt, med möten som möjliggör spridning av goda exempel.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Inläsningstjänst är min absoluta favorit där alla elever har möjlighet att ”läsa med öronen”, parallellt med läsning med ögonen. ”Begreppatjänsten” ger möjlighet till filmer med visuellt stöd för förståelse av viktiga fenomen som eleverna kan repetera hur ofta de vill även hemma. Filmernas begrepp förklaras på 13 olika språk. Studiestödet för elever med modersmål dari/persiska, somaliska, tigrinja och arabiska är guld värt, där de får en introduktion av ett arbetsområde förklarat på sitt modersmål innan och/eller parallellt med att de ska arbeta med det. Önskvärt vore att detta studiestöd utvecklas så att fler språk blir tillgängliga, bland annat tänker jag att engelska vore ett bra tillskott här.

Camilla Liljedahl

Skoldatateket
Stockholms stad

Presentation

Presentation av Camilla Liljedahl

Nominerad tillsammans med sina kollegor på Skoldatateket i Stockholms stad Åsa Alberyd Öfors och Sara Lindqvist

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är grundskollärare och specialpedagog och jobbar sedan 10 år tillbaka på Skoldatateket Stockholm. Jag brinner för att elever ska få ta del av den assisterande teknik som möjliggör ett ökat deltagande i undervisning och lärande och har sett hur verktygen verkligen kan underlätta för alla elever både inom grundskola men också för vuxenstuderande. På Skoldatateket får jag sprida kunskap om verktygen till stadens skolor och pedagoger. Jag jobbar även med grupphandledning och föreläser om digitala verktyg i olika sammanhang.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Skoldatateket Stockholm riktar sig till lärare och arbetar för att på olika sätt sprida kunskap om de digitala läs- och skrivverktyg vi har i staden och hur de kan tillgängliggöra lärandet för alla och särskilt för elever med kognitiva utmaningar. Vi erbjuder kurser och föreläsningar med olika teman för stadens pedagoger. Enskilda skolor kan också beställa skräddarsydda uppdrag för hela kollegiet. Vi har byggt upp en digital kunskapsbank där vi tillhandahåller inspirationsmaterial, filmer och lathundar och har ett nätverk för pedagogiska nyckelpersoner.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– All kursverksamhet fick ställas om till digitalt format vilket ställde nya krav på kreativ utformning av kurserna för maximalt engagemang hos deltagarna. Vi har utvecklat nya digitala kurskoncept. Att kunna delta digitalt i en kurs sparar restid för lärarna och vi ser en efterfrågan på att vi ska fortsätta med digitala kurser parallellt med fysiska. Pandemin ökade användandet av digitala resurser tillsammans med elever och därmed behovet av assisterande teknik, vilket också lett till en ökad efterfrågan på Skoldatatekets tjänster.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi knyter an till övrigt utvecklingsarbete på skolor vi samarbetar med. Vi betonar vikten av att arbeta med attityder hos både lärare och elever kring användandet av assisterande teknik och hur man kan normalisera användandet genom strukturerat implementeringsarbete från tidiga årskurser. Genom konkreta exempel från olika skolämnen illustrerar vi hur dessa verktyg, som är nödvändiga för vissa, kan underlätta lärandet för ALLA elever.

– Skoldatateket erbjuder två digitala moduler för kollegialt lärande, en om att anpassa undervisningen för elevers variationer och en om digitala läs- och skrivverktyg. Vi erbjuder ”blended learning”, där vi håller i vissa moment, för de skolor som väljer att jobba med modulerna.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Microsoft translator är en häftig app/webbtjänst som jag gärna visa pedagoger på kurs hos oss. Den som föreläser kan prata på ett språk och de som lyssnar kan alla välja sitt individuella språk att lyssna, läsa och svara på. Den är mycket användbar när pedagoger möter elever och vårdnadshavare med olika modersmål. En annan favorit är appen Claro ScanPen vilken fungerar som en skannerpenna. Eleven kan fota en text och enkelt få den uppläst genom att föra sitt finger över vald text. Lätt att ta med och funkar överallt vilket ger eleverna stor självständighet.

 

Charlotta Granath

Viktor Rydberg gymnasium
Sundbyberg

Presentation

Presentation av Charlotta Granath

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare i demokrati på Stiftelsen Viktor Rydberg gymnasium och som lärarutbildare vid Södertörns högskola. Jag har arbetat som lärare i 18 år och älskar yrket. Jag är även författare till ett flertal böcker inom demokrati, hållbar utveckling, digital kompetens, beredskapsfrågor och skola/arbetsmarknad. 2022 utsågs jag till Demokratimentor för landets lärare via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Jag leder ett digitalt utbildningsnätverk och ansvarar för utbildningsträffar för lärare i anslutning till Skolval 2022 till riksdagen. På min skola, VRG Sundbyberg, ansvarar jag för elevrådsarbetet och Skolval.

– Jag samarbetar mycket med lärare runt om i landet. De senaste åren har jag tagit fram flera kostnadsfria utbildningsmaterial och spelat in föreläsningar som stöd för lärare i arbetet med bland annat distansundervisning under pandemin. Jag har även spelat in en utbildningsserie i tre steg kring att bygga upp ett hållbart arbete med medie- och informationskunnighet. Som ansvarig för Skolornas Fredspris leder jag även ett digitalt utbildningsnätverk för lärare runt om i landet i frågor om mänskliga rättigheter.

– Digitaliseringen har bidragit stort till att nå ut och för möjligheten att genomföra en undervisning där mina elever når omvärlden. VRG Sundbyberg är en digital skola och här behöver jag vara kreativ och kombinera olika metoder och arbetssätt för att nå samtliga elever. Den undervisning jag bedriver är både strukturerad och tydlig, samtidigt som jag tar in omvärlden digitalt som analogt. Möten med andra, förintelseöverlevare, politiker, beslutsfattare, att genomföra museibesök etc. är något jag ser som oerhört värdefullt. Jag har ett flertal examinationsformer, elever skapar filmer, gör dokumentärer, genomför rollspel, vi beger oss ut i fält och vi har även mer traditionella former med uppsatser och muntliga/skriftliga förhör. Struktur och även flexibilitet är något som jag ser som viktigt.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Jag kombinerar digitala arbetssätt med genomgångar och diskussioner, vi tar omvärlden in i klassrummet genom både fysiska och digitala möten. Jag har ett aktivt och mycket nära samarbete med skolbibliotekarien om upphovsrätt, sökteknik och källkritisk granskning. I undervisningen skapar eleverna bland annat filmer inom ramen för Historia 2b Kultur, vi skriver manus, lär oss redigera och gör dokumentärer. Elever knyter historia till nutid och framtid. I geografi använder vi digitaliseringens möjligheter för att samla in fakta om olika platser med exempelvis satellitbilder, Google earth, statistik etc. Under lektionerna får eleverna möjlighet att lära på olika sätt genom att skapa, lyssna på poddar, diskutera, reflektera, analysera porträtt, bilder och satellitbilder. Elevernas digitala kompetens utvecklas genom att eleverna kombinerar olika källor och att de kritiskt granskar information för att få fram resultat.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag arbetar på en digital skola och var på många sätt förberedd för digitala arbetssätt och att möta mina elever digitalt. Vi hade genomgångar, jag spelade in föreläsningar och arbetsuppgifter, detta för att mina elever skulle kunna gå tillbaka och lyssna på genomgångar igen. Samtidigt fick jag nu hitta strategier för att eleverna skulle vara aktiva och att ingen elev hamnade efter. Jag skapade rollkort och skapade mindre arbetsgrupper bland eleverna. Strategier och metoder som jag har tagit med mig även nu efteråt. På lärarutbildningen gick vi över till distansundervisning direkt och under 2 års tid träffade jag inte mina studenter fysiskt. Studenterna fick till och med genomföra sin praktik på distans och jag hade många möten med mina studenter kring att lägga upp digitala lektioner. På gymnasiet hann jag träffa mina elever och skolan valde att ha några klasser i skolan i taget.

– Jag såg ett enormt behov av vi lärare runt om i landet behövde stötta varandra under pandemin. Jag skapade därför en kostnadsfri utbildningsserie om distansundervisning tillsammans med läraren Emelie Hahn. Jag och Emelie arbetar i olika årskurser, Emelie i grundskolan och jag på gymnasiet. Vi träffade lärare digitalt och utbytte erfarenheter.

– Under pandemin ställde många museer om sina verksamheter och började erbjuda digitala visningar. Detta har jag stor nytta av idag, vi besöker platser runt om i världen digitalt. Jag tog även fram ett utbildningspaket för teoretisk prao för högstadiet eftersom eleverna inte kom ut på arbetsplatser samtidigt som prao är lagstadgat. Detta material finns nu på Skolverkets SYV-spindeln. Jag har tagit med mig massor från pandemin. Nya arbetssätt, att spela in genomgångar, digitala studiebesök och inställningen att inte ställa in utan att istället ställa om.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag är förstelärare och är med i den pedagogiska ledningsgruppen. Min skolledning har avsett tid på personalmöten för att vi inom personalen ska få möjlighet att diskutera och utvecklas digitalt. Jag har spelat in filmer som både används på skolan som nationellt, om distansundervisning och hur vi kan använda digitaliseringens möjligheter på lektionerna för att stärka elevernas lärande. Några i personalen har tid i sina tjänster för att stötta kollegor digitalt, med exempelvis lärplattformar. Det råder en kultur där ”sharing is caring” är mottot. Vi delar med oss till varandra och vi har goda förutsättningar tidsmässigt för detta, samt uppmuntras till att hjälpa varandra så att vi alla blir bättre.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag använder Canvas och Classroomscreen dagligen. Sedan arbetar jag gärna med poddar, P3 historia exempelvis och jag arbetar mycket med Google earth, där vi tar oss till olika platser. Jag använder Screencastify för att spela in filmer och genomgångar för mina elever. Jag använder digitala verktyg och webbtjänster kontinuerligt för att erbjuda en variationsrik undervisning där elever får möjlighet att lära på olika sätt. Jag upptäcker ständigt att museer utvecklar sina digitala studiebesök och hittar digitala format för sina utställningar och detta är något jag använder mycket i undervisningen, digitala museibesök!

Claudia Odell

Rösberga Förskolecenter
Södertälje

Presentation

Presentation av Claudia Odell

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är legitimerad förskollärare samt IKT-ansvarig på min förskola.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– 
Med digitala verktyg kan jag anpassa undervisningen utifrån barnens behov, förutsättningar och talanger, vilket ger barnen likvärdiga förutsättningar att närma sig olika undervisningsmoment.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag har använt mig mer av digitala verktyg för att nå ut med information till vårdnadshavare tex via tjänster som V-klass. Även i undervisningen tillsammans med barnen har digitala verktyg tagit mer plats, Greenscreen är roligt och lärorikt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag hjälper kollegor med olika digitala verktyg en timme varje vecka samt genom att vara en bra förebild som delar med mig av nya verktyg vi kan använda i undervisningen.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Just nu är det greenscreen, som jag arbetade med i våras tillsammans med barnen. Det är spännande att höra barnens tankar och funderingar kring om det är på riktigt eller på låtsas.

David Olanders

Tyresö gymnasium
Tyresö

Presentation

Presentation av David Olanders

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska som andraspråk och engelska på introduktionsprogrammet på Tyresö Gymnasium. Där är jag även förstelärare inom Digitala verktyg i klassrummet. För övrigt bor jag i Tyresö med min fru och två barn.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla
– Likvärdig och tillgänglig utbildning är mycket viktig för mig, särskilt med tanke på de utmaningar eleverna på introduktionsprogrammet möter. För att möta deras behov jobbar jag med både bildstöd, talsyntes, digital läslinjal och läsläge vid digital läsning. Våra elever har chromebooks och det finns både inbyggda funktioner och tillägg som är gynnsamma för alla elever.

– Jag tror på att de digitala verktygen och hjälpmedlen ska vara intuitiva och endast användas när de känns meningsfulla för att lösa uppgiften i fråga. Därför är det bra att inte använda för många olika verktyg, utan återanvända samma flera gånger så att miljön blir trygg och lättigenkännlig.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Först och främst blev det en hastig omställning till fjärrundervisning med utbildning och support till både elever och personal. Sedan innebar pandemin ett mer eller mindre ofrivilligt tekniksprång framförallt vad gäller lärares kompetens. Jag själv jobbade redan mycket med digitala verktyg så det blev inte så mycket nytt jag tar med mig, utom några detaljer som fungerade mycket bra eller mycket dåligt online. Mina två främsta medtag är att omställningen i kort perspektiv gick över förväntan, men att den negativa påverkan på elevernas lärande i ett längre perspektiv påverkades mer (negativt) än jag hade förväntat mig.

– Det jag framförallt kommer att ta med mig är att behovet att ge tydliga instruktioner och planeringar är oerhört mycket större när man arbetar online och inte kan ge individuell handledning på samma sätt. Detta har jag försökt ta med mig för att det underlättar även i IRL-undervisning.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har både workshops, support och en webbsida med tips till personalen, men vi försöker också att introducera digital kompetens och verktyg genom ”learning by doing” där vi under gemensamma skolaktiviteter använder sådant vi tror undervisningen har nytta av och då får lärare och elever att prova verktyget i skarpt läge direkt.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Min favoritresurs är Widgit Online som erbjuder (automatgenererat) bildstöd. Jag har bland annat använt det när jag har sjungit svenska låtar med mina sva-elever.

Ekram Khalaf Gadban

Arbetslag Flexi, Vuxenutbildningen
Södertälje

Presentation

Presentation av Ekram Khalaf Gadban

Nominerad som en del av arbetslag Flexi, vuxenutbildningen Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en lärare som undervisar på SFI och tillhör Flexi-arbetslag. Jag har arbetat som lärare i 14 år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Min utgångspunkt i undervisningen är att hitta en balans eller broar mellan det gamla och det nya. År 2010 väcktes mitt intresse för digitaliseringen då jag började kommunicera med eleverna genom lärplattform, använda Google doc, som gemensamt skrivuppgift, skapa Google classroom,  filma lektioner och ha skype-lektioner för distanselever. Det märktes direkt att eleverna blev intresserade att hitta nya kanaler att vidga sina kontakter och öka sina kunskaper. Mest påtagligt var kvinnornas stora intressen för att lära sig den nya tekniken, vilket jag brinner för. Kvinnorna var jättestolta över sin utveckling, så de visade redovisningsfilmerna för sina män.

–Nu arbetar jag på helt annat sätt än hur det var för 12 år sedan. Tillgängligheten för digitala verktyg har ökat nu, viket underlättar för lärande. I min undervisning lägger jag fokus på att inkludera alla elever i undervisningen genom att anpassa undervisningen efter elevernas behov och nivå. Dessutom utgår jag från elevernas olikheter och ser dem som tillgångar och inte som hinder. Jag stimulerar och inspirerar eleverna genom att ändra lärmiljön t.ex. grupp – eller enskild uppgift, Breakout rooms eller grupprum ….. etc. Jag erbjuder de ovana datoranvändarna stöd och hjälp utanför lektionstid. Med hjälp av delningsfunktion i Teams kan eleven se tydligt hur saker och ting används. Eleverna hittar filar antingen i Teams eller i Lunis för att träna mer.

–Flexibiliteten är en viktig del av min undervisning då eleverna erbjuds undervisning eller stöd efter sina tider och situationer. Eleverna, som av olika skäl inte kan vara på lektioner, missar inget tack vare den klickbara länken får de se genomgången. Elevernas muntliga produktion spelas in och länken skickas sedan till de berörda för att kunna reflektera och förbättra sitt språk.

– Sist men absolut inte minst vill jag poängtera att digitaliseringen har utvecklat den formativa bedömningen eftersom eleverna får snabb feedback. Dessutom har det blivit lättare att upptäcka elevens behov för sin inlärning.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Det blev en stor omställning under coronapandemin. I ställer för att vara en del av den fysiska undervisningsmiljö blev digitaliseringen vårt nya undervisningssätt på heltid. Detta krävde att hitta nya metoder genom att öka sina kunskaper. Det som fascinerade mig mest var hur snabbt eleverna kunde lära sig att vara med och arbeta aktivt. Jag kan säga att pandemin har öppnat nya dörrar för lärandet. Genom digitala undervisningen fick eleven kontinuitet för sin språkutveckling. Under pandemin kämpade både läraren och eleven för att vänja sig vid det nya arbetssätt. I dag kan jag säga att vi har lyckats med digitaliseringen eftersom våra elever ökar hela tiden.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Digitaliseringen har förkortat avståndet mellan lärarna, så det blev lättare att nå varandra och säga vad man tycker. Digitaliseringen ger oss en trygghet att påverka, utveckla och lära sig. På Flexi  jobbar vi som ett komplett team, så lärarna kompletterar varandra på ett rikt sätt. När jag började på Flexi kunde jag inte många saker men med hjälp av mina kollegor gick det fort att lära sig och vara en som kan utveckla. Lärarna utbyter idéer för att ge eleven goda möjligheter till utveckling. Vårt arbetssätt ökar auskultation på varandra på ett naturligt och effektivt sätt.

– Jag tycker mycket om bedömningsdagar för nationella prov då all personal från alla arbetslag sitter och bedömer elevernas NP. Detta sätt ger oss ett ökat kollegialt lärande. Jag har absolut inga problem att fråga lärare från ett annat arbetslag om hjälp. Det har också hänt att några lärare från ett annat arbetslag frågat mig om vissa saker.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– ILT, YouTube, Lunis, SFI-podden, Teams, Googledrive, UR, Kahoot … I Lunis har jag skapat olika flikar t.ex. skriva, tala, bokläsning.., som eleven kan ha nytta av för att träna mer på språket. Jag delar Google dokument för att skriva gemensamt på lektionen. Vi använder flitigt ILT för att utveckla elevens läshastighet, uttal och läsförståelse.

Ellinor Hallerström

Vattentornets förskola
Södertälje

Presentation

Presentation av Ellinor Hallerström

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare med speciellt IKT uppdrag.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Digitala verktyg ger oss möjligheten till att utforska lite mer och lite närmare. Vi kan uppleva ställen och platser utan att behöva tas oss utanför vår förskola genom projicering på vägg eller gardiner. Vi börjar smått för att bygga starka grunder i användandet av digitala verktyg. Dagens barn är till exempel väldigt vana vid lärplattor och det är vår uppgift i förskolan att visa på vilka möjligheter det finns med en lärplatta, som häromdagen när vi var på promenad och hittade en larv som barnen blev nyfikna på. De tog kort på den och via Google kunde vi sedan identifiera den.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Samverkan med hemmet har under pandemin skett mer digitalt än analogt. Den digitala kommunikation önskar jag fortsätter, då tid att samtala inte alltid finns vid lämning och hämtning.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har en representant som ingår i de centrala nätverken och i mitt område har sedan varje förskola en representant som medverkar på våra nätverk där vi workshopar, delar tankar, idéer och delar information. Varje representant agerar som en förebild på sin förskola och ansvarar för att informera kollegor.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Polyglutt har vart en stor hjälp för alla barn då vi kan läsa tillsammans, på egen hand och på olika språk. Vi ges möjligheten till att söka fakta i böcker, läsa sagor och även projicera sagorna på väggen så vi kan kliva in i sagan och leka sagan. Vi har även börjat lite smått att använda Bookcreator för att redan från start, bygga upp en bok kring barnet och deras tid på förskolan.